ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ
17.06.2015

 

Մանրամասն...
 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ
17.06.2015

 

Մանրամասն...
 
ԳՆԵՐԸ և ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ
17.06.2015

 

Մանրամասն...
 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ 2014Թ.
17.06.2015

 

Մանրամասն...
 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ
15.06.2015

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը 2014թ." վիճակագրական ժողովածուն, որտեղ ներկայացված տեղեկությունները արտացոլում են հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում առկա իրավիճակը և զարգացման միտումները վերջին երկու տարիներին:
Ժողովածուն ներկայացնում է վիճակագրական տեղեկատվություն հանրապետության բոլոր      տնտեսությունների գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունների, դրանց համախառն բերքի և միջին բերքատվության, անասունների գլխաքանակի, անասնապահական մթերքների  արտադրության, գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայության, դրանց սարքինության մակարդակի վերաբերյալ:
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը 2014թ. փաստացի գներով կազմել է 57.3 մլրդ դրամ` 2013թ. 55.2 մլրդ դրամի փոխարեն:
2014թ. գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի կառուցվածքում մեծ է մսի (28.4 տոկոս), հացահատիկի և հատիկաընդեղենի (17.6 տոկոս) և կաթի (16.9 տոկոս) տեսակարար կշիռները:
2014թ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքահավաքը  կատարվել է 67666.1 հեկտարից, այդ թվում` հացահատիկային և հատիկաընդեղենային (ներառյալ եգիպտացորեն)՝ 61285.1 հա, կարտոֆիլ՝ 789.6 հա, բանջարանոցային մշակաբույսեր՝ 1049.6 հա, բոստանյին մշակաբույսեր՝ 289.9 հա, տեխնիկական՝ 1081.1 հա:
2014թ. հանրապետությունում արտադրվել է 67.9 հազ. տոննա հացահատիկային և հատիկաընդեղենային (ներառյալ եգիպտացորեն), 2 հազ. տոննա տեխնիկական,  6.6 հազ. տոննա կարտոֆիլ, 7.8 հազ. տոննա  բանջարանոցային, 8.3 հազ. տոննա բոստանային, 14.9 հազ. տոննա պտուղ և հատապտուղ, 5.6 հազ. տոննա խաղող, 1.9 հազ տոննա թութ:
2014թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը 2013թ. հունվարի 1-ի համեմատ կազմել է 100.7 տոկոս, այդ թվում կովերինը` 98.1 տոկոս, խոզերինը` 77.0 տոկոս, ոչխարներ և այծեր` 105.4 տոկոս, թռչուններինը` 98.5 տոկոս, ձիեր`103.6 տոկոս, ավանակներ`86.9 տոկոս: Նախորդ տարվա համեմատությամբ բրդի արտադրությունը աճել      է 52.5 տոկոսով, մսի, կաթի և ձվի արտադրությունը աճել է, համապատասխանաբար 69.2 տոկոսով, 13.2 տոկոսով և 36.7 տոկոսով:
2014թ. մեկ կովի միջին տարեկան կաթնատվությունը կազմել է 1940 կգ, մեկ ածան հավի միջին տարեկան ձվատվությունը 193 հատ: 

 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014 Թ.
15.06.2015

<<Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  արդյունաբերությունը>>  վիճակագրական  ժողովածուն  կազմվել է  հավաքագրված  վիճակագրական  հաշվետվությունների  և  իրականացված  դիտարկումների  տվյալների  հիման  վրա:  Այն  բովանդակում  է  տեղեկություններ 2014թ, ԼՂՀ արդյունաբերության մասին, ցուցանիշների դինամիկան դիտարկելու նպատակով տվյալները ներկայացված են վերջին հինգ տարվա կտրվածքով:
2014թ, հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 52.1մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2013թ, նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 117.2 տոկոս: Արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության ծավալի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել հանքագործական արդյունաբերությունը, որի ծավալի աճման պատճառով(34.8 տոկոսով)  ամբողջ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը աճել է 8.5 տոկոսային կետով; 2014թ,նախորդ տարվա համեմատ արտադրության ծավալների աճ է նկատվել նաև  էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`19.4 տոկոսով և մշակող արտադրությունում` 5.7 տոկոսով:
Տարածքային  կտրվածքով նախորդ տարվա  նկատմամբ  արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալն ավելացել է Ստեփանակերտ քաղաքում և բոլոր շրջաններում, բացի Ասկերանի, Հադրութի  շրջաններից, որտեղ գրանցվել է արդյունաբերական արտադրանքի  արտադրության  ծավալների նվազում համապատասխանաբար 0,2 և 10,7 տոկոսով:
2014թ,արդյունաբերական  արտադրանքի արտադրության ծավալի 22.6 տոկոսը կազմել է սննդամթերքի, ներառյալ խմիչքների, արտադրությունը, որի  ծավալը նախորդ տարվա համեմատ նվազել  է 4.6 տոկոսով`կազմելով 11782.1 մլն դրամ:
2014թ, օգտագործված էլեկտրաէներգիայի  77.9 տոկոսը արտադրվել է հանրապետությունում, 22.1 տոկոսը ներմուծվել է ՀՀ-ից:Օգտագործված էլեկտրաէներգիայից 100.1 մլն կՎտ/ժ կամ 34.7 տոկոսը սպառվել է բնակչության կողմից:       
2014թ,արդյունաբերության ճյուղում մեկ աշխատողի կողմից արտադրված արտադրանքի ծավալը (համադրելի գներով) կազմել է 8168.0 հազ,դրամ`նախորդ տարվա համեմատ աճելով 1045.6 հազ,դրամով կամ 14.7 տոկոսով:
2014թ,արդյունաբերությունում զբաղվածների միջին տարեկան ցուցակային թվաքանակը 6372 մարդ, նախորդ տարվա  համեմատ կազմել է 102.2 տոկոս, ընդ որում` հանքագործական արդյունաբերությունում գրանցվել է աճ`2.3 տոկոս, էլեկտրաէներգիայի,գազի,ջրի արտադրության և բաշխման ոլորտում`0.1 տոկոս,  մշակող արդյունաբերությունում` 3.6 տոկոս:

 

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2015թ.
11.06.2015

Հանրապետությունում 2015թ. հունիսի 8-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 1118,5 հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 32014,0, միջին բերքատվությունը` 28,6 ց: Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  174,0, կալսվել` 4870,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 28,0 ց, Հադրութի շրջանում հնձվել է 420,0, կալսվել` 12600,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 30,0 ց, Մարտակերտի շրջանում հնձվել է 61,0, կալսվել` 1220,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 20,0 ց, Մարտունու շրջանում  հնձվել է 315,5, կալսվել` 8124,0, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 25,7 ց, Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  148,0, կալսվել` 5200,0,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 35,1ց. Շուշիի և Շահումյանի շրջաններում բերքահավաքի աշխատանքները դեռ չեն սկսվել:

 

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
11.06.2015

Հանրապետությունում 2015 թվականի հունիսի 8-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 11272,2հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11997,3հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 3111,5 հա, Հադրութի շրջանում` 904,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1668,9հա, Մարտունու շրջանում` 1375,2հա,  Շահումյանի շրջանում` 51,6 հա, Շուշիի շրջանում` 109,9հա, Քաշաթաղի շրջանում` 4051,1հա:
Կատարված  գարնանացանի 4430,7հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 3102,5հա-ը եգիպտացորենի, 316,7հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 643,3հա-ը` կարտոֆիլի, 676,2հա-ը` բանջարեղենի, 279,6հա բոստան-պարենայինի, 634,1հա-ը ` տեխնիկական, 1189,1հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

 
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ՄԱՅԻՍԻՆ
10.06.2015

(%)

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ մայիսը

հունվար-

մայիսը 2014թ.

հունվար-

մայիսի նկատմամբ

հուն-

վարը

փետր-

վարը

մարտը ապրիլը մայիսը 2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. մայիսի նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 99.6 101.6 104.4 104.6
այդ թվում՝                 
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 99.4 102.1 105.4 105.8
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 99.1 101.4 105.4 106.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 100.0 101.1 101.1 101.6
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 100.1 103.7 105.9 105.7
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.1 100.5 102.1 102.0

Սպառողական գներ:  2015թ. մայիսին 2014թ. ապրիլի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.4 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 0.8 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները  և ծառայությունների սակագները աճել են 0.1 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. մայիսին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_4_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. մայիսին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 102.0 տոկոս, Ասկերանում՝ 101.2 տոկոս,  Հադրութում՝ 100.4 տոկոս, Մարտակերտում՝ 100.7 տոկոս,  Մարտունիում՝ 101.6 տոկոս, Շուշիում՝ 102.1 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 100.9 տոկոս:
2015թ. մայիսին 2014թ. մայիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 105.0 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 105.9 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 102.1 տոկոս:


 

 

