ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ Արդյունաբերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011 թ
Արդյունաբերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011 թ
15.05.2012

"Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  արդյունաբերությունը"  վիճակագրական  ժողովածուն  կազմվել է  հավաքագրված  վիճակագրական  հաշվետվությունների  և  իրականացված  դիտարկումների  տվյալների  հիման  վրա:  Այն  բովանդակում  է  տեղեկություններ 2011թ,ԼՂՀ արդյունաբերության մասին,ցուցանիշների դինամիկան դիտարկելու նպատակով տվյալները ներկայացված են վերջին հինգ տարվա կտրվածքով:

2011թ, հանրապետությունում,փաստացի գներով,թողարկվել է 45,8մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք:2010թ, նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 100.8 տոկոս: Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել մշակող արդյունաբերությունը, որի ծավալի աճը 21.5 տոկոսով  ապահովել է ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճի 6.8 տոկոսային կետը;Այդպիսի ազդեցությունը պայմանավորված է նաև ընդհանուր  արտադրության  ծավալի մեջ մեծ տեսակարար կշռով, որը կազմել է2011թ, 37.8 տոկոս            ( 2010թ,33.1 տոկոս);2011թ,նախորդ տարվա համեմատ արտադրության ծավալների աճ է նկատվել նաև  էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`5.6 տոկոսով,հանքագործական արտադրությունում արձանագրվել է նվազում 14.9 տոկոսով:

Տարածքային  կտրվածքով նախորդ տարվա  նկատմամբ  արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալն ավելացել է Ստեփանակերտ քաղաքում և բոլոր շրջաններում, բացի Մարտակերտի շրջանից, որտեղ գրանցվել է արդյունաբերական արտադրանքի  արտադրության  ծավալների նվազում 13,2 տոկոսով:

2011թ,արդյունաբերական արտադրության ծավալների դինամիկայի եռամսյակային դիտարկումը բացահայտում է վերջինիս տատանման կախվածությունը հանքագործական արդյունաբերության արտադրանքի  ծավալների դինամիկայից, բացառությամբ չորրորդ եռամսյակի:Իսկ  էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ծավալների դինամիկան ցույց է տալիս,որ ինչպես 2010թ,,այնպես էլ 2011թ, առաջին և չորրորդ եռամսյակներում ծավալներն ավելի մեծ են,քան երկրորդ և  երրորդ եռամսյակներում,ինչը պայմանավորված է սեզոնայնությամբ:

2011թ,արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալի 24.2 տոկոսը կազմել է սննդամթերքի,ներառյալ խմիչքների,արտադրությունը,որի  ծավալը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 27.3 տոկոսով`կազմելով 11087.1 մլն դրամ:

2011թ,օգտագործված էլեկտրաէներգիայի 46.3 տոկոսը արտադրվել է հանրապետությունում,59.8 տոկոսը ներմուծվել է ՀՀ-ից,արտահանվել է արտադրված էլեկտրաէներգիայի 6.1 տոկոսը:Օգտագործված էլեկտրաէներգիայից 87.0մլն կՎտ/ժ կամ 33.5 տոկոսը սպառվել է բնակչության կողմից:Հատկանշական է,որ կազմակերպությունների կողմից սպառված էլեկտրաէներգիան աճել է 15.2 տոկոսով:
2011թ,արդյունաբերության ճյուղում մեկ աշխատողի կողմից արտադրված արտադրանքի ծավալը (համադրելի գներով) կազմել է 8389.3 հազ,դրամ`նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 96.9 հազ,դրամով կամ 1,1 տոկոսով:

2011թ,արդյունաբերությունում զբաղվածների միջին տարեկան ցուցակային թվաքանակը 5462 մարդ,նախորդ տարվա  համեմատ կազմել է 102.0 տոկոս,ընդ որում` հանքագործական արդյունաբերությունում գրանցվել է աճ`2.4 տոկոս, եկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`6.5 տոկոս իսկ մշակող արդյունաբերությունում գրանցվել է համանուն ցուցանիշի նվազում 1,2 տոկոս,:
 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)