ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ-ՄԱՐՏԻՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ԻՐԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ

1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը

1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1.Արդյունաբերություն

1.2.2.Գյուղատնտեսություն

1.2.3.Շինարարություն

1.2.4.Տրանսպորտ

1.2.5. Կապ

1.2.6. Առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)

1.3.Գներ և սակագներ

1.4.Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն

1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ

1.6. Մասնավորեցում

1.6.1.”Փոքր”, կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված   տարածքների մասնավորեցում

1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ

2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ

2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ

2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՀԱՏՎԱԾ

ԱՐՏԱՔԻՆ  ՀԱՏՎԱԾ

4.1. Վճարային հաշվեկշիռը 2011 թվականին

4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում

 4.2.1. Արտաքին առևտուր

 4.2.2. Մարդասիրական օգնություն

 4.3. Արտարժութային փոխարժեքներ

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ  Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը

5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը

5.3. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները  2012թ. հունվար-մարտին

5.4. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված արտոնությունները  2012թ. հունվար-մարտին

5.5. Առողջապահություն

5.6. Իրավախախտումներ

5.6.1. Հանցագործություններ

5.6.2. Հարկային իրավախախտումները 2012թ. հունվար-մարտին

5.7. Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը 2012թ. հունվար-մարտին

5.8. Պետական նոտարական գրասենյակների գործունեությունը 2012թ. հունվար-մարտին

5.9. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը 2012թ. հունվար-մարտին

5.10. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում

5.11. Բնակարանների և առանձնատների  առք ու վաճառքը 2012թ. հունվար-մարտին

Հավելված 1. ԱՊՀ երկրների հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջազգային համադրումներ

Հավելված 2. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ

Հավելված 3. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2012թ. հունվար-մարտին