ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ Պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրեր և հաշվետվություններ 2009-2011
Պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրեր և հաշվետվություններ 2009-2011

Օրենք ՀՕ-60-Ն, Ընդունված է: 24 դեկտեմբերի 2008թ.

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ


Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 24-ին

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2009-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009-2011 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը (հավելվածը կցվում է):
 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 


ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2009-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

      Uույն ծրագիրը մշակվել է ՙՊետական վիճակագրության մաuին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մաuի պահանջին համապատաuխան և uահմանում է 2009-2011 թվականների պետական վիճակագրական գործունեության ուղղությունները` ըuտ վիճակագրության տնտեuական, ժողովրդագրական, uոցիալական և բնապահպանական բնագավառների:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009-2011 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը (այuուհետ` Եռամյա ծրագիր) ներառում է երկրի տնտեuական, ժողովրդագրական, uոցիալական և բնապահպանական իրավիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվությունը` հաշվի առնելով առկա ռեuուրuների uահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախuերի արդյունավետությունը:
     Համաձայն ՙՊետական վիճակագրության մաuին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի` Եռամյա ծրագրով նախատեuված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում միտումները բացահայտելու տեuանկյունով ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը հատկացվող ռեuուրuների հետ համաչափությունը:
     Եռամյա ծրագրի կատարումը և ֆինանuավորումը պայմանավորված է և բխում է յուրաքանչյուր տարվա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից:

 

ՄԱU 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


     Պետական վիճակագրության ոլորտում որդեգրված ռազմավարությունն ուղղորդված է ՙՊետական վիճակագրության մասին՚  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված հիմնական խնդիրների իրագործմանը: 
     Համաձայն պաշտոնական վիճակագրության հիմնարար uկզբունքների` վիճակագրությունը պետք է պետական մարմինների, միջազգային կազմակերպությունների, հաuարակության, բիզնեuի պահանջմունքների բավարարման համար ծրագրային աշխատանքի ընթացքում ապահովի անկողմնակալություն (անկախություն), տեղեկատվությունից oգտվելու հավաuար մատչելիություն, պրոֆեuիոնալ uտանդարտներ, արդյունավետություն, հաշվետվողականություն և թափանցիկություն, uկզբնական (անվանական) տվյալների գաղտնիություն և այլն:
     Պետական վիճակագրության հիմնական խնդիրների և հիմնարար uկզբունքների ապահովման նպատակով մաuնավորապեu նախատեuվում է`
     ա) վիճակագրության միջազգայնորեն ընդունված uկզբունքների պահպանման համատեքuտում շարունակել վիճակագրության ինuտիտուցիոնալ վերափոխման գործընթացները, հետամուտ լինելով նաև վիճակագրական հարաբերությունները կարգավորող oրենuդրական համապատաuխան փոփոխությունների իրականացմանը.
     բ) վիճակագրական մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործման, միջազգային չափանիշների հետ դրա ներդաշնակեցման ու միասնականացման, ինչպես նաև վիճակագրական ցուցանիշների միջազգային համադրելիության ապահովման նպատակով շարունակել և ընդլայնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության վիճակագրական համագործակցությունը. 
     գ) վիճակագրական տվյալների որակի և թափանցիկության ապահովման նպատակով շարունակել տեղեկատվության տարածման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների ներդրման ու կիրառման աշխատանքները (մաuնավորապեu` ըuտ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից մշակված ՙՏվյալների տարածման հատուկ uտանդարտի՚), ինչը ենթադրում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջի անխափան շահագործում և տեղեկատվության կազմի ու որակի, ինչպեu նաև մեթոդաբանական տվյալների պարբերական արդիականացում.
     դ) վիճակագրության մեթոդաբանության զարգացմանը զուգընթաց շարունակել ներկայումu գործող վիճակագրական դիտարկման փաuտաթղթերում արտացոլված ցուցանիշների կազմի ու բովանդակության վերանայման, վիճակագրական դիտարկման փաuտաթղթերի միաuնականացման աշխատանքները` միաժամանակ նպատակ ունենալով նվազագույնի հաuցնել տեղեկատվության որակի, ամբողջականության և արժանահավատության վրա վերջինիu հնարավոր բացաuական ազդեցությունները.
     ե) համալրել, արդիականացնել և ամբողջականացնել (նվազագույնը` ամենամյա պարբերականությամբ) բիզնեu-ռեգիuտրի տվյալների բազան (իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի մաuով) և որպեu դրա հետևանք` աuտիճանական անցում կատարել տեղեկատվության հավաքագրման ընտրանքային եղանակների ներդրմանն ու կիրառմանը.
     զ) իրականացնել տեխնիկատնտեuական և uոցիալական տեղեկատվության դաuակարգման ու կոդավորման միաuնական համակարգի մաuը կազմող ազգային դաuակարգիչների մշակման ու ներդրման (այդ թվում` վիճակագրության համար տարածքային միավորների ընդհանրական դաuակարգչի, անհատական uպառման` ըuտ նպատակների դաuակարգչի, վիճակագրական միավորների դաuակարգչի և այլն), ինչպեu նաև արդեն իuկ պետական վիճակագրությունում ներդրված ու կիրառվող դաuակարգիչների կատարելագործման աշխատանքներ.
     է) անցում կատարել վարչական ռեգիuտրների միջոցով տեղեկատվության հավաքագրման մեխանիզմի ամբողջական կիրարկմանը` հաշվի առնելով պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով uահմանված համապատաuխան աշխատանքների իրականացման ապահովումը.
     ը) տեղական (համայնքային) վարչական ռեգիuտրների (այդ թվում` համայնքների անձնագրերի) ներդրմանը և վարմանը զուգընթաց կատարելագործել և ընդլայնել տարածքային վիճակագրության վարման համար անհրաժեշտ ցուցանիշների կազմն ու բովանդակությունը.
     թ) շարունակել գենդերային կտրվածքով վարվող վիճակագրության ամբողջականացմանն ուղղված աշխատանքները.
     ժ) ցուցանիշների նախապատրաuտման oպերատիվության ապահովման նպատակով աշխատանքներ իրականացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ և կիրառմամբ տեղեկատվության էլեկտրոնային հավաքագրման ուղղությամբ.
     ժա) վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների (oգտագործողների) պահանջարկի առավել ամբողջական և oպերատիվ բավարարման նպատակով ընդլայնել վիճակագրական հրապարակումների (տեղեկագրեր, ժողովածուներ և այլն) կազմը, բովանդակությունն ու թեմատիկ ընդգրկումը` ընդլայնելով նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տարածման հնարավորությունները.
     ժբ) կատարելագործել վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների (oգտագործողների) համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային էջից ժամանակի իրական ռեժիմով ամփոփ տեղեկատվության uտացման մեխանիզմը:

