ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2014Թ.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2014Թ.
24.06.2015

 

ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից ամփոփվել է 787 կազմակերպությունների 2014թ. ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ ներկայացրած հաշվետվությունները, նախորդ տարվա համեմատ դիտարկման տիրույթը ընդլայնվել է 6.2 տոկոսով: Համաձայն տվյալների 787 կազմակերպություններից շահույթով աշխատել են 565-ը կամ կազմակերպությունների 71.8տոկոսը, 2013թ. համապատասխանաբար 483-ի և 65.2 տոկոսի փոխարեն: Վնասով աշխատողները կազմել են դիտարկվող կազմակերպությունների 21.2 տոկոսը` նախորդ տարվա 24.3 տոկոսի փոխարեն: Շահույթով աշխատող կազմակերպությունների տեսակարար կշռի  առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել է առևտրի և շինարարության  ճյուղերում համապատասխանաբար` 88.9 և 87.6 տոկոս, վնասով աշխատողներինը` կապի և արդյունաբերության ճյուղերում համապատասխանաբար` 44.4  և 33.6 տոկոս:
Շահույթով, վնասով աշխատող կազմակերպությունների
թիվն ըստ տնտեսության առանձին ճյուղերի


2013թ. 2014թ.
որից` որից`
շահույթով աշխատող վնասով աշխատող շահույթով աշխատող վնասով աշխատող
Կազմակերպությունների թիվը, ընդամենը 65.2 24.3 71.8 21.2

որից՝

արդյունաբերություն 60.4 38.8 65.7 33.6
շինարարություն 69.9 15.3 87.6 11.2
առևտուր 85.7 13.6 88.9 11.1
տրանսպորտ  63.3 30.0 72.4 17.2
կապ 100.0 0.0 55.6 44.4

2014թ. դիտարկվող կազմակերպությունների շահութաբերության ցուցանիշը, որը բնութագրում է կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը և հաշվարկվում է որպես արտադրանքի (ապրանքների, ծառայության) իրացումից ստացված շահույթի և իրացված արտադրանքի ինքնարժեքի հարաբերակցություն, կազմել է 15.2 տոկոս, նախորդ տարում՝ 17.2 տոկոս:  2014թ. շահութաբերության ամենաբարձր մակարդակը դիտարկվել է արդյունաբերության ճյուղում` 25.3 տոկոս:
Ակտիվների շահութաբերությունը, որը հաշվարկվում է որպես ‎ֆինանսական արդյունքի (զուտ շահույթ (վնաս)) և ակտիվների միջին արժեքի հարաբերություն, 2014թ. կազմել 2.1 տոկոս, 2013թ.` 5.4 տոկոս:
Ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը, որը բնութագրում է կազմակերպության վճարունակությունը և հաշվարկվում է որպես կազմակերպությունում առկա ընդամենը շրջանառու միջոցների փաստացի արժեքի և կարճաժամկետ պարտավորությունների հարաբերակցությունը,  2014թ. կազմել է 121.9 տոկոս, 2013թ.` 127.1 տոկոս:
Ինքնավարության գործակիցը, որը հաշվարկվում է որպես կազմակերպության սեփական միջոցների և միջոցների գոյացման աղբյուրների ընդամենը մեծության հարաբերակցություն և ցույց է տալիս, թե ակտիվների որ մասն է ֆինանսավորվում սեփական կապիտալի հաշվին, 2014թ. կազմել է 32.0 տոկոս, նախորդ տարվա 42.1 տոկոսի փոխարեն:
Սեփական շրջանառու միջոցներով ապահովվածության գործակիցը հաշվարկվում է որպես սեփական ընթացիկ ակտիվների (պաշարներ, դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ) և կազմակերպությունում առկա ընդամենը ընթացիկ ակտիվների փաստացի արժեքի հարաբերակցություն, 2014թ. կազմել է 34.3 տոկոս, 2013թ. 41.8 տոկոսի դիմաց:
Կազմակերպությունների միջոցների գոյացման աղբյուրների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց 32.0 տոկոսը կամ 95.9մլրդ դրամը կազմում է սեփական կապիտալը, որի էական մասն էլ կազմել է կանոնադրական կապիտալը:
Ըստ ներկայացված տվյալների 787 կազմակերպությունների կողմից 2014թ.  հաշվարկվել է 22.8 մլրդ դրամի հարկեր, որը կազմել է զուտ հասույթի (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի) 14.0 տոկոսը, վերջինս  2013թ. կազմել է 12.7 տոկոս: Հաշվարկված հարկերի կառուցվածքում ԱԱՀ-ին բաժին է ընկել 42.1 տոկոսը  2013թ. և 42.2 տոկոսը` 2013թ.: Հաշվարկված ԱԱՀ-ի հարաբերակցությունը  զուտ հասույթի նկատմամբ 2014թ. կազմել է  5.9 տոկոս և 5.4 տոկոս` 2013թ.:
Ըստ հավաքագրված հաշվետվությունների տվյալների 2014թ. տնտեսությունում ձևավորված շահույթի գումարը կազմել է 2.3 մլրդ դրամ:
Կազմակերպությունների միջոցների 48.6 տոկոսը կամ 145.9 մլրդ դրամը կազմում են պարտքերը  բանկերին`  վարկերի և փոխառությունների գծով:
Կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին կազմել է 65.1 մլրդ  դրամ, կրեդիտորական պարտքերը` 51.2 մլրդ  դրամ, կրեդիտորական պարտքի գերազանցումը դեբիտորականին` -13.9 մլրդ դրամ:
Ըստ հավաքագրված հաշվետվությունների տվյալների 2014թ. արտադրանքի (ծառայության) իրացումից զուտ հասույթը կազմել է 162.3 մլրդ դրամ, 2013թ. այն կազմել է 153.0մլրդ դրամ, իսկ արտադրանքի արտադրության և իրացման ինքնարժեքը` 142.9 մլրդ դրամ, 2013թ.` 132.6 մլրդ դրամ, հետևաբար արտադրանքի (ծառայության) իրացումից շահույթը կազմել է 19.4 մլրդ դրամ, 2013թ.` 20.4մլրդ դրամ:


 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)