ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Մամուլի հաղորդագրություններ
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. ապրիլին
10.05.2011
  2011Ã.
ÑáõÝí³ñÁ ÷»ïñí³ñÁ Ù³ñïÁ ³åñÇÉÁ ³åñÇÉÁ ÐáõÝí³ñ-³åñÇÉÁ 2010Ã. ÑáõÝí³ñ-³åñÇÉÇ Ýϳïٳٵ
 Ý³Ëáñ¹ ³Ùëí³ Ýϳïٳٵ

2010Ã. 

¹»Ïï»Ùµ»ñÇ

Ýϳïٳٵ

2010Ã. 

³åñÇÉÇ

Ýϳïٳٵ

2010Ã.

Ýϳïٳٵ

êå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ Çݹ»ùë-Áݹ³Ù»ÝÁ

102.4 101.1 101.0 100.9 105.5 109.2 115.9 110.3
     ³Û¹ ÃíáõÙ`                
êå³éÙ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ 103.9 101.3 101.3 100.0 106.7 112.6 118.1 112.8
ä³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ 104.7 101.6 101.7 99.8 107.9 116.0 123.1 115.9
à·»ÉÇó ËÙÇãù, Í˳Ëáï 100.4 100.0 100.1 100.0 100.5 101.2 103.2 102.4
àã å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÝ»ñ 102.2 100.9 100.5 100.7 104.4 105.4 107.7 106.1

̳é³ÛáõÃÛáõõÝ»ñ

99.6 100.6 100.3 102.9 103.5 101.9 110.8 104.7

Սպառողական գներ: 2011թ. ապրիլին մարտի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում գրանցվել է 0.9 տոկոս գնաճ, այդ թվում, պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են 0.1 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գներն աճել են 0.7 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագներինըª 0.2 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 105.5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 107.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.4 ծառայությունների սակագներինըª 103.5 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2011թ. ապրիլին 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է Ստեփանակերտում` 105.7 տոկոս, Ասկերանում` 106.4 տոկոս, Հադրութում` 104.4 տոկոս, Մարտակերտում` 104.6 տոկոս, Մարտունիում` 105.4 տոկոս, Շուշիում և Բերձորում` 105.5 տոկոս:
2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի ապրիլի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 109.2 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 114.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 105.4, ծառայությունների սակագներինըª 101.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի ապրիլին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 115.9 տոկոս:

 

 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
04.05.2011

Հանրապետությունում 2011թ. մայիսի 1-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 3474.8 հա գարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 1434.9 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված գարնանացանը թվերով հետևյալն է. Ասկերանի շրջանում` 1132.4 հա, Հադրութի շրջանում` 561.9 հա, Մարտակերտի շրջանում` 607.3 հա, Մարտունու շրջանում` 522.9 հա, Շահումյանի շրջանում` 17.5հա, Շուշիի շրջանում` 52.2հա, Քաշաթաղի շրջանում` 580.6 հա:
Կատարված գարնանացանի 376.1 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 938.3 հա-ը եգիպտացորենի, 161.9 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 743.7 հա-ը` կարտոֆիլի, 306.8 հա-ը` բանջարեղենի, 89.0 հա բոստան-պարենայինի, 415.0 հա տեխնիկական մշակաբույսերի և 444.0 հա-ը կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 

 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ
25.04.2011

Արդյունաբերություն: 2011թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 11451.4 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2010թ. հունվար-մարտի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 104.3 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 47.7 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 25.3 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  27.0 տոկոս:
Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 2156.9 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 37.9 տոկոսով:
2011թ. հունվար-մարտին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 11778.6  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 102.9 տոկոս:
Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է  5123 մարդ,  աշխատանքի արտադրողականությունը` 2235.3 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2011թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրացվել է 571.1 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 8188.6 տոննա կաթ, 5770.0 հազ. հատ  ձու:
Շինարարություն: 2011թ. հունվար-մարտին հանրապետությունում իրականացվել է 6008.8 մլն դրամի շինարարություն`  2010թ. հունվար-մարտի 5413.2  մլն դրամի փոխարեն:

 


ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. մարտին
13.04.2011
 
 
 
2011թ.
հունվարը փետրվարը մարտը մարտը

Հունվար-մարտը

2010թ.

