ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2013 թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ
20.02.2013

Արդյունաբերություն: 2013թ. հունվարին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 3028 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2012թ. հունվարի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է  100.6 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 24.6 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 33.5 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  41.9 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 833.5 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 10.2 տոկոսով:
2013թ. հունվարին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 3026.4  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 99.9 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է 6083 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 497.8 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2013թ. հունվարին հանրապետությունում իրացվել է 165.4 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 2394.5 տոննա կաթ, 1455.0 հազ. հատ  ձու:
Շինարարություն: 2013թ. հունվարին հանրապետությունում իրականացվել է 523.2 մլն դրամի շինարարություն`  2012թ. համապատասխան ժամանակահատվածի 341.5 մլն դրամի փոխարեն:
 

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
29.01.2013

2013թ հունվարի 28-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է 53082.1 հա հերկ, որից ցանվել է հատիկ` 48412.3 հա կամ 91.2 տոկոսը:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է 11481.2 հերկ և 8872.4 հա ցանք, Հադրութի շրջանում` 7302.0 հա հերկ և 7153.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 4988.8 հա հերկ և 4371.8 հա ցանք, Մարտունու շրջանում` 12742.1 հա հերկ և 12742.1 հա ցանք, Շահումյանի շրջանում` 144.0 հա հերկ և 141.0 հա ցանք, Շուշիի շրջանում` 86.0 հա հերկ և 73.0 հա ցանք, Քաշաթաղի  շրջանում` 16338.0 հա հերկ և 15059.0 հա ցանք:
 

 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2012թ. դեկտեմբեին
14.01.2013

2012թ.

 

հուն-
վարը

 

փետր-
վարը

 

մար-
տը

 

ապ-
րիլը

 

մա-
յիսը

 

հու-
նիսը

 

հու-
լիսը

 

օգոս-
տոսը

 

սեպ-
տեմ-
բերը

 

հոկ-
տեմ-
բերը

 

նո-
յեմ-
բերը

 

դեկ-
տեմ-
բերը


նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը

100.2
99.7
100.5
99.6
99.7
99.2
99.0
99.5
100.3
100.7
101.1
101.6
այդ թվում`            

Սպառման ապրանքներ 102.6
99.5
99.7
99.5
99.6
98.9
98.6
98.8
100.4
101.4
101.4
102.3
Պարենային ապրանքներ 103.5
99.2
99.4
98.9
99.4
98.4
98.0
98.3
100.1
101.8
101.8
103.1
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 100.4
100.5
100.1
100.0
100.0
100.1
100.0
100.0
99.9
100.0
100.1
100.2
Ոչ պարենային ապրանքներ 100.5
100.1
100.7
101.2
100.1
100.1
100.0
100.1
101.4
100.6
100.5
100.4
Ծառայություւններ 100.4
100.2
102.3
100.1
100.0
100.1
100.0
101.1
100.1
99.0
100.2
100.0

                                                                                                                                                   (%)


2012թ.
  դեկտեմբերը

հունվար-դեկտեմբերը 2011թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ


2011թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2010թ. նկատմամբ
Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը 103.0
117.6
102.0
այդ թվում`


Սպառման ապրանքներ 102.7
118.9
101.3
Պարենային ապրանքներ 101.9
120.7
100.1
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 101.6
105.8
101.9
Ոչ պարենային ապրանքներ 105.8
117.5
105.2
Ծառայություւններ 103.6
114.7
103.8

Սպառողական գներ: 2012թ. դեկտեմբերին 2012թ. նոյեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.6 տոկոս գնաճ: Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 2.9  տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքներինը 0.4 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները մնացել են անփոփոխ:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2012 թվականի դեկտեմբերին 2011 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 103.0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 101.8  տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.8,  ծառայությունների սակագներինըª 103.6 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2012թ. դեկտեմբերին 2011թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 103.6 տոկոս, Ասկերանում և Բերձորում ` 102.4 տոկոս, Հադրութում` 103.9 տոկոս, Մարտակերտում` 102.1 տոկոս, Մարտունիում` 100.9 տոկոս, Շուշիում` 103.3 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2012 թվականի դեկտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 117.6 տոկոս:

 

 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
14.01.2013

2012թ. դեկտեմբեր ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է  157 ծնունդ և  101 մահ, բնակչության բնական աճը կազմել է 56 մարդ:
2012թ. դեկտեմբեր ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 47,  ամուսնալուծությունների թիվը` 8:
2012թ. հաշվետու ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 65, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 41 մարդ:
 

