ՀայերենРусскийEnglish

Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև N 1-բավԲնապահպանական և  բնօգտագործման վճարների մասին Տարեկանհրահանգձև17.07.08թ.N51
Ձև N 4-մպ (տարեկան)Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերի մասինՏարեկանհրահանգձև17.07.08թ.N52
Ձև N 5-անտառտնտ (տարեկան)Անտառխախտումների մասին Տարեկանհրահանգձև17.07.08թ.N53
Ձև N 5-եհ (տարեկան)Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշռի մասինՏարեկանհրահանգձև21.08.08թ.N57
 Ձև N 2-տա (ջրտնտ) (տարեկան)Ջրoգտագործման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 21.08.08թ.N59
Ձև թիվ 1-թափոնԱմփոփ հաշվետվություն թափոնների առաջացման, oգտագործման և հեռացման մաuինՏարեկան հրահանգձև 30.05.07թ. N6
Ձև թիվ 4-ատ (տարեկան)Ամփոփ հաշվետվություն հատատեղերում փայտանյութի մնացորդի և հատված տարածքի մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 26.02.16թ. N16
 Ձև թիվ 7-ատ (տարեկան)Ամփոփ հաշվետվություն անտառտնտեuական աշխատանքների մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 30.07.07թ. N10
 Ձև թիվ 12-ատ (տարեկան)Ամփոփ հաշվետվություն անտառպաշտպանության մաuինՏարեկան հրահանգ ձև 30.07.07թ. N11
 Ձև թիվ 70-տա (տարեկան)Հաշվետվություն oգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակՏարեկան հրահանգ ձև 26.02.16թ. N10
Ձև թիվ 1-հողային պաշարներՀողերի բարելավման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 15.11.06թ. N22
Ձև թիվ 1-արտակարգ իրավիճակԱրտակարգ իրավիճակների մասինԿիսամյակային հրահանգձև26.02.16թ. N11
Ձև թիվ 1-բնապահպանությունԲնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին Տարեկանհրահանգ ձև 28.12.07թ. N44
Ձև թիվ 1-ատԱնտառապատման և անտառավերականգման աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 26.02.16թ. N14
 Ձև թիվ 5-ատԱնտառային հրդեհների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 28.12.07թ. N46
Ձև թիվ 3-ատԱնտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին  Տարեկան հրահանգ ձև 26.02.16թ. N15
Ձև թիվ 1-անտառԱնտառային տնտեuության մաuին Եռամսյակայինհրահանգձև25.03.09թ. N03
Ձև թիվ 2-ատԱնտառապահպանության և անտարապաշտպանության մասինՏարեկանհրահանգձև 29.01.16 N5
Ձև թիվ 2-տաՈրսորդական տնտեսությունների մասինՏարեկանհրահանգձև29.01.16 N6
Ձև թիվ 2-տաԱնշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասինՏարեկանհրահանգձև29.01.16 N7
Ձև թիվ 71-տաՕգտակար հանածոնորի հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման համարՏարեկանհրահանգձև29.01.16 N8
Ձև թիվ 01-եհաԵրկրաբանահետախուզական աշխատանքների մասինՏարեկանՏարեկանձև26.02.16.N12