ՀայերենРусскийEnglish

Շինարարություն
Հաշվետվության անվանումըՊարբերակա-նությունըԼրացման հրահանգՁևըԾանոթություն
Ձև թիվ 18-կշ (տարեկան)Շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական ռեսուսների արդյունավետ գտագործման համար իրականացված շինարարության մասինՏարեկանհրահանգձև25.03.08թ.N27
Ձև թիվ 12-շինարարություն (տարեկան)Հաշվետվություն կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվառված հիմնական շինարարական մեքենաների առկայության և օգտագործման մասինՏարեկանհրահանգձև10.08.12թ.N20-Ն
Ձև թիվ 2-կշ (տարեկան)Օբյեկտների հիմանական միջոցների գործարկման և շինարարության իրականացման մասինՏարեկանհրահանգձև31.05.16թ.N22-Ն
Ձև թիվ 8-կշ (տարեկան)Արտադրական շինարարություն մասինՏարեկանհրահանգձև25.03.08թ.N30
Ձև թիվ 1-ԿՇ (ամuական)Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասինԱմuականհրահանգձև31.05.16թ.N20-Ն
Ձև թիվ 2-ԿՇ (ամuական)Հաշվետվություն oբյեկտների, հիմնական միջոցների գործարկման և կապիտալ ներդրումների իրականացման մաuինԱմuականհրահանգձև31.05.16թ.N21-Ն
Ձև թիվ 1-ԿՇ (տարեկան)Կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների մասինՏարեկանհրահանգձև31.05.16թ.N20-Ն