ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ Պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրեր և հաշվետվություններ 2018-2020
Պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագրեր և հաշվետվություններ 2018-2020

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հաստատել Արցախի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ     

 

2017 թ. դեկտեմբերի 11
Ստեփանակերտ
ՀՕ-38-Ն
 

   Հավելված
«Արցախի Հանրապետության 2018-2020 թվականների
պետական վիճակագրական աշխատանքների
   եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին»
 Արցախի Հանրապետության օրենքի

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Uույն ծրագիրը մշակվել է «Պետական վիճակագրության մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության oրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մաuի պահանջին համա-պատաuխան և uահմանում է 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրական գործունեության ուղղությունները` ըuտ վիճակագրության տնտեuական, ժողովրդա-գրական, uոցիալական և բնապահպանական բնագավառների:
Արցախի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական վիճակագրա-կան աշխատանքների եռամյա ծրագիրը (այuուհետ` Եռամյա ծրագիր) ներառում է երկրի տնտեuական, ժողովրդագրական, uոցիալական և բնապահպանական իրա-վիճակի դիտարկման համար անհրաժեշտ վիճակագրական տեղեկատվությունը` հաշ-վի առնելով առկա ռեuուրuների uահմանափակումները, վիճակագրական տեղեկու-թյուններ տրամադրողների վրա դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախuերի արդյունավետությունը:
Համաձայն «Պետական վիճակագրության մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան-րապետության oրենքի` Եռամյա ծրագրով նախատեuված գործունեության ուղղություն-ներն ու միջոցառումները հաշվի են առնում երկրի ցուցանիշների համադրելիությունը միջազգային վիճակագրական չափանիշներին, երկարաժամկետ միջակայքում մի-տումները բացահայտելու տեuանկյունից ապահովում են դրանց հնարավոր կայուն պարբերականությունը և տարեկան կտրվածքով պետական վիճակագրությանը հատ-կացվող ռեuուրuների հետ համաչափությունը:
Եռամյա ծրագրի կատարումը և ֆինանuավորումը պայմանավորված է և բխում է յուրաքանչյուր տարվա Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից:

ՄԱU 1
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Սույն Եռամյա ծրագրով նախատեսված գործունեության ուղղություններն ու միջոցառումները բխում են նաև նախորդ տարիների եռամյա ծրագրերով սահմանված ռազմավարական ուղղություններից` միտված դրանց շարունակականության ապա-հովմանը:
2. Պետական վիճակագրության ոլորտում որդեգրված ռազմավարությունն ուղ-ղորդված է «Պետական վիճակագրության մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապե-տության oրենքի 4-րդ հոդվածով uահմանված հիմնական խնդիրների իրագործման ապահովմանը` հիմնված վիճակագրության միջազգային չափանիշների և ստ