ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՀՈՒՆԻՍԻՆ

Ներածություն

Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ

1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը

1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1.Արդյունաբերություն              

1.2.2.Գյուղատնտեսություն

1.2.3.Շինարարություն

1.2.4.Տրանսպորտ

1.2.5. Կապ

1.2.6. Առևտուր, այլծառայություններ (սպառողականշուկա)

1.3.Գներևսակագներ

1.4.Աշխատանքիշուկայիցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն

1.4.2.Բնակչությանդրամականեկամուտներըևծախսերը, շխատավարձևայլեկամուտներ

1.5. Ամփոփտվյալներիրավաբանականանձանցպետականմիասնականգրանցամատյանումառկաիրավաբանականանձանցևանհատձեռնարկատերերիվերաբերյալ

1.6. Մասնավորեցում

1.6.1.”Փոքր”  կիսավերևանավարտշինարարությանօբյեկտներիուվարձակալված  տարածքներիմասնավորեցում

1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ

2.1. Համախմբվածբյուջեիցուցանիշներ

2.2. Պետականբյուջեիցուցանիշներ

2.3. Համայնքներիբյուջեներիցուցանիշներ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ

ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ

4.1. Վճարայինհաշվեկշիռը 2010 թվականին

4.2. Ապրանքներիարտահանումևներմուծում

 4.2.1. Արտաքինառևտուր

 4.2.2. Մարդասիրականօգնություն

 4.3. Արտարժութայինփոխարժեքներ

 ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը

5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը

5.3. Նպաստառու երեխաներ

5.4. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները  2011թ. հունվար-հունիսին

5.5. Կենսաթոշակառուների և հաշմանդամների թվաքանակը 2011թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ

5.6. Որդեգրումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2011թ.  հունվար-հունիսին

5.7. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված  արտոնությունները 2011թ. հունվար-հունիսին

5.8. Առողջապահություն

5.9. Իրավախախտումներ

5.9.1. Հանցագործություններ

5.9.2. Հարկային իրավախախտումները

5.10. Արտակարգ   իրավիճակներ

5.11. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում

5.12.Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը

5.13 Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը

5.14. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում

5.15. Բնակարանների և առանձնատների  առք ու վաճառք

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ

Հավելված 2. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ

Հավելված 3. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2011թ հունվար-հունիսին