ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Ներածություն
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

1.ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
1.1.1.Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ
1.1. 2.Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1. Արդյունաբերություն    
1.2.2.Գյուղատնտեսություն
1.2.3.Շինարարություն
1.2.4.Տրանսպորտ
1.2.5. Կապ

1.2.6. Առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)

1.3. Գներ և սակագներ

1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը,  աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական  գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
1.6. Մասնավորեցում

1.6.1.<<Փոքր>>, կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված  տարածքների մասնավորեցում
1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ
2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
3.1. Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) ցուցանիշներ
3.2. Ապահովագրական ընկերությունների (գործակալների) գործունեությունը

4.ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.1. 2015 թվականի հունվար-սեպտեմբերի վճարային հաշվեկշիռը
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում

4.2.1. Արտաքին առևտուր
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն

4.3. Միջազգային զբոսաշրջություն
4.4. Արտարժութային փոխարժեքներ
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը
5.3. Նպաստառուների թվաքանակը և նպաստի միջին չափը
5.4. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված    միջոցառումների կատարման արդյունքները
5.5. Որդեգրումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2015թվականին
5.6. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված արտոնությունները 2015թվականին
5.7. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը  2016  թվականի  հունվարի 1-ի դրությամբ
5.8. Առողջապահություն
5.9. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը և բժշկասոցիալական փորձաքննական   հանձնաժողովների (ԲՍՓՀ) գործունեությունը 2015 թվականին
5.10. Իրավախախտումներ
5.11. Արտակարգ իրավիճակներ
5.12. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը
5.13 .Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կայացած   դատավճիռները
5.14. Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը
5.15. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը
5.16. Անշարժ գույքի շուկա
5.17.Կրթություն
5.18. Մշակույթ և սպորտ
5.19. Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները
5.20. Բնակարանային տնտեսություն

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ
Հավելված 2. Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն
Հավելված 3. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ
Հավելված 4. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2015թ.