ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետ.
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2016թ.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հավելված 1 ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ  ԸՍՏ   ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱ Ն ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Հավելված 2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ                    
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ                                                                        
Հավելված 4 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ(ԹՂԹԱՅԻՆ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ  ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԿՈՂՄԻՑ  ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ           
Հավելված 5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿ
Հավելված 6 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ  ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԵՆ  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ   ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ
Հավելված 7 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Հավելված 8 ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հավելված 9 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ   ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ  ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ
Հավելված 10 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒՂՂՎԱԾ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆԸ, ԱՄՓՈՓՄԱՆԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆԸ

 

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2015թ.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հավելված I ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ  ԸՍՏ   ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱ Ն ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Հավելված 2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ                    
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ                                                                        
Հավելված 4 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ(ԹՂԹԱՅԻՆ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ  ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԿՈՂՄԻՑ  ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ           
Հավելված 5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿ
Հավելված 6 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ  ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԵՆ  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ   ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ
Հավելված 7 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Հավելված 8 ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ  ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հավելված 9 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ   ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԸ  ԹԵՄԱՏԻԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ
Հավելված 10 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՈՒՂՂՎԱԾ  2015 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ, ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ  ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2014թ.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հավելված I ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ  ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Հավելված 2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ                                                                                   
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ                                                                                                                   
Հավելված 4 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ(ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ                                                                                               
Հավելված 5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿ
Հավելված 6 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ  ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԵՆ  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ
Հավելված 7 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Հավելված 8 ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հավելված 9 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ                           

 

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2013թ.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ  ԸՍՏ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱ Ն ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ 

Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ                                                                         
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ(ԹՂԹԱՅԻՆ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԿՈՂՄԻՑ  
ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ  
                                                                                              
Հավելված 5.  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ        
ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հավելված 6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ  ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԵՆ  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ)  ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ

Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Հավելված 8. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հավելված 9. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2012թ.

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հավելված 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱ Ն ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ
Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ(ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ
Հավելված 5. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ
Հավելված 6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ  ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԵՆ  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ
Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Հավելված 8. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
Հավելված 9. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2011թ.

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱ Ն ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ

Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ(ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ

Հավելված 5. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՈՐՈՇ ԱՄՓՈՓ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հավելված 6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ  ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԵՆ  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ

Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Հավելված 8. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ

Հավելված 9. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2010թ.

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1. ՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻԵՎՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՎՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ

Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԹՂԹԱՅԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆԸՍՏԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԿԱԶՄԻ

Հավելված 5. ՎԱՐՉԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔՈՐՈՇԱՄՓՈՓԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հավելված 6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՉԵՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎԱՆՀԱՏՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻԿՈՂՄԻՑՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎԺԱՄԿԵՏԸ

Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄՈՒԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Հավելված 8. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հավելված 9. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2009թ.

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1. ՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻԵՎՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՎՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ

Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԹՂԹԱՅԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆԸՍՏԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԿԱԶՄԻ

Հավելված 5. ՎԱՐՉԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔՈՐՈՇԱՄՓՈՓԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հավելված 6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՉԵՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎԱՆՀԱՏՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻԿՈՂՄԻՑՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎԺԱՄԿԵՏԸ

Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄՈՒԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Հավելված 8. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հավելված 9. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 

 
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2008թ.

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1. ՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻԵՎՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՎՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ

Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԹՂԹԱՅԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆԸՍՏԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԿԱԶՄԻ

Հավելված 5. ՎԱՐՉԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔՈՐՈՇԱՄՓՈՓԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հավելված 6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՉԵՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎԱՆՀԱՏՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻԿՈՂՄԻՑՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎԺԱՄԿԵՏԸ

Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄՈՒԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Հավելված 8. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 


Ծրագրեր և հաշվետ.