 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
05.06.2015

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. հունիսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 87973.0 մլն դրամ, որոնք 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել են 17.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 1.5 տոկոսով: Վարկերի 1.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել են 87.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 6.6 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 67.7 տոկոսը, որոնք 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճել են 48.2 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝  6.0 տոկոսով:
2015թ. հունիսի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 56469.5 մլն դրամ, 2014թ. հունիսի 1-ի համեմատ աճելով 2.0 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 0.1 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 73.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.5 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 9.0 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 

 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ` 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԱՊՐԻԼԻՆ
04.06.2015

Արդյունաբերություն:  2015թ. հունվար-ապրիլ  հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 16903,0 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2014թ. հունվար-ապրիլի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 104,5 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ արդյունաբերության բաժինների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում` 25,7 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 32,8 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում` 40,4 տոկոս, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոններ կառավարում և վերամշակում` 1,1 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 3672,8 մլն դրամ,որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 7,7 տոկոսով:
 2015թ. հունվար-ապրիլին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 16835,3  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 99,6 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  6646 մարդ, իսկ աշխատանքի արտադրողականությունը` 2543,2 հազ. դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2015թ. հունվար-ապրիլին հանրապետությունում իրացվել է 2679,3 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 18470,7 տոննա կաթ, 13087,1 հազ. հատ  ձու, 2014թ հունվար-ապրիլի նկատմամբ աճելով համապատասխանաբար` 5,4  ,  7,7  և 4,0 տոկոսով:
Շինարարություն: 2015թ. հունվար-ապրիլին հանրապետությունում իրականացվել է 8349,6 մլն դրամի շինարարություն,որը   2014թ. հունվար-ապրիլի նկատմամբ նվազել է 27,2 տոկոսային կետով:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
03.06.2015

Հանրապետությունում 2015 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 10802,8 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 13693,3 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2955,2 հա, Հադրութի շրջանում` 904,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1614,8 հա, Մարտունու շրջանում` 1375,2 հա,  Շահումյանի շրջանում` 44,9  հա, Շուշիի շրջանում` 103,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 3805,2  հա:
Կատարված  գարնանացանի 4297,7 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 2987,0 հա-ը եգիպտացորենի, 309,5 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 639,5 հա-ը` կարտոֆիլի, 631,1 հա-ը` բանջարեղենի, 251,6 հա բոստան-պարենայինի, 618,8 հա-ը ` տեխնիկական, 1067,6 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
26.05.2015

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 10076,4 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11575,8 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2730,0 հա, Հադրութի շրջանում` 876,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 1498,9 հա, Մարտունու շրջանում` 1174,4 հա,  Շահումյանի շրջանում` 44,9  հա, Շուշիի շրջանում` 103,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 3648,7  հա:
Կատարված  գարնանացանի 4269,8 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 2782,9 հա-ը եգիպտացորենի, 251,3 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 619,7 հա-ը` կարտոֆիլի, 479,7 հա-ը` բանջարեղենի, 176,9 հա բոստան-պարենայինի, 441,6 հա-ը ` տեխնիկական, 1054,5 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2015Թ. ԱՊՐԻԼԻՆԻՆ
13.05.2015

 

 
 
 
2015թ.
նախորդ ամսվա նկատմամբ մարտը

հունվար-

մարտը 2014թ.

հունվար-

ապրիլի նկատմամբ

հունվարը փետրվարը մարտը ապրիլը 2014թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2014թ. ապրիլի նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.0 100.3 100.0 99.6 102.0 104.3 104.7
այդ թվում՝               
Սպառման ապրանքներ 102.8 100.3 100.1 99.4 102.6 105.4 105.9
Պարենային ապրանքներ 103.5 100.2 99.7 99.0 102.4 105.5 106.4
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.5 100.1 100.4 100.0 101.0 101.2 101.7
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.0 100.6 100.8 100.1 103.5 106.1 105.6
Ծառայություններ 100.2 100.2 99.9 100.2 100.5 101.9 102.0

Սպառողական գներ:  2015թ. ապրիլին 2014թ. մարտի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.4 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) ապրանքների գները նվազել են 0.9 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գներն աճել են 0.1 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները՝ 0.2 տոկոսով:

Սպառողական գների հավելաճը 2005-2015թթ. ապրիլին
(նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

gner_04_2015.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2015թ. ապրիլին 2014թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 102.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 101.6 տոկոս,  Հադրութում՝ 101.3 տոկոս, Մարտակերտում՝ 101.6 տոկոս,  Մարտունիում՝ 101.9 տոկոս, Շուշիում՝ 102.6 տոկոս, իսկ  Բերձորում՝ 101.4 տոկոս:
2015թ. մարտին 2014թ. մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.3 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 105.1 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 106.1 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 101.9 տոկոս:

