ՀայերենРусскийEnglish

Բնակարանային ֆոնդ և կոմունալ տնտեսություն
Հաշվետվության անվանումը Պարբերակա-նությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 1-բարեկարգվածություն (տարեկան) Քաղաքների ճանապարհային տնտեuության մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 24.09.07թ. N13
Ձև թիվ 1-ջրմուղ (տարեկան) Ամփոփ հաշվետվություն ջրմուղի աշխատանքի մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 24.09.07թ. N14
Ձև թիվ 1-կոյուղի (տարեկան) Ամփոփ հաշվետվություն կոյուղու աշխատանքի մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 24.09.07թ. N15
Ձև թիվ 1-բնակֆոնդ Բնակարանային ֆոնդի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 15.09.08թ.N61
Ձև թիվ 3-բնակֆոնդ Բնակարանային ֆոնդի մասին Տարեկան հրահանգ ձև 15.03.13թ.N5-ն
Ձև թիվ 4-բնակֆոնդ Բնակարան և բնակելի տուն uտացած ընտանիքների մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 18.12.07թ. N36
Ձև թիվ 1-հատուկ տրանuպորտ Քաղաքների տարածքի մեքենայացված uանմաքրման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 18.12.07թ. N37
Ձև թիվ 1-կանաչ Քաղաքային հողերի և կանաչապատ տարածքների մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 18.12.07թ. N38
Ձև թիվ 1-օտարում (եռամսյակային) Անշարժ գույքի օտարման մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև 15.03.13թ.N7-ն