ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Համախառն ներքին արդյունքը 2011թ.
Համախառն ներքին արդյունքը 2011թ.
16.04.2012

ÈÔÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ ¦È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ 2011Ã.§ íÇ׳ϳ·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ` ³Ù÷á÷»Éáí »ñÏñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ, ¹ñ³ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ, ϳéáõóí³ÍùÇ, ³×Ç ï»Ùå»ñÇ, Ó¨³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

2011Ã. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí ϳ½Ù»É ¿ 135498.5 ÙÉÝ ¹ñ³Ùª ݳËáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ³×»Éáí 9.1 ïáÏáëáí`  Ðܲ-Ç Çݹ»ùë-¹»ýÉÛ³ïáñÇ 5.1 ïáÏáë ٳϳñ¹³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

 

Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն 2011թ, ընթացիկ գներով, կազմել է 936.1 հազ. դրամ, 2513.0 ԱՄՆ դոլար կամ 1804.5 Եվրո` 2010թ. 823.2 հազ. դրամի, 2203.1 ԱՄՆ դոլարի կամ 1659.6 Եվրոյի փոխարեն:

î³ñÇÝ»ñ

Ðܲ-Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí

ѳ½. ¹ñ³Ù

²ØÜ ¹áɳñ

2000

172.2

319.3

2005

373.1

815.1

2010

823.2

2203.1

2011

936.1

2513.0


ՀՆԱ-ի իրական աճի վրա դրական ազդեցություն են ունեցել ապրանքների և ծառայությունների  արտադրության ոլորտները ` համապատասխանաբար 10.6 և 10.5 տոկոս:

ՀՆԱ-ի արձանագրված 9.1 տոկոս հավելաճի տեմպի 3.0 տոկոսային կետն ապահովել է գյուղատնտեսությունը, 1.9-ը` ֆինանսներ և վարկը, 1.3-ը` կապը:

Կառուցվածքային տեսանկյունից 2011թ. նախորդ տարվա համեմատ 2.4 տոկոսային կետով աճել է ծառայությունների արտադրության ոլորտի ավելացված արժեքի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ:Ի հակառակ դրա, ՀՆԱ-ի մեջ 0.9 տոկոսային կետով նվազել է ապրանքների արտադրության ոլորտի ավելացված արժեքի տեսակարար կշիռը:

2011թ. ՀՆԱ-ի գերակշռող մասըª 62.8 տոկոսը, ստեղծվել է մասնավոր հատվածումª 2010թ. 63.0 տոկոսի դիմաց: ՀՆԱ-ի մասնավոր հատվածի 13.9 տոկոսը կազմում է արդյունաբերությունը, 12.3 տոկոսը` գյուղատնտեսությունը, 11.0 տոկոսըª շինարարությունը: Ծառայությունների արտադրությունը կազմում է ՀՆԱ-ի մասնավոր հատվածի 25.6 տոկոսը, որից 7.0 տոկոսըª առևտուր և հանրային սնունդը:

2011թ. ՀՆԱ-ի մոտ 32.5 տոկոսն ստեղծվել է փոքր և միջին ձեռնարկությունների կողմից` 2010թ. 31.4 տոկոսի փոխարեն:

 

²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ßÇí

                                                         /ընթացիկ գներով, մլն դրամ/

 

 

2010Ã.

2011Ã

è»ëáõñëÝ»ñ

гٳ˳éÝ ÃáÕ³ñÏáõÙ

204413.5

230654.5

²åñ³ÝùÝ»ñÇ ½áõï  Ñ³ñÏ»ñ

9631.7

10242.1

Àݹ³Ù»ÝÁ

214045.2

240896.6

ú·ï³·áñÍáõÙ

ØÇç³ÝÏÛ³É ëå³éáõÙ

95858.0

105398.1

гٳ˳éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù

118187.2

135498.5

Àݹ³Ù»ÝÁ

214045.2

240896.6

 


ºÏ³ÙáõïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³ßÇí                 

                                   /ընթացիկ գներով մլն դրամ/       

 

2010Ã.

2011Ã

è»ëáõñëÝ»ñ

  гٳ˳éÝ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝù

118187.2

135498.5

Àݹ³Ù»ÝÁ

118187.2

135498.5

ú·ï³·áñÍáõÙ

ì³ñÓáõ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ

59330.9

68357.1

²åñ³ÝùÝ»ñÇ ½áõï ѳñÏ»ñ

9631.7

10242.1

²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ½áõï ѳñÏ»ñ

228.2

239.6

гٳ˳éÝ ß³ÑáõÛà ¨ ѳٳ˳éÝ Ë³éÝ »Ï³Ùáõï

48996.4

56659.7

³Û¹ ÃíáõÙª        ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙ

9010.8

10422.9

                          ½áõï ß³ÑáõÛà ¨ ½áõï ˳éÝ »Ï³Ùáõï

39985.6

46236.8

Àݹ³Ù»ÝÁ

118187.2

135498.5

 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)