հունվար-մարտի

նկատմամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ
2010թ.
դեկտեմբերի
նկատմամբ
2010թ.
մարտի
նկատմամբ
2006թ.
նկատմամբ

Սպառողական գների

ինդեքս-ընդամենը

101.8 101.8 101.1 104.8 111.6 142.6 111.3
    այդ թվում`              
Սպառման ապրանքներ 102.6 102.4 101.5 106.6 116.0 144.8 115.4
Պարենային ապրանքներ 103.1 102.9 101.7 107.9 120.1 159.3 119.5
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.3 100.0 100.2 100.4 103.7 113.0

104.2

Ոչ պարենային ապրանքներ
101.4 101.3 101.0 103.8 105.9 114.9 105.4
Ծառայություւներ
100.0 100.3 100.2 100.6 102.7 137.1 102.9

 

Սպառողական գներ: 2011թ. մարտին փետրվարի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում գրանցվել է 1.1 տոկոս գնաճ, այդ թվում, պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գներն աճել են 1.6 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքներինը` 1.0 տոկոսով, ծառայությունների սակագներինը` 0.2 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի մարտին 2010 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 104.8 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 107.3 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 103.8 ծառայությունների սակագներինը` 100.6 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2011թ. մարտին 2010թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է Ստեփանակերտում` 104.8 տոկոս, Ասկերանում` 104.5 տոկոս, Հադրութում` 104.6 տոկոս, Մարտակերտում` 105.0 տոկոս, Մարտունիում` 105.3 տոկոս, Շուշիում` 104.9 տոկոս, Բերձորում` 105.1 տոկոս:
2011 թվականի մարտին 2010 թվականի մարտի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 111.6 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 118.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.9, ծառայությունների սակագներինը` 102.7 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2011 թվականի մարտին 2006 թվականի համեմատ կազմել է 142.6 տոկոս:
 

 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
05.04.2011

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2011թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 44604.6 մլն դրամ, 2010թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճել է 43.1 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 4.0 տոկոսով: Վարկերի 0.4 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 51.3 տոկոսը:
2011թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 37987.8 մլն դրամ, 2010թ. ապրիլի 1-ի համեմատ աճել է 8.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 5.2 տոկոսով:
Ավանդների 68.0 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 24.1 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.9 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
29.03.2011

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը 2010թ.՚ վիճակագրական ժողովածուն, որտեղ ներկայացված տեղեկությունները արտացոլում են հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում առկա իրավիճակը և զարգացման միտումները վերջին երկու տարիներին:

Մանրամասն...
 
Գարնանացանի ընթացքը հանրապետությունում
29.03.2011

Հանրապետությունում 2011թ. մարտի 28-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, կատարվել է 477.8 հգարնանացան` նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի 481.0 հա-ի փոխարեն:
Ըստ շրջանների կատարված գարնանացանը թվերով հետևյալն է. Ասկերանի շրջանում` 275.9 հա, Հադրութի շրջանում` 47.0 հա, Մարտակերտի շրջանում ` 64.1 հա, Մարտունու շրջանում` 74.4 հա, Քաշաթաղի շրջանում` 16.4 հա:
Կատարված գարնանացանի 29.0 հա-ը կազմել են հացահատիկային մշակաբույսերի, 0.2 հա-ը` հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի, 183.7 հա-ը` կարտոֆիլի, 79.9 հա-ը` բանջարեղենի և 185.0 հա-ը տեխնիկական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները:

 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՓԵՏՐՎԱՐԻՆ
11.03.2011

Հանրապետությունում   ընթացիկ տարվա  առաջին  երկու ամիսներին  ծնվել է 370 մարդ,մահացել 228 մարդ,բնական աճը կազմել է 142 մարդ:Ըստ ԼՂՀ ԿԱ ոստիկանության անձնագրային  բաժինների ներկայացրած  կտրոնների հունվար-փետրվարին հանրապետություն եկողների թիվը կազմել է 95 մարդ,մեկնողներինը`72 մարդ, մեխանիկական հավելաճը 23 մարդ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում գրանցվել են 136 ամուսնություն և 23 ամուսնալուծություն:

