ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետ. Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2008թ.
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2008թ.

Հաստատված է ԼՂՀ ՎՊԽ 22  հունվարի 2008թ. N 1-Ն որոշմամբ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 1. ՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻԵՎՈԼՈՐՏՆԵՐԻ

Հավելված 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԵՎՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ

Հավելված 3. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հավելված 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ (ԹՂԹԱՅԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆԸՍՏԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԿԱԶՄԻ

Հավելված 5. ՎԱՐՉԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑՊԵՏԱԿԱՆՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐԼԵՌՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔՈՐՈՇԱՄՓՈՓԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԸ

Հավելված 6. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՉԵՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎԱՆՀԱՏՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻԿՈՂՄԻՑՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎԺԱՄԿԵՏԸ

Հավելված 7. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻՆԵՐԴՐՈՒՄՈՒԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

Հավելված 8. ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ծրագրեր և հաշվետ.