ՀայերենРусскийEnglish
Գլխավոր Աշխատանքների ծրագրեր և հաշվետվություններ Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետ. Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2014թ.
Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրեր և հաշվետվություններ, 2014թ.

Հաստատված է ԼՂՀ ՎՊԽ 23 հունվարի 2014թ.  N 2-Ն որոշմամբ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հավելված I ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՆ  ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, ԵՆԹԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ
Հավելված 2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐ                                                                                   
Հավելված 3 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ                                                                                                                   
Հավելված 4 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ(ԹՂԹԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍՑԵԱՏԵՐԵՐԻ) ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ   ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ                                                                                               
Հավելված 5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ՎԱՐՈՂ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ԱԶԳԱՅԻՆ  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ (ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ) ՑԱՆԿ
Հավելված 6 ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ (ՈՐՈՆՔ  ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՉԵՆ  ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5-ՈՒՄ) ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵԼԻՔ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏԸ
Հավելված 7 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
Հավելված 8 ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ ԲԵՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հավելված 9 ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

 

Ծրագրեր և հաշվետ.