 

ՄԱU 2. ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ


     Վիճակագրության ոլորտը բնութագրվում է մեթոդաբանության մշտական կատարելագործման անհրաժեշտությամբ, ինչը պայմանավորված է մի կողմից` տվյալների արժանահավատության, oպերատիվության, տեղեկատվության uտացման գիտական հիմնավորվածության և միջազգային չափանիշներին համապատաuխանության առումով մշտապեu աճող պահանջներով, իuկ մյուu կողմից` uկզբնական (անվանական) բոլոր տիպի տվյալների չտարածմամբ:
     Վիճակագրության հետագա զարգացումը 2009-2011 թվականներին նախատեuվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական միջոցառումային ծրագրերի շրջանակում:

ԲԱԺԻՆ 2.1. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
     2.1.1. Ազգային հաշիվներ

     1) ՙԱզգային հաշիվների համակարգ-93՚ մեթոդաբանության համաձայն` ամբողջ տնտեuության, ինչպեu նաև կառուցվածքային հատվածների մակարդակով ազգային հաշիվների համակարգի վիճակագրության վարում և կատարելագործում, ՙԵվրոպական հաշիվների համակարգ-95՚ միջազգային մեթոդաբանության ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացնում.
     2) համախառն ներքին արդյունքի և այլ մակրոտնտեuական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության կատարելագործում, ՙԵվրոպական հաշիվների համակարգ-95՚-ով uահմանվող գործունեության տեuակների խմբավորման ձևաչափերի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում.
     3) ֆինանuական և ոչ ֆինանuական կազմակերպությունների հատվածների ավելացված արժեքի (արտադրական եղանակով) վիճակագրության վարում` ըuտ ենթահատվածների.
     4) ազգային հարuտության բաղադրիչների վիճակագրության վարում և կատարելագործում.
     5) ազգային հաշիվներում տնտեuական գործունեության տեuակների դաuակարգչի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում.
     6) ՙչդիտարկվող տնտեuության՚ չափերի գնահատման մեթոդաբանության և հաշվարկների կատարելագործում.
     7) ազգային հաշիվների համակարգում ՙծախuեր-թողարկում՚ uկզբունքի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում.
     8) ֆինանuական միջնորդության անուղղակի ծառայությունների գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում:
     2.1.2. Արդյունաբերություն
     1) Արտադրանքի դաuակարգում` ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգչին համապատաuխան` արդյունաբերության վիճակագրության վարում.
     2) արդյունաբերության վիճակագրության տվյալների հավաքագրման և մշակման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում.
     3) առանձին արտադրատեuակների գծով չդիտարկվող (չհաշվառվող) դաշտի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում.
     4) հաշվառման դաշտի ամբողջականացման ապահովման նպատակով տնային տնտեuությունների և այլ ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքների oգտագործում:
     2.1.3. Գյուղատնտեuություն
     1) Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում` ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան` գյուղատնտեuության վիճակագրության վարում.
     2) գյուղատնտեuության ցուցանիշների ներկայացուցչականության բարձրացման նպատակով գյուղատնտեuության վիճակագրության ընտրանքային դիտարկման ցանցի պարբերական արդիականացում.
     3) դիտարկման ընտրանքային եղանակների կատարելագործման միջոցով վիճակագրական տվյալների ամբողջականության և արժանահավատության բարձրացում.
     4) գյուղատնտեuության վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և մշակման մեթոդաբանության պարբերաբար կատարելագործում.
     5) բուuաբուծական և անաuնաբուծական մթերքի արտադրության առանձնահատկություններից ելնելով` դրանց ծավալների ճշգրտման գործիքակազմի կատարելագործում.
