ՀայերենРусскийEnglish

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 2009Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Ներածություն

Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ

ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

1.1. Համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը

1.2. Արտադրություն (ծառայություններ)

1.2.1. Արդյունաբերություն

1.2.2. Գյուղատնտեսություն

1.2.3. Շինարարություն

1.2.4. Տրանսպորտ

1.2.5. Կապ

1.2.6. Մանրածախ առևտուր, այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա)

1.3. Գներ և սակագներ

1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ

1.4.1. Զբաղվածություն

1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտները և ծախսերը, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ

1.5. Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ

1.6. Մասնավորեցում

1.6.1. ՙՓոքր՚, կիսավեր և անավարտ շինարարության օբյեկտների ու վարձակալված տարածքների մասնավորեցում

1.6.2. Կազմակերպությունների (ընկերությունների) մասնավորեցում

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

2.1. Համախմբված բյուջեի ցուցանիշներ

2.2. Պետական բյուջեի ցուցանիշներ

2.3. Համայնքների բյուջեների ցուցանիշներ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ

4.1. 2009 թվականի հունվար-սեպտեմբերի վճարային հաշվեկշիռը

4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում

4.2.1. Արտաքին առևտուր

4.2.2. Մարդասիրական օգնություն

4.3 Միջազգային զբոսաշրջիկություն

4.4. Արտարժութային փոխարժեքներ

ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

5.1. ՄԱԿ-ի կողմից երաշխավորված ԱՄՀ Ազգային սոցիալական տվյալների նվազագույն կազմը

5.2. Ժողովրդագրական իրավիճակը

5.3. Նպաստառու երեխաներ

5.4. Ծնելիության և բազմազավակության խթանման նպատակով սահմանված միջոցառումների կատարման արդյունքները 2009թ.

5.5 Որդեգրումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2009 թվականին

5.6. Վերաբնակիչների ընտանիքները և նրանց տրամադրված արտոնությունները 2009թ.

5.7. Կենսաթոշակառուների և հաշմանդամների թվաքանակը 2010թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

5.8. Առողջապահություն

5.9. Իրավական ոլորտ

5.9.1. Հանցագործություններ

5.9.2. Վարչական իրավախախտումներ

5.9.3. Հարկային իրավախախատումներ

5.9.4. Արտակարգ իրավիճակներ

5.9.5. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում

5.9.6. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, քրեական պատժատեսակների կիրառումը

5.9.7. Պետական նոտարականգրասենյակներիգործունեությունը

5.9.8. Ստանդարտացումը, սերտիֆիկացումը և հավատարմագրումը

5.9.9. Անշարժգույքի նկատմամբ իրավունքների պետականգրանցում

5.9.10. Բնակարանների և առանձնատների առք ու վաճառքը 2009 թվականին

5.10. Կրթություն

5.10.1. Հանրակրթություն

5.10.2. Միջին մասնագիտական կրթություն

5.10.3. Բարձրագույն կրթություն

5.10.4. Շարունակական և հետբուհական կրթություն

5.11. Մշակույթ և սպորտ

5.11.1. Համույթների գործունեությունը 2009թ.

5.11.2. Թանգարաններիգործունեությունը 2009թ.

5.11.3. Գրադարաններիգործունեությունը 2009թ.

5.11.4. Մարզադպրոցներիգործունեությունը 2009թ.

5.11.5. Հուշարձաններ և եկեղեցիներ

5.11.6. Պարբերական մամուլ

5.11.7. Պետական արխիվիգործունեությունը

5.12. Անտառտնտեսություն

5.13. Բնակլիմայական երևույթներ

5.14. Բնակարանային տնտեսություն

Հավելված 1. Տեղեկություններ ԼՂՀ և ԱՊՀ երկրների որոշ ցուցանիշների վերաբերյալ

Հավելված 2. Վիճակագրական ցուցանիշների մեթոդաբանական պարզաբանումներ

Հավելված 3. ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների ցանկը 2009թ.