ՀայերենРусскийEnglish

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2018Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻՆ
    Ներածություն
    Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ
1.  ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
1.1.Ազգային հաշիվներ
        1.1.1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը (ՏԱՑ)

        1.1.2. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը
1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)
        1.2.1. Արդյունաբերություն
    
        1.2.2. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
        1.2.3. Շինարարություն
        1.2.4. Տրանսպորտ
        1.2.5. Կապ
        1.2.6. Առևտուր և այլ ծառայություններ
1.3. Գներ և սակագներ
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ
        1.4.1. Զբաղվածություն

        1.4.2. Աշխատանքի վարձատրություն
 1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց
        և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ
                                                                                                           

1.6. Մասնավորեցում
2.  ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ
2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ
2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

3.  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.  ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ
4.1. Վճարային հաշվեկշիռը 2018 թվականի հունվար-հունիսին
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում
        4.2.1. Արտաքին առևտուր

        4.2.2. Մարդասիրական օգնություն
4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ
5. ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը
5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը
5.3. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները
5.4. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված  արտոնությունները 2018թ. հունվար-սեպտեմբերին
5.5. Առողջապահություն
5.6. Իրավախախտումներ
5.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում
5.8. Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը
5.9. Ստանդարտացումը և սերտիֆիկացումը
5.10. Անշարժ գույքի շուկա

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ
Հավելված 2. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ
Հավելված 3. ԱՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2018թ. հունվար-սեպտեմբերին