ՀայերենРусскийEnglish

Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

 

Ամսական տվյալներ (դեկտեմբեր 2017)  
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, %         115.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը,մլն դրամ12390.5
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ10368.2
Շինարարության ծավալը, մլն. դրամ7931.9
Սպառողական գների ինդեքսը, %101.5
   
2017թ. հունվար-սեպտեմբեր  
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ174288.7
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, հազ. ԱՄՆ դոլար323345.7

Արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

106415.2

Ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

216930.5
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ153168
 մանրամասն

 

 

 

2017թ.

հունվար- հունիս

2017թ. հունվար-հունիսը նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ (%)
Համախառն ներքին արդյունք, մլն դրամ    

շուկայական գներով

102243.3 114.9

հիմնական գներով

98346.3 x
ՀՆԱ-ի ինդեքս-դեֆլյատորը (ընթացիկ գներով հաշվարկված ՀՆԱ-ի
հարաբերությունը նախորդ տարվա համադրելի գներով), %
x 101.4
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն  դրամ 38055.1 150.1
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը, մլն  դրամ

29348.8

99.5
Շինարարության ծավալը, մլն դրամ 20213.8 138.3
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը  հազ. ԱՄՆ դոլար 196337.8 146.6

արտահանում, հազ. ԱՄՆ դոլար

56495.7 184.6

ներմուծում, հազ. ԱՄՆ դոլար

139842.1 135.4
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 151497 101.2
Առևտրի շրջանառության ծավալը, մլն դրամ 49926.9 117.9
Ծառայությունների ծավալը, մլն դրամ 26990.9 104.4