ՀայերենРусскийEnglish

ՕՐԵՆՔ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՕՐԵՆՔ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ  ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 


Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային միավորները

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են` շրջանները , համայնքները, շրջանի կարգավիճակ ունեցող  Ստեփանակերտ քաղաքը:
Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր:
Շրջաններում իրականացվում է պետական կառավարում, իսկ համայնքներում` տեղական ինքնքկառավարում:                                   
Ստեփանակերտ քաղաքում իրականացվում է  տեղական ինքնակառավարում` համատեղելով պետական կառավարման հետ:

Հոդված 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները և շրջանների վարչական կենտրոնները

Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է յոթ շրջանի և շրջանի կարգավիճակ ունեցող  Ստեփանակերտ քաղաքի:   
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանները և նրանց վարչական կենտրոններն են`

Շրջանը                                                                Շրջկենտրոնը

Ասկերան                                                              ք.  Ասկերան
Հադրութ                                                               ք. Հադրութ
Մարտակերտ                                                       ք. Մարտակերտ
Մարտունի                                                            ք. Մարտունի
Շահումյան                                                           ք. Քարվաճառ
Շուշի                                                                    ք.  Շուշի      
Քաշաթաղ                                                            ք.  Բերձոր

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանների տարածքները

Շրջանի տարածքը կազմվում է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային տարածքներից:

Հոդված 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերը, նրանց ցանկը

Բնակավայրերը մշտական բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավորներ են:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը, նրանց դասակարգումը` գյուղ կամ քաղաք, տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող թիվ 2 և թիվ 4 հավելվածներում:


Հոդված 5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքները, նրանց ցանկը

Համայնքներն ինքնքկառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը`  առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միասին ընդգրկվում են համայնքների մեջ:
Քաղաքի դասակարգում ունեցող բնակավայր ընդգրկող համայնքները կոչվում են քաղաքային համայնքներ, միայն գյուղի դասակարգում ունեցող բնակավայրեր ընդգրկող համայնքները` գյուղական համայնքներ:
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող թիվ 2 հավելվածում:
Մեկ բնակավայր ընդգրկող համայնքին տրվում է այդ բնակավայրի անվանումը, երկու և ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքին` առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրի անվանումը:
Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոն է համարվում առավել բնակչություն ունեցող բնակավայրը:


Հոդված 6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման փոփոխումը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանային բաժանման, շրջանների վարչական կենտրոնների, համայնքների փոփոխումը, նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, ինչպես նաև շրջանների, բնակավայրերի և համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ներկյացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:
Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, օտար,  ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու  նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության կարծիքը:
Շրջանների,Ստեփանակերտ քաղաքի և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ     սահմանվում են  սույն օրենքով:
Համայնքների և շրջանների վարչական սահմանների ամրագրումը իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը::-

Հոդված 6.1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող N 6 հավելվածում:

Հոդված 8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.34-ում:


Հոդված 8.1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճառի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.1-ում:

Հոդված 8.2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ապահենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ապահենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.2-ում:

Հոդված 8.3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ասրիկի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ասրիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.3-ում:

Հոդված 8.4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանքի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.4-ում:

Հոդված 8.5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.5-ում:

Հոդված 8.6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղջերունիկի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղջերունիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.6-ում:

Հոդված 8.7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցատեղի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցատեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.7-ում:

Հոդված 8.8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցու  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Եղցու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.8-ում:

Հոդված 8.9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զառալյուրի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զառալյուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.9-ում:

Հոդված 8.10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զովքի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զովքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.10-ում:

Հոդված 8.11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զուարի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Զուարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.11-ում:

Հոդված 8.12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Իշխանիկի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Իշխանիկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.12-ում:

Հոդված 8.13. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոզենեկի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոզենեկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.13-ում:

Հոդված 8.14. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոփերի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խոփերի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.14-ում:

Հոդված 8.15. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծավալքի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծավալքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.15-ում:


Հոդված 8.16. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծարի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ծարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.16-ում:

Հոդված 8.17. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Կորեկնեկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Կորեկնեկի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.17-ում:

Հոդված 8.18. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հավսաթաղի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հավսաթաղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.18-ում:

Հոդված 8.19. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հովվաշենի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Հովվաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.19-ում:

Հոդված 8.20. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ճումենի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Դադիվանքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.20-ում:

Հոդված 8.21. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Մշենու  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Մշենու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.21-ում:

Հոդված 8.22. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բանանցի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բանանցի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.22-ում:

Հոդված 8.23. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուրի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.23-ում:

Հոդված 8.24. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Գետաշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.24-ում:

Հոդված 8.25. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Էրքեջի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Էրքեջի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.25-ում:

Հոդված 8.26. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Խարխափուտի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Խարխափուտի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.26-ում:

Հոդված 8.27. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Կարաչինարի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Կարկաչինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.27-ում:

Հոդված 8.28. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Մանաշիդի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Մանաշիդի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.28-ում:

Հոդված 8.29. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Վերինշենի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Նոր Վերինշենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.29-ում:

Հոդված 8.30. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Շիկաքարի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Շիկաքարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.30-ում:

Հոդված 8.31. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտարի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չարեքտարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.31-ում:

Հոդված 8.32. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չափնու  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Չափնու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.32-ում:

Հոդված 8.33. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ջերմաջուրի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Ջերմաջուրի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.33-ում:

Հոդված 8.34. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քնարավանի  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քնարավանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված  8.34-ում:


 ԼԵՌՆՅԻՆ ՂԱՐԲԱՂԻ
 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ                                                     Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 26 հունիսի 1998 թ.
 (02 հունիսի 2005թ. ՀՕ-195, 23 մայիսի 2007թ. ՀՕ-28, 30 հունիսի 2007թ. ՀՕ-41,  20 հոկտեմբերի 2009թ. ՀՕ-48-Ն, 25 դեկտեմբերի 2009թ. ՀՕ-59-Ն լրացումներով և փոփոխություններով)


Հավելված թիվ 2
՚ԼՂՀ վարչատարածքային բաժանման մասինՙ
ԼՂՀ 1998թ. հունիսի 26-ի ՀՕ-15 օրենքի
(1998թ. դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-34, 2000թ. մարտի 10-ի ՀՕ-98,
2001թ. հունիսի 13-ի ՀՕ-150, 2003թ. մայիսի 15-ի ՀՕ-43,
2004թ. մայիսի 10-ի ՀՕ-106, 2005թ. մարտի 9-ի ՀՕ-174,
2006թ. հուլիսի 3-ի ՀՕ-296, 2007թ. մայիսի 23-ի ՀՕ-28,
2007թ. հունիսի 30-ի ՀՕ-41 , 2008թ.ապրիլի 4-ի ՀՕ-7
2009թ. նոյեմբերի 19-ի ՀՕ-55-Ն
 օրենքների լրացումներով և փոփոխություններով)