 

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
11.05.2015

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 8018,4 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 11008,2 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2320,0 հա, Հադրութի շրջանում` 690,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 993,6 հա, Մարտունու շրջանում` 945,4 հա,  Շահումյանի շրջանում` 27,8  հա, Շուշիի շրջանում` 84,4 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2957,2  հա:
Կատարված  գարնանացանի 3720,6 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 1966,0 հա-ը եգիպտացորենի, 164,3 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 572,2 հա-ը` կարտոֆիլի, 346,3 հա-ը` բանջարեղենի, 159,8 հա բոստան-պարենայինի, 194,1 հա-ը ` տեխնիկական, 895,1 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
05.05.2015

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. մայիսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 86688.1 մլն դրամ, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 17.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 11.2 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 57.8 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել՝ 3.4 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 64.8 տոկոսը, որոնք 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճել են 39.9 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 16.2 տոկոսով:
 2015թ. մայիսի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 56426.4 մլն դրամ, 2014թ. մայիսի 1-ի համեմատ աճելով 2.1 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 4.3 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 71.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.5 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 9.0 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
05.05.2015

Հանրապետությունում 2015 թվականի մայիսի 4-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 6938,5 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 10573,3 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 2042,7 հա, Հադրութի շրջանում` 644,0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 908,6 հա, Մարտունու շրջանում` 783,3 հա,  Շահումյանի շրջանում` 16,6  հա, Շուշիի շրջանում` 79,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2463,8  հա:
Կատարված գարնանացանի 3377,4 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 1712,2 հա-ը եգիպտացորենի, 139,5 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 504,6 հա-ը` կարտոֆիլի, 283,2 հա-ը` բանջարեղենի, 67,4 հա բոստան-պարենայինի, 65,0 հա տեխնիկական,  789,2 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ, ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ` 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
29.04.2015

Արդյունաբերություն:  2015թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 12515,8 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2014թ. հունվար-մարտի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 106,0 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 24,7 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 31,1 տոկոս,  էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում` 43,1 տոկոս, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում` 1, 1 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 2564,4 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազելով 2,1 տոկոսով:
2015թ. հունվար-մարտին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 12590,5  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 100,6 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  6632 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 1887,2 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2015թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրացվել է 1826,2 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 12506,0 տոննա կաթ, 7718,5 հազ. հատ  ձու` 2014 թ. հունվար-մարտի համանուն ցուցանիշների նկատմամբ կազմելով  102,6%,  111,6% և 101,1 %:
Շինարարություն:  2015թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրականացվել է 6707,4 մլն դրամի շինարարություն` 2014թ. համապատասխան ժամանակահատվածի ցուցանիշի նկատմամբ նվազելով 16,6 տոկոսով:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
29.04.2015

Հանրապետությունում 2015 թվականի ապրիլի 27-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 5225,2 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 9566,5 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 1331,2 հա, Հադրութի շրջանում` 431,3 հա, Մարտակերտի շրջանում` 487,0 հա, Մարտունու շրջանում` 567,5 հա,  Շահումյանի շրջանում` 8,5  հա, Շուշիի շրջանում` 71,0 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2328,7  հա:
Կատարված  գարնանացանի 3169,9 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 449,9 հա-ը եգիպտացորենի, 125,9 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 465,8 հա-ը` կարտոֆիլի, 250,7 հա-ը` բանջարեղենի, 30,0 հա բոստան-պարենայինի, 733,0 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
21.04.2015

Հանրապետությունում 2015 թվականի ապրիլի 20-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  4577,6 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 8859,8 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 964,2 հա, Հադրութի շրջանում` 422,3 հա, Մարտակերտի շրջանում` 348,8 հա, Մարտունու  շրջանում` 485,5 հա,  Շահումյանի շրջանում` 6,0  հա, Շուշիի շրջանում` 66,5 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 2284,3  հա:
Կատարված  գարնանացանի 2973,4 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 155,0 հա-ը եգիպտացորենի, 86,2 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի,  402,0 հա-ը` կարտոֆիլի,  228,0 հա-ը` բանջարեղենի, 10,0 հա բոստան-պարենայինի, 723,0 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:


 

 
<< Առաջին < Նախորդ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Հաջորդ > Վերջին >>

Էջ 21 / 29


 • 2023 (3)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)