ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

Ներածություն
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
1.ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը

1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1.Արդյունաբերություն   
1.2.2.Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
1.2.3.Շինարարություն
1.2.4.Տրանսպորտ
1.2.5. Կապ
1.2.6. Առևտուր և ծառայություններ 

1.3.Գներ և սակագներ
1.4.Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
1.6. Մասնավորեցում

1.6.1."Փոքր", կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված
         տարածքների մասնավորեցում
1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ
2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.1. Վճարային հաշվեկշիռը 2014 թվականին

4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում

4.2.1. Արտաքին առևտուր
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն

4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը
5.3. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները 2015թ. հունվար-մարտին
5.4. Վերաբնակիչների ընտանիքները
5.5. Առողջապահություն
5.6. Իրավախախտումներ

5.6.1. Հանցագործություններ
5.6.2. Հարկային իրավախախտումները 2015թ. հունվար-մարտին

5.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2015թ. հունվար-մարտին
5.8. Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը 2015թ. հունվար-մարտին
5.9. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2015թ. հունվար-մարտին
5.10. Անշարժ գույքի շուկա

5.10.1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում
5.10.2. Անշարժ գույքի օտարումը

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ
Հավելված 2. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ
Հավելված 3. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2015թ. հունվար-մարտին

Հավելված 4.  Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչների խմբ. 1-ի (NACE rev.1) և խմբ. 2-ի (NACE rev.2) հիմնական փոխկապվածությունը բաժինների մակարդակով