 
ԼՂՀ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2010թ
09.03.2011

2010թ ոչ դյուրին ֆինանսատնտեսական տարում, երբ համաշխարհային տնտեսությունը ապրում էր հետճգնաժամային, մասամբ վերականգնողական ժամանակաշրջան, ԼՂՀ-ում նախորդ տարվա երկնիշ` 13,1տոկոս աճի բազայի վրա հաջողվեց պահպանել տնտեսական աճի 5,5տոկոս ցուցանիշ:
ԼՂՀ համախառն ներքին արդյունքը (ՀՆԱ) 2010թ կազմել է 118,2մլրդ դրամ` 2009թ 102.3մլրդ դրամի փոխարեն: ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը կազմել է 9,5տոկոս` 2009թ 3.9 տոկոսի փոխարեն:

Մանրամասն...
 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. փետրվարին
09.03.2011

  2011թ.
հունվարը փետրվարը փետրվարը Հունվար-փետրվարը 2010թ. հունվար-փետրվարի նկատմամբ
 
նախորդ ամսվա նկատմամբ 2010թ.
դեկտեմբերի
նկատմամբ
2010թ.
փետրվարի
նկատմամբ
2006թ.
նկատմամբ
փետրվարը 2010թ. հունվար-փետրվարի նկատմամբ
 Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 101.8 101.8 103.7 111.4 140.9 111.1
     այդ թվում`            
 Սպառման ապրանքներ 102.6 102.4 105.0 115.9 142.7 115.2
 Պարենային ապրանքներ 103.1 102.9 106.1 120.0 156.6 119.2
 Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 100.3 100.0 100.3 104.4 112.8 104.4
 Ոչ պարենային ապրանքներ 101.4 101.3 102.7 105.7 113.7 105.1
 Ծառայություւներ 100.0 100.3 100.3 102.3 136.8 103.0

Մանրամասն...
 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
05.03.2011

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2011թ. մարտի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 42886.9 մլն դրամ, 2010թ. մարտի 1-ի համեմատ աճել է 43.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 0.6 տոկոսով: Վարկերի 0.7 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 50.4 տոկոսը:

2011թ. մարտի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 36103.4 մլն դրամ, 2010թ. մարտի 1-ի համեմատ աճել է 5.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել է 5.2 տոկոսով:

Ավանդների 65.8 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 26.0 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.2 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011 թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ
21.02.2011

    Արդյունաբերություն: 2011թ. հունվարին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 3481.4 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2010թ. հունվարի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 108.1 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 49.5 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 19.3 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  31.2 տոկոս: 
     Հաշվետու ժամանակահատվածում սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալը կազմել է 505.9 մլն դրամ` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 31.6 տոկոսով:
    2011թ. հունվարին փաստացի գործող գներով, պատրաստի արտադրանքի իրացումը կազմել է 3672.3  մլն դրամ, իրացվելիության մակարդակը` 105.5 տոկոս:
 Արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակը կազմել է 5090 մարդ, աշխատանքի արտադրողականությունը` 684.0 հազ.դրամ:
Գյուղատնտեսություն: 2011թ. հունվարին հանրապետությունում իրացվել է 162.4 տոննա (կենդանի քաշով) անասուն և թռչուն, արտադրվել է` 1975.7 տոննա կաթ, 1582.7 հազ. հատ  ձու:
Շինարարություն: 2011թ. հունվարին հանրապետությունում իրականացվել է 483.6 մլն դրամի շինարարություն`  2010թ. համապատասխան ժամանակահատվածի 518.9  մլն դրամի փոխարեն:


ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
 

 
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 2010թ.
14.02.2011

Ըստ վարչական հաշվառման տեղեկատվական սկզբնաղբյուրների` 2010թ. հանրապետություն եկողների թվաքանակը կազմել է 1637մարդ, որից 414երեխա, մեկնողներինը` 1063մարդ, որից` 293 երեխա: Հարկ է նշել,  որ 2010թ. մեխանիկական տեղաշարժի 46.0տոկոսը(եկողների` 38.2տոկոսը, մեկնողների` 58.0տոկոսը) ներհանրապետական է: 
2009թ. համեմատ հանրապետություն եկողների թվաքանակն ավելացել է 97մարդով, իսկ հանրապետությունից մեկնողների թվաքանակը` 43մարդով, այդ թվում` հանրապետություն եկած մինչև 16 տարեկան երեխաների թվաքանակը աճել է 5.1տոկոսով, իսկ հանրապետությունից մեկնած երեխաների թվաքանակը` 6.4տոկոսով: 

Մանրամասն...
 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2011թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻՆ
09.02.2011

2011թ. հունվար ամսում  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնվել է 201 երեխա` 2010թ. հունվարին ծնված 207 երեխայի փոխարեն:
Հաշվետու ամսում հանրապետությունում մահացածների թիվը կազմել է 120 մարդ, 2010թ. համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ ավելացել է 23  մարդով:
2011թ. հունվար ամսում ԼՂՀ-ում բնակչության բնական աճը կազմել է 81 մարդ:
2011թ. հունվար ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 83, ինչը 43-ով ավել  է   2010թ. հունվար ամսում գրանցված ամուսնությունների թվից, ամուսնալուծությունների թիվը համապատասխանաբար կազմել է 9` նախորդ տարվա 13-ի դիմաց:
2011թ. հունվար ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 51 մարդ, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 20 մարդ:

 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ. հունվարին
08.02.2011

(%)

 

 

2011թ. հունվարը
2010թ.
դեկտեմբերի
նկատմամբ
2010թ.
հունվարի
նկատմամբ
2006թ.
նկատմամբ
Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը  101.8  110.8  138.5
     այդ թվում`      
Սպառման ապրանքներ  102.6  114.4  139.4
Պարենային ապրանքներ  103.1  118.4  152.2
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ  100.3  104.4  112.8
Ոչ պարենային ապրանքներ  101.4  104.5  112.2
Ծառայություւններ  100.0  103.6  136.4

 

Մանրամասն...
 
Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
07.02.2011

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2011թ. փետրվարի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 42631.2 մլն դրամ, 2010թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել է 6.8 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 0.2 տոկոսով: Վարկերի 0.8 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 50.7 տոկոսը:
2011թ. փետրվարի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 38067.0 մլն դրամ, 2010թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել է 3.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 10.5 տոկոսով:
Ավանդների 65.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 26.9 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.6 տոկոսը` նպատակային ավանդները:
 

 
ԼՂՀ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2010 թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
24.01.2011

Արդյունաբերություն: 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին հանրապետությունում, փաստացի գներով, թողարկվել է 42692.0 մլն դրամի արդյունաբերական արտադրանք: 2009թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը, համադրելի գներով, կազմել է 104.6 տոկոս:
Արտադրված արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ տնտեսական գործունեության հիմնական տեսակների հետևյալն է. հանքագործական արդյունաբերություն` 45.6 տոկոս, մշակող արդյունաբերություն` 33.0 տոկոս,  էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն և բաշխում`  21.4 տոկոս:

Մանրամասն...
 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2010թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ
17.01.2011

2010թ. դեկտեմբեր ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծնվել է 220երեխա` 2009թ. դեկտեմբերին ծնված 227 երեխայի փոխարեն:
Հաշվետու ամսում հանրապետությունում մահացածների թիվը կազմել է 132 մարդ, 2009թ. համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատ ավելացել  է  5  մարդով:
2010թ. դեկտեմբեր ամսում ԼՂՀ-ում բնակչության բնական աճը կազմել է 88 մարդ և 2009թ.  դեկտեմբեր ամսվա համեմատ նվազել է 12  մարդով:             
2010թ. դեկտեմբեր ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 179, ինչը 25-ով ավել է 2009թ դեկտեմբեր ամսում գրանցված ամուսնությունների թվից, ամուսնալուծությունների թիվը 2010թ. և 2009թ. հաշվետու ամսում կազմել է համապատասխանաբար 10, 11:
2010թ դեկտեմբեր ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 120  մարդ, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 34 մարդ, նախորդ  տարվա  դեկտեմբերի  համապատասխանաբար  93 մարու  և  24 մարդու փոխարեն:

 
Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2010թ. հունվար-դեկտեմբերին
12.01.2011

  2010թ.