Ց Ա Ն Կ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի
   
հ/հ    Համայնքի անվանումը    Բնակավայրի անվանումը
2.1. Ասկերանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը
1.    Ասկերան    Ասկերան քաղաք
Քյաթուկ գյուղ
2.    Ակնաղբյուր    Ակնաղբյուր գյուղ
3.    Այգեստան    Այգեստան գյուղ
4.    Աստղաշեն    Աստղաշեն գյուղ
5.    Ավետարանոց    Ավետարանոց գյուղ
6.    Արմենակավան    Արմենակավան գյուղ
7.    Պատարա    Պատարա գյուղ
8.    Բերքաձոր    Բերքաձոր  գյուղ
9.    Դահրավ    Դահրավ գյուղ
10.    Դաշուշեն    Դաշուշեն գյուղ
11.    Իվանյան    Իվանյան  գյուղ
12.    Լուսաձոր    Լուսաձոր գյուղ
13.    Խնապատ    Խնապատ գյուղ
14.    Խանցք    Խանցք գյուղ
15.    Խաչեն    Խաչեն գյուղ
ՈՒրախաչ**
16.    Խաչմաչ    Խաչմաչ գյուղ
17.    Խնածախ    Խնածախ գյուղ
18.    Խնձրիստան    Խնձրիստան գյուղ
19.    Խրամորթ    Խրամորթ գյուղ
20.    Ծաղկաշատ    Ծաղկաշատ գյուղ
21.    Կարմիր գյուղ    Կարմիր գյուղ
22.    Հարավ    Հարավ գյուղ
23.    Հիլիս    Հիլիս գյուղ
24.    Հովսեփավան    Հովսեփավան  գյուղ
25.    Մադաթաշեն    Մադաթաշեն գյուղ
26.    Մխիթարիշեն    Մխիթարիշեն գյուղ
27.    Մոշխմհատ    Մոշխմհատ գյուղ
28.    Նախիջևանիկ    Նախիջևանիկ գյուղ
29.    Նորագյուղ    Նորագյուղ գյուղ
30.    Ներքին Սզնեք    Ներքին Սզնեք գյուղ
31.    Շոշ    Շոշ գյուղ
32.    Ջրաղացներ    Ջրաղացներ գյուղ
33.    Ռև    Ռև գյուղ
34.    Սառնաղբյուր    Սառնաղբյուր գյուղ
Դահրազ գյուղ
35.    Սարդարաշեն    Սարդարաշեն գյուղ
36.    Սարուշեն    Սարուշեն գյուղ
37.    Սղնախ    Սղնախ գյուղ
38.    Վարդաձոր    Վարդաձոր  գյուղ
Վարազաբուն
39.    Վերին Սզնեք    Վերին Սզնեք գյուղ
40.    ՈՒղտասար    ՈՒղտասար գյուղ
41.    Փառուխ    Փառուխ գյուղ
Քարագլուխ**
42.    Քռասնի    Քռասնի գյուղ
2.2 Հադրութի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը
1.    Հադրութ    Հադրութ քաղաք
Վանք գյուղ                                                                               Տյաք գյուղ
2.    Ազոխ    Ազոխ գյուղ
3.    Ակնաղբյուր    Ակնաղբյուր գյուղ
4.    Այգեստան    Այգեստան գյուղ
Մելիքաշեն գյուղ
41    Առաջամուղ    Առաջամուղ գյուղ
5.    Առաքել    Առաքել գյուղ
Ձորագյուղ գյուղ
Կարմրաքար գյուղ**
Ջրաբերդ գյուղ
Սարալանջ գյուղ
Քարագլուխ**
6.    Արևշատ    Արևշատ գյուղ
7.    Բանաձոր    Բանաձոր գյուղ
Ցոր գյուղ
8.    Դրախտիկ    Դրախտիկ գյուղ
9.    Թաղասեռ    Թաղասեռ գյուղ
10.    Թաղուտ    Թաղուտ գյուղ
11.    Խանձաձոր    Խանձաձոր գյուղ
Հայկավան գյուղ
12.    Խծաբերդ    Խծաբերդ գյուղ
Արփագետիկ գյուղ
Պետրոսաշեն գյուղ**
Սպիտակաշեն գյուղ
Վաղավեր գյուղ**
13.    Ծակուռի    Ծակուռի գյուղ
14.    Ծամձոր    Ծամձոր գյուղ
Սարինշեն գյուղ
15.    Կարմրակուճ    Կարմրակուճ գյուղ
16.    Հարթաշեն    Հարթաշեն գյուղ
17.    Հակակու    Հակակու գյուղ
18.    Հին Թաղեր    Հին Թաղեր գյուղ
19.    Մարիամաձոր    Մարիամաձոր գյուղ
20.    Մեծ Թաղեր    Մեծ Թաղեր գյուղ
21.    Մոխրենես    Մոխրենես գյուղ
22.    Նորաշեն    Նորաշեն գյուղ
23.    Պլեթանց    Պլեթանց գյուղ
Ծաղկավանք գյուղ
24.    Ջրակուս    Ջրակուս գյուղ                                                                         Հողեր գյուղ
25.    Վարդաշատ    Վարդաշատ գյուղ
26.    Տող    Տող գյուղ
27.    Տումի
    Տումի գյուղ
28.    Ուխտաձոր    Ուխտաձոր գյուղ
29.    Քյուրաթաղ    Քյուրաթաղ գյուղ

2.3. Մարտակերտի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը
1.    Մարտակերտ    Մարտակերտ քաղաք
Լևոնարխ գյուղ**
Մարալյան Սարով գյուղ**
Ջրաբերդ  գյուղ**
2.    Աղաբեկալանջ
    Աղաբեկալանջ գյուղ
3.    Առաջաձոր    Առաջաձոր գյուղ
Հայադ գյուղ**
4.    Գառնաքար    Գառնաքար գյուղ
5.    Գետավան    Գետավան գյուղ
6.    Դրմբոն    Դրմբոն գյուղ
7.    Զագլիկ    Զագլիկ գյուղ
8.    Զարդախաչ    Զարդախաչ գյուղ
9.    Թալիշ    Թալիշ գյուղ
10.    Թբլղու    Թբլղու գյուղ
11.    Խնկավան    Խնկավան գյուղ
12.    Ծաղկաշեն    Ծաղկաշեն գյուղ
13.    Ծմակահող    Ծմակահող գյուղ
14.    Կիչան    Կիչան գյուղ
15.    Կոճողոտ    Կոճողոտ գյուղ
16.    Կուսապատ    Կուսապատ գյուղ
17.    Հաթերք    Հաթերք գյուղ
18.    Հարությունագոմեր    Հարությունագոմեր գյուղ
19.    Հովտաշեն    Հովտաշեն գյուղ
20.    Ճանկաթաղ    Ճանկաթաղ գյուղ
21.    Մատաղիս    Մատաղիս գյուղ
22.    Մաղավուզ    Մաղավուզ գյուղ
Քմքաձոր գյուղ
23.    Մեծ շեն    Մեծ շեն գյուղ
24.    Մեհմանա    Մեհմանա գյուղ
25.    Մոխրաթաղ    Մոխրաթաղ գյուղ
26.    Ներքին Հոռաթաղ    Ներքին Հոռաթաղ գյուղ
27.    Նոր  Այգեստան    Նոր  Այգեստան  գյուղ                                                  Այգեստան գյուղ
28.    Նոր Կարմիրավան    Նոր Կարմիրավան գյուղ
Կարմիրավան գյուղ**
29.    Նոր Հայկաջուր    Նոր Հայկաջուր գյուղ
Հայկաջուր գյուղ*
30.    Նոր Ղազանչի    Նոր Ղազանչի գյուղ
Ղազանչի գյուղ**
31.    Նոր Մարաղա    Նոր Մարաղա գյուղ
Լենինավան գյուղ*
Մարաղա գյուղ*
32.    Նոր Սեյսուլան    Նոր Սեյսուլան գյուղ
Հացավան  գյուղ**
Սեյսուլան  գյուղ**
33.    Շահմասուր    Շահմասուր  գյուղ
34.    Չափար    Չափար գյուղ
35.    Չլդրան
    Չլդրան գյուղ
36.    Պողոսագոմեր    Պողոսագոմեր գյուղ
Ղազարահող գյուղ
37.    Վաղուհաս    Վաղուհաս գյուղ
38.    Վանք    Վանք գյուղ
Անձավներ գյուղ
Դաշտագլուխ գյուղ
Ծաղկունք գյուղ
Ճրագ գյուղ
Նարեշտար գյուղ
39.    Վարդաձոր    Վարդաձոր գյուղ
40.    Վարնկաթաղ    Վարնկաթաղ գյուղ
41.    Վերին Հոռաթաղ    Վերին Հոռաթաղ գյուղ
42.    Տոնաշեն    Տոնաշեն  գյուղ
Դաստակերտ  գյուղ**
43.    Քոլատակ    Քոլատակ գյուղ
2.4. Մարտունու շրջանի համայնքները և բնակավայրերը
1.    Մարտունի    Մարտունի քաղաք
Կաքավաձոր գյուղ
Քաջավան գյուղ
2.    Աշան    Աշան գյուղ
3.    Ավդուռ    Ավդուռ գյուղ
4.    Բերդաշեն    Բերդաշեն գյուղ
5.    Գիշի    Գիշի գյուղ
6.    Եմիշճան    Եմիշճան գյուղ
7.    Զարդանաշեն    Զարդանաշեն գյուղ
8.    Թաղավարդ    Թաղավարդ գյուղ
9.    Խերխան    Խերխան գյուղ
10.    Խնուշինակ    Խնուշինակ գյուղ
11.    Ծովատեղ    Ծովատեղ գյուղ
12.    Կաղարծի    Կաղարծի գյուղ
13.    Կարմիր Շուկա    Կարմիր Շուկա գյուղ
Սխտորաշեն գյուղ
14.    Կոլխոզաշեն    Կոլխոզաշեն գյուղ
15.    Հաղորտի    Հաղորտի գյուղ
16.    Հացի    Հացի գյուղ
17.    Հերհեր    Հերհեր գյուղ
18.    Կավահան    Կավահան գյուղ
19.    Ղուզե Ճարտար    Ղուզե Ճարտար գյուղ
20.    Ճարտար    Ճարտար գյուղ
21.    Մաճկալաշեն    Մաճկալաշեն գյուղ