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
10.01.2013

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 79425.8 մլն դրամ, 2012թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 33.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 6.1 տոկոսով: Վարկերի 0.6 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 58.5 տոկոսը:
2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 49307.4 մլն դրամ, 2012թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճելով 19.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 1.2 տոկոսով:
Ավանդների 74.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.6 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.9 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
24.12.2012

2012թ դեկտեմբերի 24-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է 51534.1 հա հերկ, որից ցանվել է հատիկ` 42685.5 հա կամ 82.8 տոկոսը, ինչը առ 26.12.2011թ նկատմամբ կազմել է համապատասխանաբար` 98.4 և 94.4 տոկոս:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է 10750.4 հերկ և 8684.0 հա ցանք, Հադրութի շրջանում` 7302.0 հա հերկ և 7113 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 4699.9 հա հերկ և 4045.0 հա ցանք, Մարտունու շրջանում` 12557.8 հա հերկ և 12117.5 հա ցանք, Շահումյանի շրջանում` 144.0 հա հերկ և 141.0 հա ցանք, Շուշիի շրջանում` 86.0 հա հերկ և 73.0 հա ցանք, Քաշաթաղի  շրջանում` 15994.0 հա հերկ և 10512.0 հա ցանք:
 

 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
21.12.2012

Արդյունաբերություն: 2012թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 36443.7 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2011թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է  101.3 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 27.2 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 46.2 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  26.6 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 10407.7 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով  26.0 տոկոսով:
2012թ. հունվար-նոյեմբերին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 35297.8  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 96.9 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  5795 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 6288.8 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2012թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում իրացվել է 3927.8 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 32915.3 տոննա կաթ, 23149.6 հազ. հատ  ձու:
Շինարարություն: 2012թ. հունվար-նոյեմբերին հանրապետությունում իրականացվել է 30999.4 մլն դրամի շինարարություն`  2011թ. հունվար-նոյեմբերի 36708.8 մլն դրամի փոխարեն:
 

 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ
07.12.2012

2012թ. նոյեմբեր ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է  212 ծնունդ և  101 մահ, բնակչության բնական աճը կազմել է 111  մարդ:
2012թ. նոյեմբեր ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 40,  ամուսնալուծությունների թիվը` 18:
2012թ. հաշվետու ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 78, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 48 մարդ:
 

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
05.11.2012

2012թ. նոյեմբերի 5-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է  27119.3 հա հերկ, որից ցանվել է  հատիկ` 5128.1 հա (18.9 տոկոսը),  ինչը առ 07.11.2011թ նկատմամբ կազմել է համապատասխանաբար` 86.5 և 126.9 տոկոս:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի  աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  5746.9 հա հերկ և 919.3 հա ցանք, Հադրութի   շրջանում 6073.0 հա հերկ և 1185.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 3602.5 հա  հերկ և 1085.3 հա ցանք, Մարտունու շրջանում ` 7000.8 հա հերկ և 1458.5 հա ցանք, Շահումյանի  շրջանում` 128.1 հա հերկ և 95.0 հա ցանք,   Շուշիի շրջանում` 86.0 հա հերկ և 64.0 հա ցանք,   Քաշաթաղի շրջանում` 4482.0 հա հերկ և  321.0 հա ցանք:   
 

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2012թ.
05.11.2012

Հանրապետությունում 2012թ. նոյեմբերի 5-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 58363.6  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 1031201.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 17.7 ց/հա:

Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  13029.6  հեկտար,  կալսվել` 254868.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 19.6 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8019.0 հեկտար, կալսվել` 158884.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 19.8 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  5991.6 հեկտար,  կալսվել` 75867.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 12.7 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  13137.4 հեկտար,  կալսվել`  218104.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 16.6 ց/հա,  Շահումյանի շրջանում  հնձվել է  142.2  հեկտար,  կալսվել` 3224.2 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 22.7 ց/հա, Շուշիի  շրջանում հնձվել է  120.0  հեկտար,  կալսվել` 2094.2 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17.5 ց/հա, Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  17923.8  հեկտար,  կալսվել` 318159.5 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17.8 ց/հա:
 

 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
23.10.2012

Արդյունաբերություն: 2012թ. հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում, փաստացի Գներով, թողարկվել է 28679.7 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2011թ. հունվար-սեպտեմբերի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի Գներով, կազմել է  100.7 տոկոս: 

Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական Գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքաԳործական արդյունաբերություն` 24.6 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 47.9 տոկոս, էլեկտրաէներԳիայի, Գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում` 27.5 տոկոս: 
 Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 8446.1 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով  33.7 տոկոսով:
 2012թ. հունվար-սեպտեմբերին փաստացի Գործող Գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 28174.3  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 98.2 տոկոս: 
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  5728 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 5006.9 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2012թ. հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում իրացվել է 2951.3 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 27319.8 տոննա կաթ, 20406.2 հազ. հատ  ձու: 
Շինարարություն: 2012թ. հունվար-սեպտեմբերին հանրապետությունում իրականացվել է 26545.3 մլն դրամի շինարարություն` 2011թ. հունվար-սեպտեմբերի 30528.0 մլն դրամի փոխարեն:
 
 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
16.10.2012

 2012թ. հոկտեմբերի 15-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար վարած հողը կազմել է 20380.3 հա:

Ըստ շրջանների կատարված աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  4294.8 հա հերկ, հադրութի շրջանում`5285.0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 2449.0 հա, Մարտունու շրջանում` 4752.5 հա, Շահումյանի շրջանում` 101.0 հա, Շուշիի շրջանում` 70.0 հա և Քաշաթաղի շրջանում` 3428.0 հա:
 
 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2012թ
16.10.2012

Հանրապետությունում 2012թ. հոկտեմբերի 15-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 58297.2  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 1029825.3  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 17.7 ց/հա:

Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  12999.7  հեկտար,  կալսվել` 254323 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 19.6 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8019.0 հեկտար, կալսվել` 158884.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 19.8 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  5986.6 հեկտար,  կալսվել` 75692.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 12.6 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  13137.4 հեկտար,  կալսվել`  218104.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 16.6 ց/հա,  Շահումյանի շրջանում  հնձվել է  139.0  հեկտար,  կալսվել` 3119.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 22.4 ց/հա, Շուշիի  շրջանում հնձվել է  120.0  հեկտար,  կալսվել` 2094.2 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17.5 ց/հա, Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  17895.5  հեկտար,  կալսվել` 317609.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17.7 ց/հա:
 
 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
08.10.2012

 2012թ. սեպտեմբեր ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է  193 ծնունդ և  78 մահ, բնակչության բնական աճը կազմել է 115  մարդ: 

2012թ. սեպտեմբեր ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 79,  ամուսնալուծությունների թիվը` 14:
2012թ. սեպտեմբեր ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 69, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 55 մարդ:
 
 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
04.10.2012

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2012թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 69393.6 մլն դրամ, 2011թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 36.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել է  0.1 տոկոսով: Վարկերի 0.8 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 56.8տոկոսը:

2012թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 48222.4 մլն դրամ, 2011թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 28.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 1.6 տոկոսով:

Ավանդների 76.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 15.9 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.8 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2012թ
04.10.2012

Հանրապետությունում 2012թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 58135  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 1025136.8 ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 17.6 ց/հա:

Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է` Ասկերանի շրջանում հնձվել է 12974.3  հեկտար, կալսվել` 253743.0 ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 19.6 ց/հա, Հադրութի շրջանում հնձվել է 8019.0 հեկտար, կալսվել` 158884.0 ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 19.8 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  5920.6 հեկտար,  կալսվել` 73532.0 ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 12.4 ց/հա, Մարտունու շրջանում  հնձվել է 13137.4 հեկտար, կալսվել` 218104.1 ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 16.6 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է 138.0  հեկտար, կալսվել` 3077.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 22.3 ց/հա, Շուշիի շրջանում հնձվել է 108.0 հեկտար, կալսվել` 1710.2 ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.8 ց/հա, Քաշաթաղի շրջանում հնձվել է 17837.7 հեկտար, կալսվել` 316086.5 ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 17.7 ց/հա:
 
 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ, ՑԱՆՔՍԻ և ԽԱՂՈՂԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
04.10.2012
2012թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար վարած հողը  կազմել է 11880.0 հա, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 13644.2 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է  3143.0 հա հերկ, Հադրութի   շրջանում` 2980.0 հա,  Մարտակերտի շրջանում` 1572.6 հա, Մարտունու շրջանում` 3322.4 հա, Շահումյանի շրջանում` 61.0 հա, Շուշիի շրջանում` 40.0 հա  և  Քաշաթաղի շրջանում` 761.0 հա:
2012թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, խաղողի հավաքված բերքը հանրապետությունում կազմել է  66275.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 63.4 ց/հա:
 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ. ՄԱՅԻՍԻՆ
06.06.2012

2012թ. մայիս ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է  223 ծնունդ և  107 մահ, բնակչության բնական աճը կազմել է 116  մարդ:
2012թ. մայիս ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 50,  ամուսնալուծությունների թիվը` 10:
2012թ. մայիս ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 79, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 53 մարդ:

