ՀայերենРусскийEnglish


Հունվար 2013

Երեկշաբթի 29 Հունվար 2013

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

2013թ հունվարի 28-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հանրապետությունում աշնանացանի համար կատարվել է 53082.1 հա հերկ, որից ցանվել է հատիկ` 48412.3 հա կամ 91.2 տոկոսը:
Ըստ շրջանների կատարված աշնանացանի աշխատանքների նկարագիրը հետևյալն է.
Ասկերանի շրջանում կատարվել է 11481.2 հերկ և 8872.4 հա ցանք, Հադրութի շրջանում` 7302.0 հա հերկ և 7153.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 4988.8 հա հերկ և 4371.8 հա ցանք, Մարտունու շրջանում` 12742.1 հա հերկ և 12742.1 հա ցանք, Շահումյանի շրջանում` 144.0 հա հերկ և 141.0 հա ցանք, Շուշիի շրջանում` 86.0 հա հերկ և 73.0 հա ցանք, Քաշաթաղի  շրջանում` 16338.0 հա հերկ և 15059.0 հա ցանք:
 

Երկուշաբթի 14 Հունվար 2013

Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2012թ. դեկտեմբեին

2012թ.

 

հուն-
վարը

 

փետր-
վարը

 

մար-
տը

 

ապ-
րիլը

 

մա-
յիսը

 

հու-
նիսը

 

հու-
լիսը

 

օգոս-
տոսը

 

սեպ-
տեմ-
բերը

 

հոկ-
տեմ-
բերը

 

նո-
յեմ-
բերը

 

դեկ-
տեմ-
բերը


նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը

100.2
99.7
100.5
99.6
99.7
99.2
99.0
99.5
100.3
100.7
101.1
101.6
այդ թվում`            

Սպառման ապրանքներ 102.6
99.5
99.7
99.5
99.6
98.9
98.6
98.8
100.4
101.4
101.4
102.3
Պարենային ապրանքներ 103.5
99.2
99.4
98.9
99.4
98.4
98.0
98.3
100.1
101.8
101.8
103.1
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 100.4
100.5
100.1
100.0
100.0
100.1
100.0
100.0
99.9
100.0
100.1
100.2
Ոչ պարենային ապրանքներ 100.5
100.1
100.7
101.2
100.1
100.1
100.0
100.1
101.4
100.6
100.5
100.4
Ծառայություւններ 100.4
100.2
102.3
100.1
100.0
100.1
100.0
101.1
100.1
99.0
100.2
100.0

                                                                                                                                                   (%)


2012թ.
  դեկտեմբերը

հունվար-դեկտեմբերը 2011թ. հունվար-դեկտեմբերի նկատմամբ


2011թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2010թ. նկատմամբ
Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը 103.0
117.6
102.0
այդ թվում`


Սպառման ապրանքներ 102.7
118.9
101.3
Պարենային ապրանքներ 101.9
120.7
100.1
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 101.6
105.8
101.9
Ոչ պարենային ապրանքներ 105.8
117.5
105.2
Ծառայություւններ 103.6
114.7
103.8

Սպառողական գներ: 2012թ. դեկտեմբերին 2012թ. նոյեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.6 տոկոս գնաճ: Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 2.9  տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքներինը 0.4 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները մնացել են անփոփոխ:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2012 թվականի դեկտեմբերին 2011 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 103.0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 101.8  տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.8,  ծառայությունների սակագներինըª 103.6 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2012թ. դեկտեմբերին 2011թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 103.6 տոկոս, Ասկերանում և Բերձորում ` 102.4 տոկոս, Հադրութում` 103.9 տոկոս, Մարտակերտում` 102.1 տոկոս, Մարտունիում` 100.9 տոկոս, Շուշիում` 103.3 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2012 թվականի դեկտեմբերին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 117.6 տոկոս:

 
ԼՂՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2012թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

2012թ. դեկտեմբեր ամսում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է  157 ծնունդ և  101 մահ, բնակչության բնական աճը կազմել է 56 մարդ:
2012թ. դեկտեմբեր ամսում հանրապետությունում գրանցված ամուսնությունների թիվը կազմել է 47,  ամուսնալուծությունների թիվը` 8:
2012թ. հաշվետու ամսում ԼՂՀ-ում պաշտոնապես հաշվառված եկողների թվաքանակը (առանց ներքին միգրացիայի) կազմել է 65, իսկ մեկնողների թվաքանակը` 41 մարդ:
 

Հիգշաբթի 10 Հունվար 2013

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ վարկերը կազմել են 79425.8 մլն դրամ, 2012թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճել են 33.2 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 6.1 տոկոսով: Վարկերի 0.6 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 58.5 տոկոսը:
2013թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 49307.4 մլն դրամ, 2012թ. հունվարի 1-ի համեմատ աճելով 19.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 1.2 տոկոսով:
Ավանդների 74.5 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.6 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.9 տոկոսը` նպատակային ավանդները: