ՀայերենРусскийEnglish

Առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն

Հաշվետվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ  7 ԺԱՎ Ժամանակավոր անաշխատունակության դժբախտ պատահարների և վնասվածքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 29.01.08թ.N2
Ձև թիվ 1-որդեգրում Որդեգրման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 19.11.07թ. N26

Ձև N 1-մանկատուն
Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեության մաuին
Տարեկան

հրահանգ

ձև

15.04.08թ.N33
Ձև թիվ 1-հաշմանդամություն (կիսամյակային) Բնակչության հաշմանդամության մասին
Կիսամյակային

հրահանգ

ձև

30.04.13թ. N10-ն
Ձև թիվ 1-սոցսպաս (տարեկան) Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեության մասին
Տարեկան

հրահանգ

ձև

20.02.06թ. N4
Ձև թիվ 7 (տարեկան) Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեության մասին
Տարեկան

հրահանգ

ձև

20.02.06թ.N3