ՀայերենРусскийEnglish

Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր
Հաշվետվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև N 1-բավ Բնապահպանական և  բնօգտագործման վճարների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 17.07.08թ.N51
Ձև N 4-մպ (տարեկան) Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 17.07.08թ.N52
Ձև N 5-անտառտնտ (տարեկան) Անտառխախտումների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 17.07.08թ.N53
Ձև N 5-եհ (տարեկան) Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշռի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 21.08.08թ.N57
Ձև N 01-եհա (տարեկան) Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 21.08.08թ.N58
 Ձև N 2-տա (ջրտնտ) (տարեկան) Ջրoգտագործման մաuին Տարեկան  հրահանգ  ձև  21.08.08թ.N59
Ձև թիվ 1-թափոն Ամփոփ հաշվետվություն թափոնների առաջացման, oգտագործման և հեռացման մաuին Տարեկան  հրահանգ ձև  30.05.07թ. N6
Ձև թիվ 4-ատ (տարեկան) Ամփոփ հաշվետվություն հատատեղերում փայտանյութի մնացորդի և հատված տարածքի մաuին Տարեկան  հրահանգ  ձև  26.02.16թ. N16
 Ձև թիվ 7-ատ (տարեկան) Ամփոփ հաշվետվություն անտառտնտեuական աշխատանքների մաuին Տարեկան  հրահանգ  ձև  30.07.07թ. N10
 Ձև թիվ 12-ատ (տարեկան) Ամփոփ հաշվետվություն անտառպաշտպանության մաuին Տարեկան  հրահանգ  ձև  30.07.07թ. N11
 Ձև թիվ 70-տա (տարեկան) Հաշվետվություն oգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ Տարեկան  հրահանգ  ձև  26.02.16թ. N10
Ձև թիվ 1-հողային պաշարներ Հողերի բարելավման մաuին  Տարեկան  հրահանգ  ձև  15.11.06թ. N22
Ձև թիվ 1-արտակարգ իրավիճակ Արտակարգ իրավիճակների մասին Կիսամյակային  հրահանգ ձև 26.02.16թ. N11
Ձև թիվ 1-բնապահպանություն Բնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին  Տարեկան հրահանգ  ձև  28.12.07թ. N44
Ձև թիվ 1-ատ Անտառվերականգնման աշխատանքների, ոչ բնափայտային հումքի և պաշարների օգտագործման մասին  Տարեկան  հրահանգ  ձև  26.02.16թ. N14
 Ձև թիվ 5-ատ Անտառային հրդեհների մասին  Տարեկան  հրահանգ  ձև  28.12.07թ. N46
Ձև թիվ 3-ատ Անտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին  Տարեկան  հրահանգ  ձև  26.02.16թ. N15
Ձև թիվ 1-անտառ Անտառային տնտեuության մաuին Եռամսյակային հրահանգ ձև 25.03.09թ. N03
Ձև թիվ 2-ատ Անտառապահպանության և անտարապաշտպանության մասին Տարեկան հրահանգ ձև  29.01.16 N5
Ձև թիվ 2-տա Որսորդական տնտեսությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 29.01.16 N6
Ձև թիվ 2-տա Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 29.01.16 N7
Ձև թիվ 71-տա Օգտակար հանածոնորի հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման համար
Տարեկան հրահանգ ձև 29.01.16 N8
Ձև թիվ 01-եհա Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մասին Տարեկան Տարեկան ձև 26.02.16.N12