ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2010Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ

Ներածություն

Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ


1. ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ

1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)
1.2.1.Արդյունաբերություն 
  
1.2.2. Գյուղատնտեսություն
1.2.3. Շինարարություն
1.2.4. Տրանսպորտ
1.2.5. Կապ
1.2.6. Առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)
1.3. Գներ և սակագներ
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ
1.4.1. Զբաղվածություն
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
1.6. Մասնավորեցում
1.6.1. ՙՓոքր՚, կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված տարածքների մասնավորեցում
1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում


2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ

2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ
2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ


3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4. ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ

4.1. Վճարային հաշվեկշիռը 2010 թվականի հունվար-հունիսին
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում
4.2.1. Արտաքին առևտուր
4.2.2. Մարդասիրական օգնություն
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ


5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը
5.3. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները  2010թ. հունվար-սեպտեմբերին
5.4. Կենսաթոշակառուների և հաշմանդամների թվաքանակը 2010թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ
5.5. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված  արտոնությունները 2010թ. հունվար-սեպտեմբերին
5.6. Առողջապահություն
5.7. Իրավախախտումներ
5.7.1. Հանցագործություններ
5.7.2. Հարկային իրավախախտումները
5.8. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում
5.9. Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը
5.10. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը
5.11. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում
5.12. Բնակարանների և առանձնատների  առք ու վաճառք


Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ
Հավելված 2. Հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն
Հավելված 3. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ
Հավելված 4. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2010թ հունվար-սեպտեմբերին