22.    Մյուրիշեն    Մյուրիշեն գյուղ
23.    Մսմնա    Մսմնա գյուղ
24.    Մուշկապատ    Մուշկապատ գյուղ
25.    Ննգի    Ննգի գյուղ
26.    Նորշեն    Նորշեն գյուղ
27.    Շեխեր    Շեխեր գյուղ
28.    Պառավաթումբ    Պառավաթումբ գյուղ
29.    Ջիվանի    Ջիվանի գյուղ
30.    Սարգսաշեն    Սարգսաշեն գյուղ
31.    Սոս    Սոս գյուղ
32.    Սպիտակաշեն    Սպիտակաշեն գյուղ
33.    Վազգենաշեն    Վազգենաշեն գյուղ
34.    Վարանդա գյուղ    Վարանդա գյուղ
35.    Քարահունջ    Քարահունջ գյուղ
36.    Քերթ    Քերթ գյուղ
2.5. Շահումյանի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը
1.    Շահումյան    Շահումյան ավան*
2.    Վերին շեն    Վերին շեն ավան*
3.    Կարաչինար    Կարաչինար գյուղ*
4.    Մանասինշեն    Մանասինշեն գյուղ*
5.    Գաղթուտ    Գաղթուտ գյուղ*
6.    Խարխափուտ    Խարխափուտ գյուղ*
7.    Հայ Պարիս    Հայ Պարիս գյուղ*
8.    Ռուս Պարիս
    Ռուս Պարիս գյուղ*
9.    Էրքեջ    Էրքեջ գյուղ*
10.    Մանաշիդ
    Մանաշիդ գյուղ*
11.    Բուզլուխ    Բուզլուխ գյուղ*
12.    Գյուլիստան    Գյուլիստան գյուղ*
13.    Թոդան    Թոդան գյուղ*
14.    Գյուրզալար    Գյուրզալար գյուղ*
15.    Զեյվա    Զեյվա գյուղ*
16.    Շաֆագ    Շաֆագ գյուղ*
17.    Գետաշեն    Գետաշեն գյուղ*                                                     Մարտունաշեն գյուղ*                                                           Ազատ գյուղ*                                                                          Կամո  գյուղ*                                                                         Կուշչի - Արմավիր գյուղ*                                         Միխայլովկա  գյուղ*                                                    Այգեստան  գյուղ*
18.    Քարվաճառ    Քարվաճառ քաղաք
19.    Եղեգնուտ    Եղեգնուտ գյուղ
20.    Զուար    Զուար գյուղ
Զարկունի գյուղ
Թութխուն գյուղ
Հավախաղաց գյուղ
21.    Ծար    Ծար գյուղ
22.    Հավսաթաղ    Հավսաթաղ գյուղ
23.    Ճումեն    Ճումեն գյուղ
24.    Նոր Բրաջուր    Նոր Բրաջուր գյուղ
25.    Նոր Վերինշեն    Նոր  Վերինշեն գյուղ
26.    Չարեքտար    Չարեքտար գյուղ
27.    Ապահեն    Ապահեն գյուղ**
28.    Ասրիկ    Ասրիկ գյուղ**
29.    Եղջերունիկ    Եղջերունիկ գյուղ**
30.    Եղցատեղ    Եղցատեղ գյուղ**
31.    Եղցի    Եղցի գյուղ**
32.    Զառալյուր    Զառալյուր գյուղ**
33.    Զովք    Զովք գյուղ**
34.    Իշխանիկ    Իշխանիկ գյուղ**
35.    Խոզենեկ    Խոզենեկ գյուղ**
36.    Խոփեր    Խոփեր գյուղ**
37.    Ծավալք    Ծավալք գյուղ**
38.    Կորեկնեկ    Կորեկնեկ գյուղ**
39.    Հովվաշեն    Հովվաշեն գյուղ**
40.    Մշենի    Մշենի գյուղ**
41.    Նոր Բանանց    Նոր Բանանց գյուղ**
42.    Նոր Գետաշեն    Նոր Գետաշեն գյուղ**
43.    Շիկաքար    Շիկաքար գյուղ**
44.    Չափնի    Չափնի գյուղ**
45.    Ջերմաջուր    Ջերմաջուր գյուղ**
46.    Ակնաբերդ    Ակնաբերդ գյուղ***
47.    Դադիվանք    Դադիվանք գյուղ***
48.    Նոր Էրքեջ    Նոր Էրքեջ գյուղ
