ՀայերենРусскийEnglish


Հունվար 2015

Չորեքշաբթի 14 Հունվար 2015

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2014Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

(%)

  2014թ.
հուն­վարը փետր­վարը մար­տը ապ­րիլը մայիսը հունիսը հուլիսը օգոս­տոսը սեպ­տեմ­բերը հոկ­տեմ­բերը

նոյեմ

բերը

դեկ­տեմ­բերը
նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-

ընդամենը
102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4 99.1 99.9 100.6 100.4 100.8 102.5
այդ թվում՝                        
Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5 99.8 100.5 99.5 99.1 98.6 99.7 100.6 100.5 101.3 103.5
Պարենային ապրանքներ 104.1 99.2 99.6 100.5 99.1 98.7 97.9 99.7 100.7 100.7 101.8 104.5
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8 101.4 100.1 100.5 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9 100.0 100.3 100.1 100.3 99.9 100.3 99.8 100.6 100.2 100.1 101.2
Ծառայություններ 100.2 100.0 100.2 100.1 99.9 100.2 100.3 100.5 100.4 100.1 99.9 100.3

(%)

  2014թ.
դեկտեմբերը հունվար-դեկտեմմբերը 2013թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ
2013թ. դեկտեմբերի նկատմամբ

2010թ.

նկատմամբ

Սպառողական գների ինդեքս-

ընդամենը
104.5 130.2 104.5
այդ թվում՝          
Սպառման ապրանքներ 105.6 132.2 104.9
Պարենային ապրանքներ 106.6 134.7 105.1
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 105.0 120.1 106.4
Ոչ պարենային ապրանքներ 102.8 128.2 104.0
Ծառայություններ 102.0 125.8 103.6

Սպառողական գներ:  2014թ. դեկտեմբերին 2014թ. նոյեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 2.5 տոկոս գնաճ: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գներն աճել են 4.1 տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքների գները՝ 1.2 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները 0.3 տոկոսով:

gner_dektember_2014.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. դեկտեմբերին 2013թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում՝ 105.2 տոկոս , Ասկերանում՝ 102.8 տոկոս, Հադրութում՝ 103.1 տոկոս, Մարտակերտում՝ 104.0 տոկոս, Մարտունիում՝ 103.7 տոկոս,  իսկ Շուշիում և  Բերձորում՝104.9 տոկոս:
2014թ. դեկտեմբերին 2013թ. դեկտեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.5 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)՝ 106.5 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը՝ 102.8 տոկոս, ծառայությունների սակագներինը 102.0 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի դեկտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 130.2 տոկոս:

Երեկշաբթի 13 Հունվար 2015

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2015թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 98234.0 մլն դրամ, որոնք 2014թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 18.6 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 23.6 տոկոսով: Վարկերի 0.7 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2014թ. հունվարի 1-ի համեմատ նվազել են 0.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ աճել են 25.1 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 65.3 տոկոսը, որոնք 2014թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 41.2 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝  37.8 տոկոսով:
2015թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդները կազմել են 58619.1 մլն դրամ, 2014թ. հունվարի 1-ի ինչպես և նախորդ ամսվա համեմատ աճելով 4.9-ական տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 72.8 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 18.7 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 8.5 տոկոսը` նպատակային ավանդները: