ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Ներածություն
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
1.ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ
1.1.2. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1. Արդյունաբերություն  
1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
1.2.3. Շինարարություն
1.2.4 .Տրանսպորտ
1.2.5. Կապ
1.2.6. Առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)

1.3. Գներ և սակագներ
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
1.6. Մասնավորեցում

1.6.1."Փոքր", կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված   տարածքների մասնավորեցում
1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ
2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.1. 2016 թվականի հունվար-մարտի վճարային հաշվեկշիռը
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում

4.2.1. Արտաքին առևտուր
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն

4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը
5.3. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները 2016թ. հունվար-մարտին
5.4. Վերաբնակիչների ընտանիքները  
5.5. Առողջապահություն
5.6. Իրավախախտումներ
5.7. Արտակարգ իրավիճակներ     
5.8. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2016թ. հունվար-մարտին
5.9. Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը 2016թ. հունվար-մարտին
5.10. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2016թ. հունվար-մարտին
5.11. Անշարժ գույքի շուկա

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ
Հավելված 2. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ
Հավելված 3. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2016թ. հունվար-հունիսին