49.    Նոր Կարաչինար    Նոր Կարաչինար գյուղ
50.    Նոր Մանաշիդ    Նոր Մանաշիդ գյուղ
51.    Նոր Խարխափուտ    Նոր Խարխափուտ գյուղ
52.    Քնարավան
    Քնարավան գյուղ
2.6. Շուշիի շրջանի  համայնքները և բնակավայրերը
1.    Շուշի    Շուշի քաղաք
Ղայբալիշեն գյուղ
2.    Եղծահող
    Եղծահող գյուղ
Կանաչ Թալա գյուղ
Տասը վերստ գյուղ
3.    Լիսագոր
    Լիսագոր գյուղ
4.    Հին շեն    Հին շեն գյուղ                                                                    Հունանավ  գյուղ
5.    Մեծ շեն    Մեծ շեն գյուղ
6.    Քարին տակ    Քարին տակ գյուղ
7.    Քիրսավան    Քիրսավան գյուղ
2.7. Ստեփանակերտ քաղաքի համայնք
1.    Ստեփանակերտ    Ստեփանակերտ քաղաք
2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը
1.    Բերձոր    Բերձոր քաղաք
2.    Կովսական    Կովսական քաղաք
Արցախամայր գյուղ
Դիցմայրի գյուղ
Կերեն գյուղ
Վանատուն գյուղ                                                            Քարատակ գյուղ
3.    Միջնավան    Միջնավան քաղաք
Բարդութաղ գյուղ
Դալք  գյուղ
4.    Ալաշկերտ    Ալաշկերտ գյուղ
5.    Աղաձոր    Աղաձոր  գյուղ
6.    Աղանուս    Աղանուս գյուղ
Ապարան գյուղ
Մելիքահող գյուղ
Մեղվաձոր գյուղ
7.    Աղավնատուն    Աղավնատուն  գյուղ                                                       Խաչգետիկ գյուղ
Հարար գյուղ
Սուարաս գյուղ
8    Աղավնո
    Աղավնո գյուղ
9.    Այգեհովիտ    Այգեհովիտ գյուղ
Թովմասար գյուղ
Լճաշեն գյուղ
10.    Այգեկ
    Այգեկ գյուղ
11    Արախիշ    Արախիշ գյուղ
Աղբրաձոր  գյուղ
Գահանիստ  գյուղ
Զորախաչ գյուղ
Հայթաղ  գյուղ
Մովսեսաշեն գյուղ
Վազգենաշեն  գյուղ
Քարաբակ գյուղ
12.    Արծվաշեն    Արծվաշեն գյուղ
Մխանց գյուղ
13.    Արտաշավի    Արտաշավի գյուղ                                                             Արտաշատ գյուղ
Հախնազար գյուղ
14.    Գանձա    Գանձա գյուղ
Բազմատուս գյուղ
15.    Գետամեջ    Գետամեջ գյուղ
16.    Գետափ    Գետափ գյուղ
17.    Գողթանիկ    Գողթանիկ գյուղ
18.    Դրախտաձոր    Դրախտաձոր գյուղ
Անի գյուղ                                                                        Նորաբերդ գյուղ
19.    Եզնագոմեր    Եզնագոմեր գյուղ
Կատոս գյուղ                                                                     Շրվական գյուղ                                                          Սպիտակջուր գյուղ
Ուխտաձոր գյուղ
20.    Երիցվանք    Երիցվանք գյուղ
Ամիրյան գյուղ
Երվանդակերտ գյուղ                                                           Կրմեն գյուղ
21.    Իշխանաձոր    Իշխանաձոր  գյուղ
22.    Ծաղկաբերդ    Ծաղկաբերդ գյուղ
Մարաթուկ գյուղ
Վանոցա գյուղ
23.    Ծիծեռնավանք    Ծիծեռնավանք գյուղ
Մելիքաշեն  գյուղ
Տանձուտ գյուղ
24.    Ծոբաձոր    Ծոբաձոր գյուղ                                                                  Որդուակ գյուղ
25.    Կումայրի    Կումայրի գյուղ
Շիրակ գյուղ
Իցան գյուղ
26.    Հակ    Հակ գյուղ
27.    Հակարի    Հակարի գյուղ
28.    Հայկազյան    Հայկազյան գյուղ
Ջանֆիդա  գյուղ
Սահառ գյուղ