հուն-

վարը

փետըր-

վարը

մարտը ապրիլը մայիսը հունիսը հուլիսը օգոստոսը

սեպտեմ-

բերը

հոկտեմ-

բերը

նոյեմ-

բերը

դեկտեմ-

բերը

 նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական

գների ինդեքս

ընդամենը

101.6 101.2 100.9 101.1 100.6 99.5 99.7 101.2 100.8 100.6 101.2 101.8
այդ թվում`Սպառման

ապրանքներ

101.1 101.1 101.1 100.6 100.8
99.2 99.5 101.5 101.1 101.1 101.8 102.7

Պարենային

ապրանքներ

101.4 101.5 101.6 100.3 100.8 99.1 99.6 102.0 101.6 101.4 102.4 103.6

Ոգելից խմիչք,

ծխախոտ

100.0 100.0 100.8 101.3 100.8 100.2 100.2 100.3 100.0 100.0 100.1 100.2

Ոչ պարենային

ապրանքներ

100.7 100.3 100.8 101.6 100.7 99.2 98.9 100.3 100.0 100.5 100.2 100.6

Ծառայու-

թյոււններ

102.8 101.5 99.9 102.2 100.1 100.2 100.2 100.4 100.1 99.6 99.7 99.6

 
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին
11.01.2011

ԸստԼՂՀ-ումգործողառևտրայինբանկերի (մասնաճյուղերի) կողմիցներկայացրածվիճակագրականհաշվետվությունների 2011թ. հունվարի 1-իդրությամբվարկերըկազմելեն 42544.6 մլնդրամ, 2010թ. հունվարի 1-իհամեմատաճելէ 45.5 տոկոսով, 2010թ. հոկտեմբերի   1-իհամեմատ` 12.7 տոկոսով, նախորդամսվահամեմատ` 6.5 տոկոսով: Վարկերի 0.7 տոկոսըկազմելենբանկերիժամկետանցվարկերը: Արտարժույթովտրամադրվածվարկերըկազմելենընդհանուրի 50.5 տոկոսը և 2010թ. հունվարի 1-իհամեմատաճելեն 71.2 տոկոսով:

Մանրամասն...
 
ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
11.01.2011

    2011թ. հունվարի 10-ի դրությամբ,  օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար վարած հողը  կազմել է  46439.6 հա, որից ցանվել է  հատիկ` 44089.6 հա (94.9 տոկոսը), ինչը առ 11.01.2010թ. ցուցանիշների նկատմամբ, համապատասխանաբար, կազմել է` 86.6 և 91.4 տոկոս:
    Ըստ շրջանների կատարված աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն  է.
    Ասկերանի շրջանում կատարվել է  12045.1 հա հերկ և 10540.6 հա ցանք, Հադրութի   շրջանում` 7300.0 հա հերկ և 7100.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 7704.5 հա  հերկ և նույնքան ցանք, Մարտունու շրջանում` 13650.0 հա հերկ և նույնքան ցանք, Շահումյանի շրջանում` 139.0 հա հերկ և նույնքան ցանք, Շուշիի շրջանում ` 198.0 հա հերկ և նույնքան ցանք, և  Քաշաթաղի շրջանում` 5403.0 հա հերկ ու  4757.5 հա ցանք:

 

ԼՂՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 
<< Առաջին < Նախորդ 21 22 23 24 25 26 27 28 Հաջորդ > Վերջին >>

Էջ 27 / 28


 • 2022 (22)
 • 2021 (76)
 • 2020 (75)
 • 2019 (51)
 • 2018 (49)
 • 2017 (50)
 • 2016 (41)
 • 2015 (69)
 • 2014 (25)
 • 2013 (35)
 • 2012 (24)
 • 2011 (50)
 • 2010 (1)