 
ԼՂՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2012թ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
15.05.2012

2012թ. հունվար-մարտին ԼՂՀ համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 27,4մլրդ դրամ` 2011թ. հունվար-մարտի 23,6մլրդ դրամի դիմաց: ՀՆԱ-ի հավելաճի տեմպը կազմել է 8.4տոկոս, ինդեքս-դեֆլյատորը` 7.1տոկոս: 2012թ. հունվար-մարտին մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, ընթացիկ գներով, կազմել է 188.7հազ. դրամ, 485.8ԱՄՆ դոլար կամ 370.3Եվրո: ՀՆԱ-ի իրական աճի վրա դրական ազդեցություն են ունեցել և ապրանքների, և ծառայությունների  արտադրության ոլորտները` համապատասխանաբար 6.7 և 12.9 տոկոս: ՀՆԱ-ի արձանագրված 8.4 տոկոս հավելաճի տեմպի 5.1 տոկոսային կետն ապահովել է ֆինանսներ և վարկը, 1.4-ը` շինարարությունը, 1.2-ը` կապը, 0.7-ը` կառավարում և պաշտպանությունը:

Մանրամասն...
 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը 2011թ.
15.05.2012

ԼՂՀ պետական վիճակագրական աշխատանքների 2012թ. ծրագրի շրջանակում ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  վճարային հաշվեկշիռը 2011թ.՚ վիճակագրական ժողովածուն:
Երկրի վճարային հաշվեկշիռը վիճակագրական հաշվետվություն է, որում համակարգված  տեսքով արտացոլվում են  հաշվետու ժամանակաշրջանում   պետության արտաքին տնտեսական  գործառնություններն այլ երկրների և միջազգային  կազմակերպությունների հետ: Վճարային հաշվեկշիռը  արտահայտում է երկրի   հաշվեկշռվածության  վիճակը, որն իր հերթին ազդում է  ներքին հաշվեկշռվածության և տնտեսության կայունության վրա:
ԼՂՀ վճարային հաշվեկշռի կազմման համար հիմք են հանդիսացել  ԼՂՀ ԿԱ հարկային պետական ծառայությունից  ստացված ապրանքների ներմուծման  և արտահանման, տնտեսավարող սուբյեկտներից, բանկային համակարգից և այլ պետական մարմիններից ստացված տվյալները, կիրառվել են Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից մշակված  մեթոդաբանական սկզբունքները:

Մանրամասն...
 
Արդյունաբերությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011 թ
15.05.2012

"Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  արդյունաբերությունը"  վիճակագրական  ժողովածուն  կազմվել է  հավաքագրված  վիճակագրական  հաշվետվությունների  և  իրականացված  դիտարկումների  տվյալների  հիման  վրա:  Այն  բովանդակում  է  տեղեկություններ 2011թ,ԼՂՀ արդյունաբերության մասին,ցուցանիշների դինամիկան դիտարկելու նպատակով տվյալները ներկայացված են վերջին հինգ տարվա կտրվածքով:

2011թ, հանրապետությունում,փաստացի գներով,թողարկվել է 45,8մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք:2010թ, նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 100.8 տոկոս: Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել մշակող արդյունաբերությունը, որի ծավալի աճը 21.5 տոկոսով  ապահովել է ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի աճի 6.8 տոկոսային կետը;Այդպիսի ազդեցությունը պայմանավորված է նաև ընդհանուր  արտադրության  ծավալի մեջ մեծ տեսակարար կշռով, որը կազմել է2011թ, 37.8 տոկոս            ( 2010թ,33.1 տոկոս);2011թ,նախորդ տարվա համեմատ արտադրության ծավալների աճ է նկատվել նաև  էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`5.6 տոկոսով,հանքագործական արտադրությունում արձանագրվել է նվազում 14.9 տոկոսով:

Տարածքային  կտրվածքով նախորդ տարվա  նկատմամբ  արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալն ավելացել է Ստեփանակերտ քաղաքում և բոլոր շրջաններում, բացի Մարտակերտի շրջանից, որտեղ գրանցվել է արդյունաբերական արտադրանքի  արտադրության  ծավալների նվազում 13,2 տոկոսով:

Մանրամասն...
 
<< Առաջին < Նախորդ 11 12 13 14 15 Հաջորդ > Վերջին >>

Էջ 12 / 15


  • 2018 (16)
  • 2017 (50)
  • 2016 (41)
  • 2015 (69)
  • 2014 (25)
  • 2013 (35)
  • 2012 (24)
  • 2011 (50)
  • 2010 (1)