29.    Հոչանց    Հոչանց գյուղ
30.    Ձորափ    Ձորափ գյուղ
31.    Ղազարապատ    Ղազարապատ գյուղ
Անտառամեջ  գյուղ
32.    Մամարք    Մամարք գյուղ
Հալե  գյուղ
33.    Մարտունաշեն    Մարտունաշեն գյուղ
34.    Միրիկ    Միրիկ գյուղ
35.    Մշենի    Մշենի գյուղ
Արվական գյուղ
36.    Մոշաթաղ    Մոշաթաղ գյուղ
Հերիկ գյուղ
Բերդիկ  գյուղ                                                            Վարազգոմ գյուղ
37.    Մուշ
    Մուշ գյուղ
38.    Նորաշենիկ
    Նորաշենիկ գյուղ
39.    Ներքին Սուս    Ներքին Սուս գյուղ
Բոխոչոխ գյուղ
Գիհուտ գյուղ
Սուս գյուղ
Ուրմիա գյուղ

40.    Շալուա    Շալուա գյուղ
Բուդաղաձոր գյուղ
Զորացիք գյուղ
Հիմնաշեն գյուղ
Վերին շեն գյուղ
Քարուտ  գյուղ
Հաթամաշեն  գյուղ
Սիս  գյուղ

