ՀայերենРусскийEnglish


Դեկտեմբեր 2013

Ուրբաթ 06 Դեկտեմբեր 2013

Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2013թ. նոյեմբեին

2013թ.

 

հուն-
վարը

 

փետր-
վարը

 

մար-
տը

 

ապ-
րիլը

 

մա-
յիսը

 

հու-
նիսը

 

հու-
լիսը

 

օգոս-
տոսը

 

սեպ-
տեմ-
բերը

 

հոկ-
տեմ-
բերը

 

նո-
յեմ-
բերը


նախորդ ամսվա նկատմամբ

Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը

102.3
99.7
100.5
99.9
99.8
99.9
100.0
101.1
100.1
100.7
101.0
այդ թվում`            
Սպառման ապրանքներ 102.4
99.5
100.3
99.6
99.8
98.8
100.0
99.8
100.2
100.9
101.4
Պարենային ապրանքներ 103.0
99.0
100.1
99.5
99.5
98.7
99.7
99.4
100.2
101.0
101.7
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 104.0
101.8
100.0
100.0
100.2
100.1
100.1
100.2
100.0
100.8
100.4
Ոչ պարենային ապրանքներ 100.3
100.4
100.8
100.1
100.3
100.2
100.8
100.7
100.3
100.7
100.8
Ծառայություւններ 101.9
100.0
100.9
100.4
100.0
99.9
100.1
104.1
99.7
100.4
100.1

                                                                                                                                               

  2013թ.
  նոյեմբերը

հունվար-դեկտեմբերը 2011թ. հունվար-նոյեմբերի նկատմամբ

  2012թ. դեկտեմբերի նկատմամբ 2011թ. նոյեմբերի նկատմամբ 2010թ.  նկատմամբ
Սպարողական գնորի ինդեքս-ընդամենը 105.0 106.6 123.4 104.8
այդ թվում`        
Սպառման ապրանքներ 103.7 106.1 123.3 104.6
Պարենային ապրանքներ 102.8 106.0 124.1 104.1
Ոելից խմիչք, ծխախոտ 107.8 108.1 114.1 106.7
Ոչ պարենային ապրանքներ 105.5 105.9 123.9 105.6
Ծառայություւններ 107.8 107.8 123.6 105.3

Սպառողական գներ: 2013թ. նոյեմբերին 2013թ. հոկտեմբերի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 1.0 տոկոս գնաճ: Պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նշված ժամանակահատվածում աճել են 1.6  տոկոսով, ոչ պարենային ապրանքներինը 0.8 տոկոսով, իսկ ծառայությունների սակագները` 0.1 տոկոսով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սպառողական գների ինդեքսը 2013 թվականի նոյեմբերին 2012 թվականի դեկտեմբերի համեմատ կազմել է 105.0 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 103.2  տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.5,  ծառայությունների սակագներինը` 107.8 տոկոս:
Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2013թ. նոյեմբերին 2012թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 104.5 տոկոս, Ասկերանում և Շուշիում` 103.8 տոկոս , Հադրութում` 105.4 տոկոս,  Մարտակերտում` 105.6 տոկոս, Մարտունիում` 108.1 տոկոս,    Բերձորում ` 103.3 տոկոս,:
2013 թվականի նոյեմբերին 2012 թվականի նոյեմբերի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 106.6 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 106.2 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինը` 105.9, ծառայությունների սակագներինը` 107.8 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2013 թվականի նոյեմբերին 2010թ. համեմատ կազմել է 123.4 տոկոս:

      

Սպառողական գների հավելաճը 2003-2013թթ. նոյեմբերին

 (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ, %)

  gner_11_2013.jpg

Հիգշաբթի 05 Դեկտեմբեր 2013

Առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) վարկերի և ավանդների մասին

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2013թ. դեկտեմբերի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 76334.3մլն դրամ, որոնք 2012թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճել են 1.9 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել` 0.8 տոկոսով: Վարկերի 1.1 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 55.1 տոկոսը, որոնք 2012թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են 3.0 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ ՝ 2.5 տոկոսով:
2013թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 58541.2մլն դրամ, 2012թ. դեկտեմբերի 1-ի համեմատ աճելով 20.2 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ ՝ 0.8 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 73.0 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 19.7 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 7.3 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

Երեկշաբթի 03 Դեկտեմբեր 2013

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԵՐԿԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

Հանրապետությունում, 2013թ. դեկտեմբերի 2-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, աշնանացանի համար կատարվել է 49627.4 հա հերկ, որից ցանվել է հատիկ` 41252.9 հա(83.1 տոկոսը), որոնք նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ավելացել են համապատասխանաբար`14.0 և 47.6 տոկոսով:
Ըստ շրջանների աշնանացանի տվյալները հետևյալն են`
Ասկերանի շրջանում կատարվել է 9931.4 հա հերկ և 8417.1 հա ցանք, Հադրութի շրջանում`9427.0 հա հերկ և 8325.0 հա ցանք, Մարտակերտի շրջանում` 4242.2 հա հերկ և 3579.4 հա ցանք, Մարտունու շրջանում`13811.8  հա հերկ և 12660.8 հա ցանք, Շահումյանի շրջանում`119.0 հա հերկ և 106.6 հա ցանք, Շուշիի շրջանում`96.0 հա հերկ և 64.0 հա ցանք, Քաշաթաղի շրջանում`12000.0 հա հերկ և 8100.0 հա ցանք:
ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2013Թ

Հանրապետությունում 2013թ. դեկտեմբերի 2-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 53027.6  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է  991856.7  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 18.7ց/հա:
Ըստ շրջանների բերքահավաքի տվյալներն են`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  11489.5 հեկտար,  կալսվել` 265953.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 23.1 ց/հա,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8675.0 հեկտար, կալսվել` 197620.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 22.8 ց/հա, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  4418.3 հեկտար,  կալսվել` 61351.6  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 13.9 ց/հա,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12936.5 հեկտար,  կալսվել`  224385.0 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 17.3 ց/հա, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  152.0  հեկտար,  կալսվել` 2174.5 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 14.3 ց/հա, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  144.4 հեկտար,  կալսվել` 2892.2 ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 20.0 ց/հա,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  15211.9 հեկտար,  կալսվել` 237479.9  ցենտներ,  միջին բերքատվությունը` 15.6 ց/հա: