ՀայերենРусскийEnglish

Բնական պաշարներ և շրջակա միջավայր
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև N 1-բավԲնապահպանական և  բնօգտագործման վճարների մասին Տարեկանհրահանգձև17.07.08թ.N51
Ձև N 4-մպ (տարեկան)Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերի մասինՏարեկանհրահանգձև17.07.08թ.N52
Ձև N 5-եհ (տարեկան)Օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետու հաշվեկշռի մասինՏարեկանհրահանգձև21.08.08թ.N57
 Ձև N 2-տա (ջրտնտ) (տարեկան)Ջրoգտագործման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 21.08.08թ.N59
Ձև թիվ 1-թափոնԱմփոփ հաշվետվություն թափոնների առաջացման, oգտագործման և հեռացման մաuինՏարեկան հրահանգձև 30.05.07թ. N6
Ձև թիվ 1-հողային պաշարներՀողերի բարելավման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 12.02.2021թ. N5-Ն
Ձև թիվ 1-արտակարգ դեպքԱրտակարգ դեպքերի մասինԿիսամյակային հրահանգձև14.02.2020թ. N28-Ն
Ձև թիվ 1-բնապահպանությունԲնապահպանության և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին Տարեկանհրահանգ ձև 28.12.07թ. N44
Ձև թիվ 1-ատԱնտառապատման և անտառավերականգման աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 26.02.16թ. N14
Ձև թիվ 2-ատԱնտառապահպանության և անտարապաշտպանության մասինՏարեկանհրահանգձև29.01.16 N5
Ձև թիվ 3-ատԱնտառվերականգնման, խնամքի և սանիտարական հատումների մասին  Տարեկան հրահանգ ձև 26.02.16թ. N15
Ձև թիվ 4-ատ Ամփոփ հաշվետվություն հատատեղերում փայտանյութի մնացորդի և հատված տարածքի մաuինՏարեկանհրահանգ  ձև26.02.16թ. N16
Ձև թիվ 1-անտառԱնտառային տնտեuության մաuին Եռամսյակայինհրահանգձև25.03.09թ. N03
Ձև թիվ 2-տա(որս)Որսորդական տնտեսությունների մասինՏարեկանհրահանգձև29.01.16 N6
Ձև թիվ 2-տա(օդ)Անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի մասինՏարեկանհրահանգձև29.01.16 N7
Ձև թիվ 70-տա Հաշվետվություն oգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակՏարեկանհրահանգձև26.02.16թ. N10
Ձև թիվ 71-տաՕգտակար հանածոնորի հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, մակաբացված ապարների և արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման համարՏարեկանհրահանգձև29.01.16 N8
Ձև թիվ 01-եհաԵրկրաբանահետախուզական աշխատանքների մասինՏարեկանՏարեկանձև26.02.16.N12

 

 

Ուշադրություն

Պետական վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի  հղումից. 2003 / 2007 / 2010