ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Ներածություն
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
1.ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը

1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1. Արդյունաբերություն   
1.2.2.Գյուղատնտեսություն
1.2.3.Շինարարություն
1.2.4.Տրանսպորտ
1.2.5. Կապ
1.2.6.  Առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) 

1.3. Գներ և սակագներ
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը,  աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական  գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
1.6. Մասնավորեցում

1.6.1.”Փոքր”, կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված տարածքների մասնավորեցում
1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ
2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
3.1. Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) ցուցանիշներ
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) գործունեությունը

4.ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.1. 2014 թվականի հունվար-սեպտեմբերի վճարային հաշվեկշիռը

4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում

4.2.1. Արտաքին առևտուր

4.2.2. Մարդասիրական օգնություն 

4.3. Միջազգային զբոսաշրջություն
4.4. Արտարժութային փոխարժեքներ
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը
5.3. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստի միջին չափը
5.4. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները 2014թ.
5.5. Որդեգրումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2014թվականին
5.6. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված արտոնությունները 2014թ.
5.7. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը  2015  թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ
5.8. Առողջապահություն
5.9. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը և բժշկասոցիալական փորձաքննական  հանձնաժողովների (ԲՍՓՀ) գործունեությունը 2014 թվականին

5.9.1. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը
5.9.2. Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների (ԲՍՓՀ) գործունեությունը

5.10. Իրավախախտումներ

5.10.1. Հանցագործություններ
5.10.2. Ինքնասպանությունների և ինքնասպանության փորձերի դեպքերը
5.10.3. Վարչական իրավախախտումներ
5.10.4. Հարկային իրավախախատումներ

5.11. Արտակարգ իրավիճակներ
5.12. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը
5.13 .Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կայացած  դատավճիռները
5.14. Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը
5.15. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը
5.16. Անշարժ գույքի շուկա

5.16.1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում
5.16.2.  Անշարժ գույքի օտարումը

5.17.Կրթություն

5.17.1. Հանրակրթական դպրոցների գործունեությունը
5.17.2. Միջին  մասնագիտական  կրթություն
5.17.3. Բարձրագույն կրթություն
5.17.4. Շարունակական և հետբուհական կրթություն

5.18. Մշակույթ և սպորտ

5.18.1. Համույթների   գործունեությունը 2014թ.
5.18.2. Թանգարանների գործունեությունը 2014թ.
5.18.3. Գրադարանների գործունեությունը 2014թ.
5.18.4. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեությունը 2014թ.
5.18.5. Հուշարձաններ և եկեղեցիներ
5.18.6. Պարբերական մամուլ
5.18.7. Պետական արխիվի գործունեությունը

5.19. Անտառտնտեսություն և անտառտնտեսական աշխատանքները
5.20. Բնակլիմայական երևույթներ
5.21. Բնակարանային տնտեսություն

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ
Հավելված 2. Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն
Հավելված 3. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ
Հավելված 4. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2014թ.