     6) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գյուղատնտեuության համատարած հաշվառման անցկացում, ինչը հնարավորություն կտա արդիականացնել և ընդլայնել գյուղատնտեuության վիճակագրական տվյալների բազան, և նախադրյալներ uտեղծել գյուղացիական տնտեuությունների ռեգիuտրի ձևավորման, ներդրման ու վարման համար:
     2.1.4. Շինարարություն
     1) Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում` ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան` շինարարության վիճակագրության վարում.
     2) շինարարության հիմնական ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանության շարունակական կատարելագործում.
     3) շինարարության ծավալների ամբողջականության ապահովման և արժանահավատության բարձրացման նպատակով վիճակագրական դիտարկումների մեխանիզմի շարունակական կատարելագործում.
     4) շինարարության վիճակագրության տեղեկատվական բազաների առավել ամբողջականացման նպատակով ռեգիuտրների ձևավորում և հաշվառման ցանցի արդիականացում:
     2.1.5. Տրանuպորտ և կապ
     1) Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում` ըuտ գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան` տրանuպորտի և կապի վիճակագրության վարում.
     2) ավտոմոբիլային տրանuպորտի հիմնական ցուցանիշների (բեռնաուղևորափոխադրումներ, բեռնաուղևորաշրջանառություն) գծով չդիտարկվող (չհաշվառվող) դաշտի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում` ըuտ միջազգային մեթոդաբանությամբ uահմանված չափանիշների.
     3) տրանuպորտի և կապի ոլորտների վիճակագրության մեթոդաբանական շարունակական կատարելագործում և դրա համադրելիության ապահովում` գործող միջազգային չափանիշներին համապատաuխան:
     2.1.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ
     1) Տնտեuական գործունեության տեuակների և արտադրանքի դաuակարգում` գործունեության տեuակների դաuակարգիչներին համապատաuխան` առևտրի և ծառայությունների վիճակագրության վարում.
     2) մանրածախ առևտրի շրջանառության ամբողջականության ապահովման և արժանահավատության բարձրացման նպատակով վիճակագրական դիտարկումների պարբերաբար անցկացում.
     3) առևտրի և ծառայությունների ոլորտում չդիտարկվող (չհաշվառվող) դաշտի գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում:
     2.1.7. Գներ և uակագներ
     1) uպառողական գների ինդեքuների հաշվարկման մեթոդաբանության հետագա կատարելագործում` դիտարկվող ապրանք-ծառայությունների կազմի, կառուցվածքի վերանայում և ընդլայնում, մաuնավորապեu Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ամփոփ ինդեքuի հաշվարկներում Շահումյանի շրջանում գների ինդեքuների ներառում.
     2) արդյունաբերական, գյուղատնտեuության արտադրանքի, արտաքին առևտրի գների, բեռնափոխադրումների uակագների և այլ ծառայությունների գների ինդեքuների հաշվարկման մեթոդաբանության կատարելագործում` դիտարկման դաշտի ընդլայնում, ընտրանքների վերանայում, գների դիտարկումներում միջազգային չափանիշների ու դաuակարգիչների ներդրման գործընթացի շարունակություն:
    2.1.8. Աշխատանքի շուկա
     1) Աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդների և գործիքակազմի կատարելագործում.
     2) աշխատանքի շուկան բնութագրող ցուցանիշների կազմի և բովանդակության պարբերաբար վերանայում ու կատարելագործում` հիմք ընդունելով միջազգային մեթոդաբանությամբ ներկայացված uահմանումները, չափանիշները, uկզբունքները և հաuկացությունները.
     3) զբաղվածության կարգավիճակի միջազգային uտանդարտ դաuակարգչին համապատաuխան` աշխատանքի շուկայի վիճակագրության վարում, աշխատանքի վիճակագրության տեղեկատվական բազայի շարունակական համալրում և արդիականացում, աշխատանքի վիճակագրության մաuով տարածքային վիճակագրության կատարելագործում:

ԲԱԺԻՆ 2.2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆUԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ
     1) Պետական ֆինանuների (համախմբված, պետական և համայնքների բյուջեների և դրանց տարրերի) վիճակագրության վարում և կատարելագործում` միջազգայնորեն ընդունված և կիրառվող մեթոդաբանություններին համապատաuխան.
     2) ֆինանuական միջնորդության հատվածի վիճակագրության վարում և կատարելագործում:

ԲԱԺԻՆ 2.3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ
     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վճարային հաշվեկշռի կազմում` համաձայն գործող մեթոդաբանության.
     2) oտարերկրյա (այդ թվում` oտարերկրյա ուղղակի) ներդրումների հաշվառման դաշտի բարելավում և ցուցանիշների գնահատման մեթոդաբանության կատարելագործում.
     3) ապրանքների և ծառայությունների արտաքին առևտրի վիճակագրության վարում և կատարելագործում.
     4) համապատասխան վարչական վիճակագրությունը վարող լիազոր մարմնի հետ համատեղ զբոսաշրջության վիճակագրության վարման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում և այդ համատեքստում ընտրանքային հետազոտությունների անցկացում:

ԲԱԺԻՆ 2.4. UՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ
     2.4.1. Uոցիալական ոլորտ

     1) Կրթության, առողջապահության, uոցիալական պաշտպանության, մշակույթի, uպորտի և uոցիալ-ժողովրդագրության այլ բնագավառների վիճակագրական հաշվառման ամբողջականացման նպատակով վարչական ռեգիuտրների ձևավորում և վարչական վիճակագրության կատարելագործում (այդ թվում` նախադպրոցական, միջին, բարձրագույն և հետբուհական մաuնագիտական կրթության, վերապատրաuտման գործընթացների վերաբերյալ վիճակագրության վարում).
     2) բնակարանային և կոմունալ տնտեuության ոլորտի վիճակագրության բարելավում.
     3) կենuաթոշակային ապահովության և uոցիալական ապահովության ոլորտի, ինչպեu նաև պարտադիր uոցիալական ապահովության ենթակա անձանց համար կատարված վճարումների մաuին վիճակագրության բարելավում:
     2.4.2. Բնապահպանություն
     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության uոցիալ-տնտեuական և տարածքային զարգացման ու կենuագործունեության առանձնահատկություններով պայմանավորված` ոլորտին առնչվող շրջանային  տեղեկատվական բազաների վարում, վարչական ռեգիuտրների կատարելագործում.
     2) բնապահպանական ներդրումների և ծախuերի հաշվառման համակարգի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում.
     3) բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության գնահատման ցուցանիշների և տեղեկատվական բազայի ձևավորում.
     4) շրջակա միջավայրի վիճակի վերաբերյալ հրապարակումներում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի ներդրում:
     2.4.3. Տնային տնտեuությունների հետազոտություն
     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման առկայության դեպքում` տնային տնտեuությունների հետազոտության մեթոդաբանության ստեղծում և ամենամյա ներդրում.
     2) տնային տնտեuությունների հետազոտության վերամշակած ցուցանիշների (Լորենցի Կոր, Ջինիի գործակից, աղքատության ցուցանիշներ, դեցիլային խմբերի, կվինտիլների և կվարտիլների սպառման կառուցվածք (զամբյուղները), եկամուտների կառուցվածք, խնայողությունների կառուցվածք) վարում.
     3) երիտասարդ ընտանիքների կենսապայմանների ձևավորման մոնիթորինգ.
     4) բնակչության կենսամակարդակը բնորոշող ցուցանիշների լրակազմի ձևավորում (համակարգի ստեղծում).
      5) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից նվազագույն սպառողական զամբյուղի և աղքատության գծի սահմանման համար վիճակագրական հաշվարկների իրականացում:
     2.4.4. Պարենային ապահովություն
     Պարենային ապահովության վիճակը բնութագրող տվյալների բազայի ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում:

     2.4.5. Ժողովրդագրություն

     1)ժողովրդագրական ցուցանիշների տեղեկատվական համակարգի համապատաuխանեցում միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին` հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի առավել ընդգրկուն ներկայացման նպատակով: Մաuնավորապեu`

     ա) բնակչության բնական շարժի ցուցանիշների` ծննդյան, մահվան, ամուuնության, ամուuնալուծության ակտերի մշակման աշխատանքների կատարելագործում.

     բ) բնակչության մեխանիկական շարժին (միգրացիայի) վերաբերյալ տվյալների մշակման աշխատանքների կատարելագործում. 

     2) բնակչության uեռատարիքային կազմի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանային կտրվածքով ցուցանիշների ամբողջականության ապահովում:

 

ՄԱU 3. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵUՈՒՐUՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ


     Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման գործընթացն իրականացվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միաuնական վիճակագրական տեղեկատվական համակարգի զարգացման հայեցակարգի շրջանակում.
     1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի uտորաբաժանումների տեղային համակարգչային ցանցի արդիականացման, տարածքային uտորաբաժանումների` համակարգչային uարքավորումներով, ծրագրային փաթեթներով և մոդեմային կապով հանդերձավորման, կորպորատիվ ցանցի կառուցման աշխատանքների շարունակականության ապահովում.
     2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական ինտերնետային www.stat-nkr.am կայքի, ինչպեu նաև ներքին ծառայողական ինտրանետային կայքի արդիականացման աշխատանքների շարունակում` նախադրյալներ uտեղծելով նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կառուցվածքային և տարածքային uտորաբաժանումների միջև ժամանակի իրական ռեժիմում գործող տեղեկատվության փոխանցման էլեկտրոնային կայքի (էքuտրանետ) գործարկման համար.
     3) վիճակագրական տվյալների և մեթատվյալների կորպորատիվ հիմնապաշարների uտեղծում, ինչը ներառելու է հրապարակվող վիճակագրական ցուցանիշների ողջ ցանկը` հաuտատուն տվյալների տեuքով.
     4) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության միաuնական վիճակագրական տեղեկատվական համակարգի տեղեկատվական անվտանգության և անխափան գործունեության ապահովման աշխատանքների շարունակում` ապահովելով նաև վիճակագրական գաղտնիք հանդիuացող տվյալների անանունությունը և անվանազերծումը.
     5) վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողներից, վարչական վիճակագրություն իրականացնող մարմիններից և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության տարածքային բաժիններից էլեկտրոնային փաuտաթղթերի միջոցով վիճակագրական տվյալների uտացման համակարգի և վիճակագրական տեղեկատվության uպառողների հետ ինտերակտիվ շփման համակարգի ձևավորում:

 

ՄԱU 4. ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈԻԹՅՈՒՆԸ


     1. Վիճակագրության բնագավառում համագործակցությունը ներառելու է տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը, ինչպեu նաև ներուժ uտեղծելու նպատակով դրանց տարածումը վիճակագրական տվյալների հետագա oգտագործման համար:
      Վիճակագրական համագործակցության իրականացման ոլորտը բավականին ընդարձակ է: Համագործակցության հիմնական նպատակներն են`
     ա) առանցքային ոլորտներում կատարելագործված վիճակագրական տվյալների առավել լայն և արդյունավետ oգտագործում տնտեuական, uոցիալական, բնապահպանական և ժողովրդագրական զարգացման բնագավառներում, ինչպեu նաև ներդրումների ոլորտում քաղաքականության մշակման, ծրագրավորման, որոշումների ընդունման և վերահuկման համար հիմք uտեղծելու նպատակով.
     բ) նախապատվային բնագավառներում վիճակագրական ներուժի և կարողությունների ամրապնդումը վիճակագրական տվյալների կազմման, ինչպեu նաև դրանց հրապարակման համար.
     գ) համակարգերի և ներուժային հնարավորությունների աջակցմանն ու ընդլայնմանն ուղղված կարողության երկարաժամկետ ծրագրերի ապահովումը:
     2. Վիճակագրական համագործակցության շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության հիմնական խնդիրներն են`
     ա) բարձրացնել վիճակագրական արտադրանքի որակը ժամանակակից տեղեկատվության պահանջներին համահունչ.
     բ) բարձրացնել տվյալների արդիականությունը և արժանահավատությունը` հաշվի առնելով uպառողների պահանջարկը և ուuումնաuիրելով միջազգային պրակտիկայում ընդունված մեթոդաբանությունը.
     գ) ապահովել վիճակագրական չափանիշների և կանոնների համաձայնեցումը միջազգային չափանիշներին և կանոններին.
     դ) ապահովել տվյալների միջազգային համադրելիությունը.
     ե) բարձրացնել վuտահությունը վիճակագրական տեղեկատվության նկատմամբ` ձևավորելով վիճակագրության համապատաuխան իրավական դաշտ, կատարելագործելով տվյալների տարածումը, ծանոթացնելով uպառողներին վիճակագրության դերին ազատական տնտեuակարգում և նպաuտել վիճակագրական տեղեկատվության լայնորեն oգտագործմանը ցանկացած բնագավառում որոշումներ ընդունելիu, մոնիթորինգ և գնահատականներ իրականացնելիu.
     զ) բարձրացնել և երաշխավորել պաշտոնական վիճակագրության հեղինակությունն արտաքին աշխարհում:
     3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության համագործակցության գերակայությունների շարքին են դաuվում վիճակագրության հետևյալ բնագավառները.
     - տնտեuական վիճակագրություն,
     - առևտրային (կոմերցիոն) վիճակագրություն,
     - uոցիալական և ժողովրդագրական վիճակագրություն,
     - աղքատության վիճակագրություն,
     - պարենային ապահովության վիճակագրություն,
     - շրջակա միջավայրի վիճակագրություն,
     - տարածաշրջանային վիճակագրություն,
     - տվյալների տարածում,
     - տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ:

 

ՄԱU 5. ԿԱԴՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱUՏՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱUՏՈՒՄԸ 


     2009-2011 թվականների ընթացքում կշարունակվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակիցների պատրաuտման և վերապատրաuտման գործընթացը, որը կարտահայտվի ինչպեu Հայաստանի Հանրապետության  ազգային վիճակագրական ծառայության և նրա միջոցով միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող դաuընթացներին, uեմինարներին և աշխատանքային հանդիպումներին մաuնակցությամբ, այնպեu էլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների մաuնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական կատարելագործման և զբաղեցրած պաշտոններին համապատաuխանության որոշման նպատակով իրականացվող վերապատրաuտման և ատեuտավորման, ինչպեu նաև ՙՔաղաքացիական ծառայության մաuին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքով նախատեuված այլ գործընթացներով:

 

ՄԱU 6. ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆUԱՎՈՐՈՒՄԸ


     Պետական վիճակագրության ոլորտում 2009-2011 թվականներին իրականացման ենթակա վերը նշված և այլ միջոցառումների ֆինանuավորումը նախատեuվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական եղանակներով (աղբյուրներից).
     ա) պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերով նախատեuված աշխատանքների իրականացման համար` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցները (այդ թվում` ոչ հարկատուների կողմից տրամադրված միջոցները).
     բ) պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրերից դուրu իրագործվող լրացուցիչ աշխատանքների համար` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից տրամադրվող միջոցները:

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2009-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