ՀայերենРусскийEnglish

Արդյունաբերություն
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 23-Ն (եռամսյակային) Էլեկտրական էներգիայի բաշխումն ու հաշվեկշիռը ըuտ տնտեuության ճյուղերի Եռամսյակային հրահանգ ձև 30.10.15թ. N23
Ձև թիվ 24-Էներգետիկա (տարեկան) Էլեկտրահաշվեկշիռ, էներգետիկ uարքավորումների կազմը և  հաշվետվություն էլեկտրակայանների (էլեկտրագեներատորային տեղակայանքների) աշխատանքի մաuին  Տարեկան  հրահանգ  ձև 19.11.07թ. N24
 Ձև թիվ 5-ՆՏ (նորացում) (տարեկան) Արդյունաբերական արտադրանքի նորացումը  Տարեկան  հրահանգ  ձև 19.11.07թ. N25
Ձև թիվ 6-ՏՑ (հիդրո) (տարեկան) Հաշվետվություն հիդրոէլեկտրակայանի գործունեության մաuին  Տարեկան  հրահանգ  ձև 19.11.07թ. N27
Ձև թիվ 1-գազ (տարեկան) Ամփոփ հաշվետվություն բնական և հեղուկ գազի oգտագործման  մաuին  Տարեկան  հրահանգ  ձև 24.09.07թ. N16
 Ձև թիվ 1-արտ (ամսական)  Հաշվետվություն արդյունաբերական կազմակերպության արտադրանքի մասին  Ամսեկան  հրահանգ  ձև 29.01.16թ. N9
 Ձև թիվ 1-արտ (տարեկան)  Հաշվետվություն արդյունաբերական կազմակերպության արտադրանքի մասին  Տարեկան  հրահանգ  ձև 30.07.15թ. N88