ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2015Թ.
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2015Թ.
26.12.2016

 ԼՂՀ ԱՎԾ կողմից ամփոփվել է 686 կազմակերպությունների 2015թ. ֆինանսական գործունեության վերաբերյալ ներկայացրած հաշվետվությունները: Համաձայն տվյալների 686 կազմակերպություններից շահույթով աշխատել են 484-ը կամ կազմակերպությունների 70.5 տոկոսը: Վնասով աշխատողները կազմել են դիտարկվող կազմակերպությունների 23.4 տոկոսը: Շահույթով աշխատող կազմակերպությունների տեսակարար կշռի  առավելագույն ցուցանիշը գրանցվել է  շինարարության և ջրամատակարարման,կոյուղու, թափոնների կառավարման և վերամշակման ճյուղերում համապատասխանաբար` 89.9 և 88.9 տոկոս, վնասով աշխատողներինը` տեղեկատվություն և կապի,  հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման  ճյուղերում համապատասխանաբար` 55.6  և 54.5 տոկոս:

Շահույթով, վնասով աշխատող կազմակերպությունների թիվն ըստ ՏԳՏԴ խմբ.2

 

շահույթով աշխատող

վնասով

աշխատող

Կազմակերպությունների թիվը, ընդամենը

70.5

23.4

որից`

 

 

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում

45.5

54.5

Մշակող արդյունաբերություն

56.5

38.3

Էլեկտրականության,գազի,գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում

81.8

18.2

Ջրամատակարարում,կոյուղի,թափոնների կառավարում և վերամշակում  

88.9

11.1

Շինարարություն

89.9

10.1

Մեծածախ և մանրածախ  առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում

85.6

12.6

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

70.0

25.0

Տեղեկատվություն և կապ

44.4

55.6

Դիտարկվող կազմակերպությունների շահութաբերության ցուցանիշը, որը բնութագրում է կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը և հաշվարկվում է որպես արտադրանքի (ապրանքների, ծառայության) իրացումից ստացված շահույթի և իրացված արտադրանքի ինքնարժեքի հարաբերակցություն, կազմել է 17.1 տոկոս:  2015թ. շահութաբերության ամենաբարձր մակարդակը դիտարկվել է կրթություն  ճյուղում` 60.6 տոկոս:

Կազմակերպությունների շահութաբերության ցուցանիշները (%)

Ակտիվների շահութաբերությունը, որը հաշվարկվում է որպես ‎ֆինանսական արդյունքի (զուտ շահույթ (վնաս)) և ակտիվների միջին արժեքի հարաբերություն, կազմել 3.0 տոկոս:
Ընթացիկ իրացվելիության գործակիցը, որը բնութագրում է կազմակերպության վճարունակությունը և հաշվարկվում է որպես կազմակերպությունում առկա ընդամենը շրջանառու միջոցների փաստացի արժեքի և կարճաժամկետ պարտավորությունների հարաբերակցությունը,  կազմել է 112.1 տոկոս:
Ինքնավարության գործակիցը, որը հաշվարկվում է որպես կազմակերպության սեփական միջոցների և միջոցների գոյացման աղբյուրների ընդամենը մեծության հարաբերակցություն և ցույց է տալիս, թե ակտիվների որ մասն է ֆինանսավորվում սեփական կապիտալի հաշվին, կազմել է 29.8 տոկոս:
Սեփական շրջանառու միջոցներով ապահովվածության գործակիցը հաշվարկվում է որպես սեփական ընթացիկ ակտիվների (պաշարներ, դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ) և կազմակերպությունում առկա ընդամենը ընթացիկ ակտիվների փաստացի արժեքի հարաբերակցություն, կազմել է 30.2 տոկոս:


Կազմակերպությունների արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
 ծառայությունների  իրացումից  շահույթի (վնասի) կառուցվածքը ըստ շրջանների(%)

Կազմակերպությունների միջոցների գոյացման աղբյուրների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց 33.2 տոկոսը կամ 144.0 մլրդ դրամը կազմում է սեփական կապիտալը, որի էական մասն էլ կազմել է կանոնադրական կապիտալը:
Ըստ ներկայացված տվյալների 686 կազմակերպությունների կողմից հաշվարկվել է 18.1  մլրդ դրամի հարկեր, որը կազմել է զուտ հասույթի (առանց ավելացված արժեքի և ակցիզային հարկերի) 13.0 տոկոսը: Հաշվարկված հարկերի կառուցվածքում ԱԱՀ-ին բաժին է ընկել 36.3 տոկոսը : Հաշվարկված ԱԱՀ-ի հարաբերակցությունը  զուտ հասույթի նկատմամբ կազմել է  4.7 տոկոս :
Ըստ հավաքագրված հաշվետվությունների տվյալների տնտեսությունում ձևավորված շահույթի գումարը կազմել է 12.1  մլրդ դրամ:Կազմակերպությունների միջոցների 43.5 տոկոսը կամ 189.0  մլրդ դրամը կազմում են պարտքերը  բանկերին`  վարկերի և փոխառությունների գծով: Կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին կազմել է 54.5 մլրդ  դրամ, կրեդիտորական պարտքերը` 51.4 մլրդ  դրամ, կրեդիտորական պարտքի գերազանցումը դեբիտորականին` -3.1 մլրդ դրամ:
Ըստ հավաքագրված հաշվետվությունների տվյալների արտադրանքի (ծառայության) իրացումից զուտ հասույթը կազմել է 138.7 մլրդ դրամ, իսկ արտադրանքի արտադրության և իրացման ինքնարժեքը` 120.4 մլրդ դրամ, հետևաբար արտադրանքի (ծառայության) իրացումից շահույթը կազմել է 18.3մլրդ դրամ:
 

 


 • 2023 (7)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)