ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
07.10.2014

  (%) 

հուն

  վարը

 

 փե

տըր

վարը

մար

 տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

օգոս-

տոսը

սեպ-

տեմ-

բերը

սեպտեմբերը

հուն

վար-

սեպտեմ

բերը

2013թ.

հուն

վար-

սեպտեմ

բերի

 նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

սեպտեմ-

բերի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
99.9 100.6 100.7
103.4 125.4 104.9
   այդ թվում`


   Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.7 100.6 100.3
104.1
125.4
105.1
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.7 100.7 99.5
104.1
125.8
105.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
100.0 100.0 105.1
106.7
120.2
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
99.8 100.6 101.2
103.4
126.2
104.5
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.5 100.4 101.7
101.9
125.4
104.2

Սպառողական գներ:  2014թ. սեպտեմբերին 2014թ. օգոստոսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական

շուկայում արձանագրվել է 0.6 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների

(ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գներն աճել են 0.7 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝

0.6 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները աճել են 0.4 տոկոսով:

gner_september.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. դեկտեմբերի

համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 101.2 տոկոս, Ասկերանում՝ 99.1 տոկոս, Հադրութում՝

100.5 տոկոս, Մարտունիում, Մարտակերտում և Շուշիում՝ 100.4 տոկոս,  Բերձորում՝ 99.8 տոկոս:
2014թ. սեպտեմբերին 2013թ. սեպտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է

103.4 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝

104.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 103.4 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը

101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի սեպտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է

125.4 տոկոս:

 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
07.10.2014

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. հոկտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 76710.4 մլն դրամ, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 1.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ  աճել 1.0 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 20.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 4.8 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 54.5 տոկոսը, որոնք 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 5.1 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.3 տոկոսով:
2014թ. հոկտեմբերի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 54036.3մլն դրամ, 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի համեմատ աճելով 6.5 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 0.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.4 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.5 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 

 
ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ
28.08.2014

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49909.1  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 512892.8  ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 10.3 ց:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  9143.4  հեկտար,  կալսվել` 133527.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.6 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12272.0 հեկտար,  կալսվել`  96003.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  111.4  հեկտար,  կալսվել` 1001.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 9.0 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  121.0 հեկտար,  կալսվել` 1899.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.7 ց,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

 
ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2014թ
14.08.2014

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 11-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49432.5  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 502866.8  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 10.2 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8749.3  հեկտար,  կալսվել` 124401.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.2 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12199.5 հեկտար,  կալսվել`  95253.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  111.4  հեկտար,  կալսվել` 1001.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 9.0 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  111.0 հեկտար,  կալսվել` 1749.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.8 ց, Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2014թ. հունվար-հուլիսին
08.08.2014

 հուն

վարը

փե

տըր

վարը

մար

տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

հուլիսը

հուն

վար-

հուլիսը

2013թ.

հուն

վար-

հուլիսի նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

հուլիսի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
100.2
104.1 124.8 105.3
   այդ թվում`


Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.9
103.7
125.0
105.5
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.1
103.3
125.3
105.6
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
105.1
106.8
120.1
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
100.9
104.1
125.8
104.9
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.9
104.9
124.4
105.0

Սպառողական գներ: 2014թ. հուլիսին 2014թ. հունիսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.9 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են` 1.9  տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագներն աճել են 0.3 տոկոսով:

gner.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. հուլիսին 2013թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 100.5 տոկոս, Ասկերանում` 99.3 տոկոս, Հադրութում`100.1 տոկոս, Մարտակերտում` 100.2 տոկոս, Մարտունիում` 99.5 տոկոս,   Շուշիում  և Բերձորում` 100.6 տոկոս:
2014թ հուլիսին 2013 թվականի հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.1 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 103.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.1, ծառայությունների սակագներինըª 104.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի հուլիսին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 124.8 տոկոս:

 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
06.08.2014

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. օգոստոսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 91245.5 մլն դրամ, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 15.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 21.1 տոկոսով: Վարկերի 0.9 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 10.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 13.5 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 55.2 տոկոսը, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 15.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 24.4 տոկոսով:
2014թ. օգոստոսի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 67684.9 մլն դրամ, 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճելով 32.8 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 23.7 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 75.4 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.9 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 6.7 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ
05.08.2014

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 4-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49336.3  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 501846.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 10.2 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8670.3  հեկտար,  կալսվել` 123549.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.2 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12185.3 հեկտար,  կալսվել`  95144.3 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  108.4  հեկտար,  կալսվել` 941.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 8.7 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  111.0 հեկտար,  կալսվել` 1749.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.8 ց Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
08.07.2014

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. հուլիսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 75338.6 մլն դրամ, որոնք 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ նվազել են 4.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.8 տոկոսով: Վարկերի 1.3 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ աճել են 14.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 59.8 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 53.8 տոկոսը, որոնք 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ նվազել են 7.9 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 0.9 տոկոսով:
2014թ. հուլիսի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 54343.4 մլն դրամ, 2013թ. հուլիսի 1-ի համեմատ աճելով 6.4 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 1.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 68.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 23.2 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.3 տոկոսը` նպատակային ավանդները:
 

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
25.04.2014

Հանրապետությունում 2014թ. ապրիլի 22-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  9018.6 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 7246.1 հա-ի փոխարեն:

Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել  է. Ասկերանի շրջանում` 2282.6 հա, Հադրութի շրջանում`577.3 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 844.5 հա, Մարտունու  շրջանում` 1613.7 հա , Շահումյանի շրջանում` 19.3 հա, Շուշիի շրջանում` 29.8 հա և  Քաշաթաղի շրջանում` 3651.4 հա:
Կատարված  գարնանացանի 4482.6 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 2361.2 հա` եգիպտացորենի, 90.1հա`հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 577.8 հա` կարտոֆիլի,  323.5 հա` բանջարեղենի, 22.9 հա` բոստան- պարենային մշակաբույսերի,375.3 հա` տեխնիկական  և 785.2 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
08.04.2014

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. ապրիլի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 75840.6մլն դրամ, որոնք 2013թ. ապրիլի 1-ի համեմատ նվազել են 3.1 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 2.8 տոկոսով: Վարկերի 1.2 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 53.5 տոկոսը, որոնք 2013թ. ապրիլի 1-ի համեմատ նվազել են 3.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 1.6 տոկոսով:
2014թ. ապրիլի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 56637.1մլն դրամ, 2013թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճելով 10.9 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 2.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 74.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.7 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.8 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
03.04.2014

Հանրապետությունում 2014թ. մարտի 31-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 4832.0 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 2329.2 հա-ի փոխարեն:


Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել է. Ասկերանի շրջանում` 646.1 հա, Հադրութի շրջանում`131.0 հա, Մարտակերտի շրջանում` 164.5 հա, Մարտունու շրջանում` 843.9 հա , Շահումյանի շրջանում` 2.5 հա, Շուշիի շրջանում` 15.0 հա և Քաշաթաղի շրջանում` 3029.0 հա:

Կատարված գարնանացանի 3423.2 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 25.0 հա` եգիպտացորենի, 50.5հա`հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 344.3 հա` կարտոֆիլի, 207.6 հա` բանջարեղենի, 112.3 հա` տեխնիկական և 669.1 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
28.03.2014
Հանրապետությունում 2014թ. մարտի 24-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  4493.6 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 1344.1 հա-ի փոխարեն:
 
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել  է. Ասկերանի շրջանում` 500.2 հա, Հադրութի շրջանում`120.0 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 101.5 հա, Մարտունու  շրջանում` 763.3 հա , Շահումյանի շրջանում` 2.5 հա, Շուշիի շրջանում` 1.0 հա և  Քաշաթաղի շրջանում` 3005.1 հա:
 
Կատարված  գարնանացանի 3254.0 հա-ը կազմել են հացահատիկային (ներառյալ եգիպտացորեն) մշակաբույսերի, 50.0հա`հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 244.7 հա` կարտոֆիլի,  188.3 հա` բանջարեղենի, 112.3 հա` տեխնիկական  և 644.3 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:
 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
19.03.2014

Հանրապետությունում 2014թ. մարտի 17-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  3549.1հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 1086.0 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել  է. Ասկերանի շրջանում` 253.5 հա, Հադրութի շրջանում`85.0 հա, Մարտակերտի  շրջանում` 86.0 հա, Մարտունու  շրջանում` 604.6 հա  և  Քաշաթաղի շրջանում` 2520.0 հա:
Կատարված  գարնանացանի 2585.2 հա-ը կազմել են հացահատիկային (ներառյալ եգիպտացորեն) մշակաբույսերի, 50.0հա`հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի,135.1 հա` կարտոֆիլի,  162.2 հա` բանջարեղենի, 27.3 հա` տեխնիկական  և 589.3 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
06.03.2014

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. մարտի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 78004.4 մլն դրամ, որոնք 2013թ. մարտի 1-ի համեմատ աճել են 1.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 19.7 տոկոսով: Վարկերի 1.0 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 55.1 տոկոսը, որոնք 2013թ. մարտի 1-ի համեմատ նվազել են 3.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 22.6 տոկոսով:
2014թ. մարտի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 55097.4մլն դրամ, 2013թ. մարտի 1-ի համեմատ աճելով 9.4 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 21.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 75.0 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.1 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.9 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
05.03.2014

Հանրապետությունում 2014թ. մարտի 3-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, կատարվել  է  2713.0  հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 452.5 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների գարնանացանը կատարվել  է. Ասկերանի շրջանում` 76.1 հա, Մարտունու  շրջանում` 533.9 հա  և  Քաշաթաղի շրջանում` 2103.0 հա:
Կատարված  գարնանացանի 2163.0 հա-ը կազմել են հացահատիկային(ներառյալ եգիպտացորեն) մշակաբույսերի, 10.7 հա` կարտոֆիլի,  64.4 հա` բանջարեղենի, 27.3 հա` տեխնիկական և 447.6 հա` կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
06.02.2014

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. փետրվարի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 97091.0մլն դրամ, որոնք 2013թ. փետրվարի 1-ի համեմատ աճել են 27.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 17.2 տոկոսով: Վարկերի 0.8 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 57.3 տոկոսը, որոնք 2013թ. փետրվարի 1-ի համեմատ աճել են 25.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 22.3 տոկոսով:
2014թ. փետրվարի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 70478.4 մլն դրամ, 2013թ. փետրվարի 1-ի համեմատ աճելով 39.1 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 26.1 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 76.4 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.5 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 6.1 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
13.01.2014

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 82832.9մլն դրամ, որոնք 2013թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 4.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 8.5 տոկոսով: Վարկերի 0.9 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 54.9 տոկոսը, որոնք 2013թ. հունվարի 1-ի համեմատ նվազել են 2.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել 8.1 տոկոսով:
2014թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 55901.2 մլն դրամ, 2013թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճելով 13.4 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ նվազելով 4.5 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 73.8 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 18.5 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.7 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 

 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2013թ. նոյեմբեին
06.12.2013

2013թ.

 

հուն-
վարը

 

փետր-
վարը

 

մար-
տը

 

ապ-
րիլը

 

մա-
յիսը

 

հու-
նիսը

 

հու-
լիսը

 

օգոս-
տոսը

 

սեպ-
տեմ-
բերը

 

հոկ-
տեմ-
բերը

 

նո-
յեմ-
բերը


նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը

102.3
99.7
100.5
99.9
99.8
99.9
100.0
101.1
100.1
100.7
101.0
այդ թվում`            
Սպառման ապրանքներ 102.4
99.5
100.3
99.6
99.8
98.8
100.0
99.8
100.2
100.9
101.4
Պարենային ապրանքներ 103.0
99.0
100.1
99.5
99.5
98.7
99.7
99.4
100.2
101.0
101.7
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 104.0
101.8
100.0
100.0
100.2
100.1
100.1
100.2
100.0
100.8
100.4
Ոչ պարենային ապրանքներ 100.3
100.4
100.8
100.1
100.3
100.2
100.8
100.7
100.3
100.7
100.8
Ծառայություւններ 101.9
100.0
100.9
100.4
100.0
99.9
100.1
104.1
99.7
100.4
100.1

                                                                                                                                               

  2013թ.
  նոյեմբերը

հունվար-դեկտեմբերը 2011թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

  2012թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2011թ. նոյեմբերի նկատմամբ 2010թ.  նկատմամբ
Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը 105.0 106.6 123.4 104.8
այդ թվում`        
Սպառման ապրանքներ 103.7 106.1 123.3 104.6
Պարենային ապրանքներ 102.8 106.0 124.1 104.1
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 107.8 108.1 114.1 106.7
Ոչ պարենային ապրանքներ 105.5 105.9 123.9 105.6
Ծառայություւններ 107.8 107.8 123.6 105.3

Սպառողական գներ: 2013թ. նոյեմբերին 2013թ. հոկտեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.0 տոկոս գնաճ: Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 1.6  տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքներինը 0.8 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները` 0.1 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2013 թվականի նոյեմբերին 2012 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 105.0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 103.2  տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.5,  ծառայությունների սակագներինը` 107.8 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2013թ. նոյեմբերին 2012թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 104.5 տոկոս, Ասկերանում և Շուշիում` 103.8 տոկոս , Հադրութում` 105.4 տոկոս,  Մարտակերտում` 105.6 տոկոս, Մարտունիում` 108.1 տոկոս,    Բերձորում ` 103.3 տոկոս,:
2013 թվականի նոյեմբերին 2012 թվականի նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 106.6 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 106.2 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.9, ծառայությունների սակագներինը` 107.8 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2013 թվականի նոյեմբերին 2010թ. համեմատ կազմել է 123.4 տոկոս:

      

Սպառողական գների հավելաճը 2003-2013թթ. նոյեմբերին

 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

  gner_11_2013.jpg

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
05.12.2013

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 76334.3մլն դրամ, որոնք 2012թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 1.9 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել` 0.8 տոկոսով: Վարկերի 1.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 55.1 տոկոսը, որոնք 2012թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 3.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ ՝ 2.5 տոկոսով:
2013թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 58541.2մլն դրամ, 2012թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճելով 20.2 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ ՝ 0.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 73.0 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.7 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.3 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
03.12.2013

Հանրապետությունում, 2013թ. դեկտեմբերի 2-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, աշնանացանի համար կատարվել է 49627.4 հա հերկ, որից ցանվել է հատիկ` 41252.9 հա(83.1 տոկոսը), որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ավելացել են համապատասխանաբար`14.0 և 47.6 տոկոսով:
Ըստ շրջանների աշնանացանի տվյալները հետևյալն են`
Ասկերանի շրջանում կատարվել է 9931.4 հա հերկ և 8417.1 հա ցանք, Հադրութի շրջանում`9427.0 հա հերկ և 8325.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 4242.2 հա հերկ և 3579.4 հա ցանք, Մարտունու շրջանում`13811.8  հա հերկ և 12660.8 հա ցանք, Շահումյանի շրջանում`119.0 հա հերկ և 106.6 հա ցանք, Շուշիի շրջանում`96.0 հա հերկ և 64.0 հա ցանք, Քաշաթաղի շրջանում`12000.0 հա հերկ և 8100.0 հա ցանք:

 
ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2013Թ
03.12.2013

Հանրապետությունում 2013թ. դեկտեմբերի 2-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 53027.6  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է  991856.7  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 18.7ց/հա:
Ըստ շրջանների բերքահավաքի տվյալներն են`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  11489.5 հեկտար,  կալսվել` 265953.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 23.1 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8675.0 հեկտար, կալսվել` 197620.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.8 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  4418.3 հեկտար,  կալսվել` 61351.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 13.9 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12936.5 հեկտար,  կալսվել`  224385.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.3 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  152.0  հեկտար,  կալսվել` 2174.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 14.3 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  144.4 հեկտար,  կալսվել` 2892.2 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 20.0 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  15211.9 հեկտար,  կալսվել` 237479.9  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 15.6 ց/հա:

 
<< Առաջին < Նախորդ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Հաջորդ > Վերջին >>

Էջ 23 / 29


 • 2023 (3)
 • 2022 (40)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)