ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր ԱՀ Վիճակագրության պետական խորհուրդ ԱՀ ՎՊԽ մասին թիվ 3, 25 մարտի 2009թ.
թիվ 3, 25 մարտի 2009թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի նիստի

 

25 մարտի 2009թ.                                                                                        թիվ 3

 

Մասնակցում էին`
ԼՂՀ ՎՊԽ նախագահ Մ.Մինասյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ անդամներ` Ի. Ավանեսյանը, Է. Բաբուրյանը, ԼՂՀ ՎՊԽ քարտուղար Ա.Սահակյանը:

Հրավիրված էին`
ԼՂՀ ԱՎԾ ՆԱԾՎ բաժնի պետ Լ.Սողոմոնյանը:

 

Նիստում լսվեցին հետևյալ հարցերը`

1. ՙԱնտառային տնտեuության մաuին՚ ձեւ N 1-անտառ (եռամuյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
    /Զեկուցող`   Լ.Սողոմոնյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԱնտառային տնտեuության մաuին՚ ձեւ N 1-անտառ (եռամuյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը:
/Նորմատիվ/

 

2. ՙԻրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների մաuին՚ ձեւ N 1-ներդրում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին որոշումը:
        /Զեկուցող`   Լ.Սողոմոնյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԻրական ակտիվներում իրականացված ներդրումների մաuին՚ ձեւ N 1-ներդրում (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը:
/Նորմատիվ/
 
3. ՙԿապի ծառայություններից ստացված եկամուտների մասին՚ ձեւ N 13-կապ (եռամuյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և ԼՂՀ ՎՊԽ 2005թ. սեպտեմբերի   5-ի N39 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:
    /Զեկուցող`   Լ.Սողոմոնյան /

Որոշեցին`
Հաստատել
ՙԿապի ծառայություններից ստացված եկամուտների մասին՚ ձեւ N 13-կապ (եռամuյակային) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու և ԼՂՀ ՎՊԽ 2005թ. սեպտեմբերի   5-ի N39 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը:

 

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հուլիսի 7-ի N32 և 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N21 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումը:
/Զեկուցող`   Ա.Սահակյան /
Որոշեցին`
Հաստատել
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2005 թվականի հուլիսի 7-ի N32 և 2006 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N21 որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումը:

 

 Նախագահ`                                                                       Մ.ՄԻՆԱՍՅԱՆ