ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

Ներածություն
Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
1. ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
1.1.Ազգային հաշիվներ

1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը (ՏԱՑ)
1.1.2. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը

1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1.Արդյունաբերություն
1.2.2.Գյուղատնտեսություն
1.2.3.Շինարարություն
1.2.4.Տրանսպորտ
1.2.5. Կապ
1.2.6. Առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)

1.3.Գներ և սակագներ
1.4.Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
1.6. Մասնավորեցում

1.6.1. “Փոքր”, կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված տարածքների մասնավորեցում
1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

2.ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ
2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

3.ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ

4.1. 2014 թվականի հունվար-մարտի վճարային հաշվեկշիռը
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում

4.2.1. Արտաքին առևտուր
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն

4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը
5.3. Նպաստառու երեխաներ
5.4. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները  2015թ. հունվար-հունիսին
5.5. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը 2015թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
5.6. Որդեգրումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2015թ. հունվար-հունիսին
5.7. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված  արտոնությունները 2015թ. հունվար-հունիսին
5.8. Առողջապահություն
5.9. Հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակը 2015թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
5.10. Իրավախախտումներ

5.10.1. Հանցագործություններ
5.10.2. Ինքնասպանության և ինքնասպանության փորձերի դեպքերը
5.10.3. Հարկային իրավախախտումները

5.11. Արտակարգ   իրավիճակներ
5.12. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում
5.13.Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը
5.14. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը
5.15. Անշարժ գույքի շուկա

5.15.1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում
5.15.2. Անշարժ գույքի օտարումը

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ
Հավելված 2. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ
Հավելված 3. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2015թ. հունվար-հունիսին