41.    Սարատակ    Սարատակ գյուղ
42.    Սոնասար    Սոնասար գյուղ
Մարգիս  գյուղ
43.    Վակունիս    Վակունիս գյուղ
Խաչինտափ գյուղ                                                              Չորմանք գյուղ                                                                        Շամք  գյուղ
44.    Վաղազին    Վաղազին գյուղ
Արջաձոր  գյուղ
Մարտիրոս գյուղ                                                             Մեղրաշեն  գյուղ
45.    Վան    Վան գյուղ
46.    Վարդաբաց    Վարդաբաց գյուղ
Քարոտան  գյուղ
47.    Վուրգավան    Վուրգավան գյուղ
48.    Տիգրանավան    Տիգրանավան գյուղ
49.    Ուռեկան    Ուռեկան գյուղ
Ամուտեղ գյուղ
50.    Փակահան    Փակահան գյուղ
51.    Քաշունիք    Քաշունիք գյուղ
Մորաջուր  գյուղ
Վերին Քաշունիք գյուղ
52.    Քարեգահ    Քարեգահ գյուղ


Ծանոթագրություններª
1. *  նշված բնակավայրերը ժամանակավորապես գտնվում են հակառակորդի վերահսկողության տակ£      
      2. **  նշված  բնակավայրերը    ռազմական  գործողություններից   հետո   դեռևս բնակեցված չեն£
      3. *** նշված բնակավայրերը ժամանակավոր մտցված է վարչատարածքի մեջ£

hamaink  ev bnakavayr2.
                                                                                                  Հավելված N 6
ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
վարչատարածքային բաժանման մասին՚
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի


ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ ՔԱՂԱՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշխատանքների իրականացման ժամանակ օգտագործվել են 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, պետական, խտացման և հատուկ գեոդեզիական ցանցի կետերը:
Տարածությունը կազմում է 2911,88 հա, սահմանագծերի ընդհանուր երկարությունը` 34150,75 մ:
Ստեփանակերտ քաղաքը սահմանակից է`
ՙԱ-Բ՚ հատվածով` Ասկերանի շրջանի Բերքաձոր համայնքին,
ՙԲ-Գ՚ հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքի 2-րդ հատվածին,
ՙԳ-Դ՚ հատվածով` Ասկերանի շրջանի Քռասնի համայնքին,
ՙԴ-Ե՚ հատվածով` Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն համայնքին,
ՙԵ-Զ՚ հատվածով` Ասկերանի շրջանի Շոշ համայնքին,
ՙԶ-Է՚ հատվածով` Շուշի քաղաքին,
ՙԷ-Ա՚ հատվածով` Ասկերանի շրջանի Խնածախ համայնքին:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ-ԲԵՐՔԱՁՈՐ
Սահմանագիծը` ՙԱ-Բ՚ հանգուցակետեր

Ստեփամակերտ-Բերքաձոր սահմանագիծը սկսվում է ՙԱ՚ հանգուցային կետից, երկաթգծի կամրջից հարավարևելյան ուղղությամբ 262.7 մ անցնելուց հետո այն թեքվում է հարավ` 75.6 մ, ապա հարավարևմտյան ուղղությամբ` լանջով, նախկին ոռոգման ջրատարով արևելյան և հարավային ուղղությամբ շրջանցում է բանջարանոցները, նորից միանում ոռոգման ջրատարին և հարավային ուղղությամբ հասնում մինչև Աջափնյակ թաղամասից հոսող գետակի հետ միախառնման տեղը, որից հետո գետակի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ միանում ՙԲ՚ հանգուցային կետին:
ՙԱ-Բ՚ սահմանագծի երկարությունը կազմում է 4397.36մ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ-ՇՈՇԻ 2-ՐԴ ՀԱՏՎԱԾ
Սահմանագիծը` ՙԲ-Գ՚ հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ-Շոշի 2-րդ հատված սահմանագիծը սկսվում է ՙԲ՚ հանգուցային կետից, շարժվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, շրջանցելով անտառի հարավային և արևմտյան եզրերը 826.3 մ բարձրության նիշից հասնում է մինչև 872.0 մ բարձրության նիշը, որտեղից այն ջրբաժանի ուղղությամբ շարունակվում է դեպի հարավ` հատելով ձորակը և դաշտային ճանապարհը և նույն ճանապարհով միանում է ՙԳ՚ հանգուցային կետին:
ՙԲ-Գ՚ սահմանագծի երկարությունը կազմում է 1795.77 մ:


ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ-ՔՌԱՍՆԻ
Սահմանագիծը` ՙԳ-Դ՚ հանգուցակետեր

Ստեփանակերտ Քռասնի սահմանագիծը սկսվում է ՙԳ՚ հանգուցային կետից, շարժվելով հարավ-արև