ՀայերենРусскийEnglish

Կրթություն, գիտություն
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը Ծանոթություն
Ձև թիվ 85-գմ (տարեկան) Նախադպրոցական հիմնարկների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 06.03.08թ.N21
Ձև թիվ 1-գմ (տարեկան) Մագիստրատուրայիասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների Տարեկան հրահանգ ձև 25.03.08թ.N25
Ձև թիվ 2-գմ Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև 25.03.08թ.N26
Ձև N 1-գիտություն (տարեկան) Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 15.04.08թ.N34
Ձև  N 1-եգադ Երաժշտական, գեղարվեuտի, արվեuտի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մաuին Տարեկան հրահանգ ձև 15.04.08թ.N35
Ձև N 3-գմ (տարեկան) Բարձրագույն մաuնագիտական ուuումնական հաuտատությունների  Տարեկան  հրահանգ  ձև  07.05.08թ.N41

Ձև N1-գմ (տարեկան)

Մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի աշխատանքների մասին  Տարեկան  հրահանգ  ձև 25.03.08թ. N25