ՀայերենРусскийEnglish


Օգոստոս 2014

Հիգշաբթի 28 Օգոստոս 2014

ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49909.1  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 512892.8  ցենտներ, մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 10.3 ց:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  9143.4  հեկտար,  կալսվել` 133527.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.6 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12272.0 հեկտար,  կալսվել`  96003.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  111.4  հեկտար,  կալսվել` 1001.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 9.0 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  121.0 հեկտար,  կալսվել` 1899.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.7 ց,  Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

Հիգշաբթի 14 Օգոստոս 2014

ԼՂՀ հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ եգիպտացորենի) բերքահավաքի ընթացքը 2014թ

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 11-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49432.5  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 502866.8  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 10.2 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8749.3  հեկտար,  կալսվել` 124401.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.2 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12199.5 հեկտար,  կալսվել`  95253.1 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  111.4  հեկտար,  կալսվել` 1001.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 9.0 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  111.0 հեկտար,  կալսվել` 1749.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.8 ց, Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց:

Ուրբաթ 08 Օգոստոս 2014

Սպառողական գների ինդեքսը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2014թ. հունվար-հուլիսին

 հուն

վարը

փե

տըր

վարը

մար

տը

ապ

րիլը

մայ

իսը

հուն

իսը

հուլ

իսը

հուլիսը

հուն

վար-

հուլիսը

2013թ.

հուն

վար-

հուլիսի նկատ

մամբ

նախորդ ամսվա նկատմամբ

2013թ.

դեկտեմ

բերի

նկատ

մամբ

2013թ.

հուլիսի

նկատ

մամբ

2010թ.

նկատ

մամբ

Սպառողական գների ինդեքս-ընդամենը 102.2 99.7 99.9 100.4 99.6 99.4
99.1
100.2
104.1 124.8 105.3
   այդ թվում`


Սպառման ապրանքներ 103.1 99.5
99.8
100.5
99.5
99.1
98.6
99.9
103.7
125.0
105.5
Պարենային ապրանքներ 104.1
99.2
99.6
100.5
99.1
98.7
97.9
99.1
103.3
125.3
105.6
Ոգելից խմիչք, ծխախոտ 102.8
101.4
100.1
100.5
100.1
100.0
100.0
105.1
106.8
120.1
106.8
Ոչ պարենային ապրանքներ 99.9
100.0
100.3
100.1
100.3
99.9
100.3
100.9
104.1
125.8
104.9
Ծառայություւներ 100.2
100.0
100.2
100.1
99.9
100.2
100.3
100.9
104.9
124.4
105.0

Սպառողական գներ: 2014թ. հուլիսին 2014թ. հունիսի համեմատ ԼՂՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 0.9 տոկոս գնանկում: Նշված ժամանակահատվածում պարենային ապրանքների (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ) գները նվազել են` 1.9  տոկոսով, իսկ ոչ պարենային ապրանքների գներն ու ծառայությունների սակագներն աճել են 0.3 տոկոսով:

gner.jpg

Ըստ դիտարկվող քաղաքների սպառողական գների ինդեքսը 2014թ. հուլիսին 2013թ. դեկտեմբերի համեմատ կազմել է ք. Ստեփանակերտում` 100.5 տոկոս, Ասկերանում` 99.3 տոկոս, Հադրութում`100.1 տոկոս, Մարտակերտում` 100.2 տոկոս, Մարտունիում` 99.5 տոկոս,   Շուշիում  և Բերձորում` 100.6 տոկոս:
2014թ հուլիսին 2013 թվականի հուլիսի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 104.1 տոկոս, այդ թվում պարենային ապրանքներինը (ներառյալ ոգելից խմիչք և ծխախոտ)` 103.6 տոկոս, ոչ պարենային ապրանքներինըª 104.1, ծառայությունների սակագներինըª 104.9 տոկոս:
Սպառողական գների ինդեքսը 2014 թվականի հուլիսին 2010 թվականի համեմատ կազմել է 124.8 տոկոս:

Չորեքշաբթի 06 Օգոստոս 2014

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ (ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՎԱՐԿԵՐԻ և ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ըստ ԼՂՀ-ում գործող առևտրային բանկերի (մասնաճյուղերի) կողմից ներկայացրած վիճակագրական հաշվետվությունների 2014թ. օգոստոսի 1-ի  դրությամբ տրամադրված վարկերը կազմել են 91245.5 մլն դրամ, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 15.5 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ՝ 21.1 տոկոսով: Վարկերի 0.9 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետանց վարկերը, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 10.3 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են 13.5 տոկոսով: Արտարժույթով տրամադրված վարկերը կազմել են ընդհանուրի 55.2 տոկոսը, որոնք 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճել են 15.7 տոկոսով, նախորդ ամսվա համեմատ` 24.4 տոկոսով:
2014թ. օգոստոսի 1-ի  դրությամբ ներգրավված ավանդները կազմել են 67684.9 մլն դրամ, 2013թ. օգոստոսի 1-ի համեմատ աճելով 32.8 տոկոսով, իսկ նախորդ ամսվա համեմատ՝ 23.7 տոկոսով:
Ավանդների ընդհանուր ծավալում 75.4 տոկոսը կազմել են բանկերի ժամկետային ավանդները, 17.9 տոկոսը` ցպահանջ ավանդները, 6.7 տոկոսը` նպատակային ավանդները:

Երեկշաբթի 05 Օգոստոս 2014

ԼՂՀ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 2014Թ

Հանրապետությունում 2014թ. օգոստոսի 4-ի դրությամբ, օպերատիվ տվյալներով, հնձվել է 49336.3  հա ցանքատարածություն, փաստացի հավաքված բերքը կազմել է 501846.0  ցենտներ, միջին բերքատվությունը` 10.2 ց/հա:
Ըստ շրջանների կատարված բերքահավաքը հետևյալն է`  Ասկերանի շրջանում  հնձվել է  8670.3  հեկտար,  կալսվել` 123549.6 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 14.2 ց,   Հադրութի շրջանում  հնձվել է  8374.5 հեկտար, կալսվել` 74865.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը` 8.9 ց, Մարտակերտի  շրջանում  հնձվել է  3142.8 հեկտար,  կալսվել` 32189.1  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.2 ց,   Մարտունու շրջանում  հնձվել է  12185.3 հեկտար,  կալսվել`  95144.3 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 7.8 ց, Շահումյանի շրջանում հնձվել է  108.4  հեկտար,  կալսվել` 941.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 8.7 ց, Շուշիի շրջանում` հնձվել է  111.0 հեկտար,  կալսվել` 1749.0 ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 15.8 ց Քաշաթաղի շրջանում  հնձվել է  16744.0 հեկտար,  կալսվել` 173408.0  ցենտներ,  մեկ հեկտարի միջին բերքատվությունը 10.4 ց: